Siirry sisältöön

Hallituksen toimintakertomus

Verkkoalueemme sähkönkulutukseen vaikuttivat taantuman lisäksi koko vuoden jatkunut erittäin lämmin vuosi, joka oli koko mittaushistorian lämpimin. Siirretty energiamäärä laski kaikkiaan 3,0 %:lla verrattuna vuoteen 2014 ja siirtomäärä jäi 121,5 GWh:iin

Yleistä 

Vuoden aikana sähkön markkinahinta on jatkanut edelleen laskuaan. Pohjoismaiden vesialtaat ovat olleet keskimääräistä täydemmät, taantuman myötä vähentynyt kysyntä ja pohjoismaissa runsaasti tuettu uusiutuva voimantuotanto ovat pitäneet markkinahintoja alhaalla myös talvikautena. Tämä on vaikuttanut yhtiön sähkön myyntihintoihin sekä tuotanto-osuuksien tuottoon.

 

Vuosi 2015 oli ensimmäinen, jolloin myimme Naantalin Satama Oy:lle kirjanpito- ja taloushallinnan sekä palkanlaskennan palvelua. Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut samanaikaisesti myös perustetun satamayhtiön toimitusjohtajana. Valtakunnallisesti vuoden aikana puhuttivat energian toimitusvarmuus, uusiutuvan energian syöttötariffit ja energiamarkkinaviranomaisen uuden valvontamallin tuomat muutokset.

 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Yhtiön liikevaihto oli 9,1 M€. Tässä on kasvua 19 % viime vuoteen verrattuna ja tämä johtuu energian myynnin kasvusta ja lisääntyneestä urakoinnista. Yhtiön tulos nousi aiemmasta vuodesta 4 %, mutta budjetoituun verrattuna tulos laski, ollen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 405 t€ (v. 2014: 373 t€). Tuloksen laskun suurin syy on TSE-tuotannon vuokraosuuden tuoma tappio sekä lämpötilan aiheuttama volyymien vähennys etenkin talvikuukausina.

 

 • Yhtiön maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat edelleen hyvät. Yhtiön sijoitetun pääoman tuottoprosentti on 5,57 % (v. 2014: 5,14%) ja yhtiön jakokelpoiset varat ovat 745 t€.

 

Sähkönmyynti -liiketoiminta

Myynnin liikevaihto nousi 34 % ollen 4,9 M€. Myynnin energiamäärä kasvoi kaikkiaan 20 % ollen 94,8 GWh. Kasvu tuli pääosin Naantalista mm. kaupungin palattua myyntiimme, jonkin verran kasvua tuli myös Varsinais-Suomen yritysmyynnistä. Liikevaihto jäi kuitenkin budjetoidusta selkeästi, sillä lämpötila pudotti ennakoitua kasvua.

 

Myyntiliiketoiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -265 t€ (v. 2014: -5 t€). Syynä tähän oli TSE:n tuotannon tuoma merkittävä tappio. Teimme Naantalin kaupungin kanssa vuokrasopimuksen syksyllä 2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) tuotanto-osuuden vuokraamisesta. Osuus pyrittiin hyödyntämään osana yhtiön sähkön hankintaa ja se on kirjanpidossa osa sähkönmyyntiliiketoimintaa.

 

Spot-sähkön vuosihinnan keskiarvo Suomen hinta-alueella oli 29,66 Eur/MWh, kun se v. 2014 oli 36,02 €/MWh. Tällä tasolla on viimeksi oltu 2000-luvun alussa. Spot-hintataso vaihteli vuoden aikana jonkin verran (kk-hinnat: 21,52-33,80) ja korkeampia hintapiikkejä oli vain vähän. Markkinahintojen lasku näkyi myyntihintojen laskuna: yhtiö laski kahden vuoden määräaikaisen tuotteen hintaa 1.1. ja 1.7. hintakilpailukykymme ylläpitämiseksi.

 

Kesällä 2015 yhtiö julkaisi uudet pörssisähkötuotteet: Kvartaali ja SPOT. Uusilla tuotteilla haetaan markkinoita asiakkaista, jotka seuraavat aktiivisesti energia-asioita ja jotka arvostavat aina oikean hintaista, hinnoittelultaan läpinäkyvää tuotetta. Sähkö hankittiin asiakkaillemme pohjoismaisesta sähköpörssistä omilla ostopäätöksillä ja hintasuojauksilla yhteistyökumppanimme järjestelmiä ja informaatiopalveluita hyödyntäen. Sähkökaupan kumppanina on edelleen Vattenfall Sähkönmyynti Oy.


Sähköverkko -liiketoiminta

Siirtoliiketoiminnan liikevaihto laski 1,9 %:lla, ollen 3,2 M€. Energiaa siirrettiin verkostossa kaikkiaan 121,5 GWh. Siirron kulutuksen pidemmän ajan muutos on poikkeuksellisen suuri: v. 2010 määrä oli 132,7 GWh, joten laskua on kaikkiaan 8,5 %. Usean vuoden jatkunut siirron lasku selittyy mittaushistorian lämpimimmän vuoden aiheuttamasta kulutuksen laskusta, Naantalin asukasmäärän kasvun taittumisesta, uudisrakentamisen vähentymisestä, energiatehokkuuden parantumisesta ja taantuman vaikutuksesta yritysten kulutukseen.

 

Tilikauden tulos ennen siirtoja ja veroja kasvoi vuodesta 2014 51 t€, vaikka siirretty energiamäärä laski. Budjettiin verrattuna tulos oli 30 t€ parempi. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 513 t€ (v. 2014: 462 t€).Siirtohintoja ei nostettu vuoden aikana, vaikka kantaverkkoyhtiö Fingrid korotti omia maksujaan.

 

Vuoden aikana alueellemme ei osunut verkostollemme tuhoja aiheuttaneita myrskyjä, mutta yksi laajempi häiriö oli joulukuun 2. päivänä, jolloin katkesi koko Naantalin sähkönsyöttö meille tulevan valtakunnan verkon vian takia. Tilanne kesti kuitenkin vain reilun tunnin. Vähäisempiä vikoja oli kaatuneiden puiden ja pylväspalon vuoksi 2.7. ja 8.11. Luonnonmaalla sekä 12.6. Ladvossa. Etäluettavat kulutusmittarit on asennettu kaikille alueemme asiakkaille.

 

Tuotantoliiketoiminta

Yhtiö osti omaa tuotantoa helmikuussa 2014, jolloin omistukseemme tuli Katternö Kraft Oy:n voimantuotanto-osuuksia. Osuutemme käsittää Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoja sekä Kanteleen Voima Oy:n turve- ja biovoimalaa. Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto oli 343 t€ (v. 2014: 237 t€) ja tulos ennen siirtoja ja veroja oli 66 t€ (v. 2014: -135 t€). 

 • Tulevaa tuotanto-osuutta on hankittu Fennovoiman Hanhikivi 1-ydinvoimahankkeesta, jota on rahoitettu pääomasijoituksin vuodesta 2010 alkaen. Yhtiön omistusosuus on hankittu Katternö Ydinvoima Oy:n kautta.

 

Urakointi liiketoiminta

Urakoinnin liikevaihto nousi 36,7 %, ollen 605 t€. Tilikauden tulos ennen siirtoja ja veroja oli oli 94 t€ (v. 2014: 49t€). Liikevaihtoa kasvatti Satamalle myytävät palvelut. Suurimpina työmaina olivat mm. Santalantien kaava-alueen työt Luonnonmaalla sekä katuvalaistusten laajamittainen vaihto LED-valoiksi.

 

Investoinnit

 • Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 1.171 t€ (v. 2014: 1.906 t€), josta verkoston laajentami-seen ja korvausinvestointeihin käytettiin 861 t€ (v. 2014: 938 t€). Muita investointeja olivat voimantuotantoon tehdyt pääomasijoitukset.

 

Osakkuudet ja järjestöt

Yhtiö on mukana Fennovoima –ydinvoimahankkeessa 2,39 MW:n osuudella. Vuoden 2015 aikana voimalaitosalueella aloitettiin alustavia tien- ja maanrakennustöitä. Tuotanto-osuudet Katternö Kraft Oy:ssä lisääntyivät jonkin verran tuulivoiman osalta. Yhteensä tuotantoa tuli näiden omistusten kautta laskennallisesti 5,8 GWh.

 

Liikennevirta Oy on valtakunnallinen latausoperaattoriyhtiö, mikä laajensi yhteiskäytössä olevaa Virtapiste-latauspalvelua Suomessa. Operaattori huolehtii järjestelmän toimivuudesta ja tarjoaa teknisen alustan tukipalveluineen. Naantalin keskustassa, Asematorilla, on julkinen sähkö- ja hybridiautojen pikalatauspiste. Latauksia sillä on tehty vuoden aikana kaikkiaan 211.

 

Yhtiö on osakkaana Suomen Voimatieto Oy:ssä, jonka kautta on hankittu asiakastieto- ja tasehallintajärjestelmät sekä niiden kehitys ja koulutus. Yhtiön omistajina on yhdeksän paikallista energiayhtiötä. Yhteistyö on tuonut hankinta-, resurssointi- ja osaamishyötyjä. Keskeinen järjestöjäsenyytemme on Energiateollisuus ry:ssä, joka on koko alan työnantaja-, edunvalvonta- ja koulutusjärjestö.

 

 • Yhtiö on Paikallisvoima ry:n jäsen. Järjestö toimii pienten ja keskisuurten alan yhtiöiden (44 jäsentä) edunvalvonnassa ja keskittyy muutamiin yhtiöiden kannalta tärkeimpiin asiakokonaisuuksiin.

 

Ympäristöasiat

 • Yhtiöllä ei ole erillistä ympäristöohjelmaa, mutta olemme käyttäneet alan yleisiä standardeja ja hyviä käytäntöjä mm. verkosto- ja toimistotarvikkeiden kierrätyksessä sekä jätehuollossa.

  

Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Uuden sähkömarkkinalain jälkeinen uusi viranomaisen valvontamalli ja sen tuomat investointitarpeet ovat näkyneet mediassa vuoden alussa. Siirtohintojen korotukset ovat näkyneet niin valtakunnan kuin paikallisen median sivuilla. Vuoteen 2028 ulottuva investointivelvoite koskettaa jokaista suomalaista sähköyhtiötä ja vaade on kova: sään aiheuttamat tuhot eivät saa aiheuttaa yli 6 tunnin katkoja asemakaava-alueilla.

 

Ns. sallittu tuotto on pitkästä aikaa noussut ja tämä tuli yhtiöiden kannalta juuri oikeaan aikaan, sillä investointipaineet ovat isot. Yhtiömme osalta muutos on luokkaa 200-250 t€ vuodessa investointeja lisäävä, kun nykyinvestointitasomme on n. 800-850 t€. Yhtiö korottaa siirtohintaa 1.3.2016 alkaen keskimäärin noin 9 % lain velvoitteiden mukaisesti kasvaneiden investointien rahoittamiseksi.

 

Yhtiön omistaja teki osinkotasosta päätöksen helmikuussa 2016: ”Vuodelta 2015 osinko on 300 000 euroa ja vuodelta 2016 400 000 euroa. Osinkotavoitteet vuodesta 2017 alkaen päätetään myöhemmissä kaupungin päätöksissä. Kaupunki tarkentaa vuosittaisen osinkotason kaupungin talousarvion laadinnan yhteydessä syksyllä, ja yhtiökokous vahvistaa lopullisen osingon kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.”

    

Sähkönmyynnin markkinahinta on edelleen alhaalla ja näkymä on, ettei suurta käännettä tule nopeasti. Vesivoimaa on markkinoilla paljon ja kysyntä on vähäistä. Liiketaloudellisesti suurin merkitys on sähkön oston hinnansuojauksella, sen ajankohdalla ja ostoprofiililla. Sähkön myyntihintaa lasketaan markkinahinnan laskun myötä 1.3.2016 alkaen 4-6 %.

 

Vuoden 2016 osalta myyntiliiketoiminnassa pyritään maltilliseen positiiviseen tulokseen. Suurimmat liiketoiminnan riskit ovat talvikuukausien lämpötilavaihtelut, kuten on todettu nyt kahtena perättäisenä talvena. TSE-tuotannon vuokrasopimus on päätetty irtisanoa 30.6.2016 ja tämä tulee parantamaan myyntiliiketoiminnan tulosodotusta vuoteen 2015 verrattuna.

 

Tuotantoliiketoimintaan sisältyy riskejä, sillä nykyinen markkinahintataso tuottaa kaikille toimijoille merkittävää haittaa. Sähkön hinta on liian alhaalla, jotta uusia tuotantolaitoksia kannattaa rakentaa ilman tukia. Yhtiön sähköverkot ja -asemat ovat nykyaikaisia ja niiden ylläpidolla luodaan toimitusvar-muutta edelleen. Laajennus- ja korvausrakentamisella ylläpidetään turvallista ja toiminta-varmaa verkkoa, siksi investointitasoa on tarkoitus lain velvoittamana edelleen nostaa.

 


Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat Yhtiön osakeet
omistaa Naantalin kaupunki. 

 • Varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 13.4.2015 Naantalin kaupungintalossa, jossa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

 

Hallituksessa toimivat 13.4. asti (osallistuminen/kokousten määrä):

 • Matti Rantanen, puheenjohtaja 3/4
 • Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 4/4
 • Riitta Alho 4/4
 • Heikki Jyrkkä 4/4
 • Kristiina Sunell 4/4

Hallituksen varajäseninä olivat Antti Ahti ja Jonny Henriksson. Henkilöstön edustajana jatkoi Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Pasi Haarala.

 

Hallituksessa toimivat 13.4. alkaen (osallistuminen/kokousten määrä):

 • Matti Rantanen, puheenjohtaja 9/11
 • Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 11/11
 • Riitta Alho 11/11
 • Heikki Jyrkkä 11/11
 • Kristiina Sunell  11/11

Hallituksen varajäseninä olivat Antti Ahti ja Jonny Henriksson, joista Antti Ahti osallistui kahteen kokoukseen. Henkilöstön edustajana jatkoi Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Pasi Haarala.

 

Johdon ja hallinnon kehittäminen

Yhtiön johtoryhmä ja hallitus toteuttivat loppuvuodesta 2014 alkaneen, ulkopuolisen konsultin vetämän kehitysprojektin, joka paransi keskinäistä toimintaa ja antoi vahvuuksia yhtiön strategian toteutukseen. Lopputuloksena tuotettiin lähivuosina toteutettava ”Strategia-työn jatkon projektisuunnitelma”.

 • Hallitus on myös tehnyt vuosittain oman työnsä itsearvioinnin, joka on informoitu omistajalle.

   

Tietoja henkilöstöstä

Kokonaishenkilömäärä vuoden lopussa oli 14, joista naisia 3. Keski-ikämme oli 44,7 vuotta. Henkilöstökulut olivat lähes budjetoidut ja palkkoja maksettiin tilikauden aikana 876 t€ (v. 2014: 877 t€). Varallaolon ja 24/7-vikapäivystyksen tuomat palkkakustannukset olivat 109 t€ vuodessa. Päivystyksen hoitaminen edellyttää kahden henkilön varautumista äkillisiin tilanteiseen. Sataman taloushallintoa hoitaa osapäiväisesti kaksi henkilöä. Toimitusjohtajan työaika ja kustannukset jakaantuvat 60/40- suhteessa Naantalin Energian ja Naantalin Sataman välillä.

 

Henkilöstön koulutusta on jatkettu sähkötekniikan ja -turvallisuuden sekä uusien viranomais-määräysten sekä esimiestyön osalta. Vuonna 2014 aloitettu koko henkilöstön valmennus jatkui alkuvuonna pidetyssä kertauspäivässä (½pv) mm. kehityskeskustelujen purulla. Pienestä organisaatiosta johtuen toimialaan ja tietojärjestelmiin liittyvä kehitys vaatii edelleen usean henkilön jatkuvaa kouluttautumista.

 

 • Ulkoisessa tiedotuksessa lopetimme Sähköviesti-asiakaslehden julkaisun ja siirryimme kaupungin Nasta-tiedotuslehden välissä julkaistavaan Asiakastiedotteeseen sekä sähköisesti jaettavaan Uutiskirjeeseen. Muutos toi säästöjä yhtiön muihin kuluihin. 
 • Sisäisessä tiedotuksessa on käytetty jo usean vuoden ajan parin kuukauden välein pidettyä Henkilöstöpalaveria, jossa käsitellään koko henkilöstön kanssa ajankohtaiset yhtiön asiat.

 

Henkilöstön hyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevästä työkyvyn ylläpidosta on pidetty huolta mm. kahdella vapaa-ajan liikunta-/kulttuuriohjelmalla. Yhtiöllä on käytössä Kulttuuri- ja Liikuntasetelit. Työterveydenhuollon palvelut on ostettu Naantalin Yksityislääkärit Oy:ltä.

 

Tilintarkastajat

 • Yhtiön tilintarkastajana jatkoi omistajan konserniohjauksen mukaisesti KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana Anne Hakala, KHT, JHT

 

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 100 osaketta, joiden nimellisarvo on 2000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiöjärjestys sisältää osakkeiden luovutus kiellon, jolloin yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntainliitot sekä ne kunnalliset laitokset, yhdistykset ja osakeyhtiöt, jotka ovat kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjä.

 

Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 745 640,41 €, josta tilikauden tulos on 324 101,86 €. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

 • Osinkona jaetaan  300.000,00 €
 • Jätetään omaan pääomaan  445.639,59 € 


Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

 

Ota yhteyttä