Siirry sisältöön

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella kaikkiaan 125 GWh vuonna 2014.

2014 Sähkön siirto

GWh

Sähkön siirto GWh

2014 Investoinnit

T. Eur

Investoinnit t. eur
TULOSLASKELMA1.1. - 31.12.20141.1. - 31.12.2013
Liikevaihto3 294 532,863 308 559,15
Valmistus omaan käyttöön938 075,38815 007,85
Liiket. muut tuotot285,006 254,30
4 232 893,244 129 821,30
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat523 020,75454 431,39
Häviösähkön hankinta253 224,46266 962,73
Verkkopalvelumaksut419 312,04461 326,04
Ulkopuoliset palvelut476 111,90401 447,58
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot623 788,62653 646,36
Eläkekulut119 493,28125 107,57
Muut henkilösivukulut24 599,7425 631,41
Poistot ja arvonalennukset  
Poistot sähköverkon hyödykkeistä783 766,05752 038,13
Poistot muista hyödykkeistä201 177,70183 209,57
Liiketoiminnan muut kulut  
Vuokrakulut15 982,7724 366,74
Liiketoiminnan muut kulut286 310,57263 890,77
 
Liikevoitto (-tappio)506 105,36517 763,01
   
Rahoitustuotot ja -kulut  
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista661,50661,50
Muut korko- ja rahoitustuotot1 809,21194,47
Korkokulut ja muut rahoituskulut45 652,8830 415,76
   
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja
462 923,19488 203,22
   
Tilinpäätössiirrot  
Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä0,000,00
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä0,000,00
  
Tuloverot74 906,16119 575,34
Tilikauden tulos388 017,03368 627,88
TASE31.12.201431.12.2013
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma190 600,00190 600,00
Ylikurssirahasto1 412 552,951 412 552,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio)1 515 158,311 696 530,43
Tilikauden voitto (tappio)388 017,03368 627,88
 3 506 328,293 668 311,26
   
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
   
Poistoero2 712 342,092 712 342,09
   
Pakolliset varaukset  
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
   
VIERAS PÄÄOMA  
   
Pitkäaikainen  
Pitkäaikainen korollinen   
Lainat rahoituslaitoksilta3 389 999,883 131 538,36
Pitkäaikainen koroton  
Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 4 060 654,183 962 474,18
   
Lyhytaikainen  
Lyhytaikainen korollinen  
Lainat rahoituslaitoksilta291 538,48291 538,48
Lyhytaikainen koroton  
Ostovelat saman konsernin yrityksille3 734,2726 206,04
Ostovelat233 407,56156 830,85
Saadut ennakot100,00100,00
Siirto- ja muut velat662 603,04539 036,78
 899 844,87722 173,67
   
Vastattavaa yhteensä14 863 907,7914 491 578,04SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT TASE-ERITTÄIN 2014
Aineettomat
Hyödykkeet
Tasearvo 31.12.535 000,00
Tasearvo 1.1.-595 000,00
Poistot60 000,00
Netto investoinnit0,00
Sähköverkko
Tasearvo 31.12.10 484 203,77
Tasearvo 1.1.-10 343 998,74
Poistot773 773,43
Netto investoinnit913 978,46
Sähköverkon rakennukset
Tasearvo 31.12.205 371,78
Tasearvo 1.1.-215 364,40
Poistot9 992,62
Netto investoinnit0,00
Koneet ja kalusto
Tasearvo 31.12.641 701,64
Tasearvo 1.1.-662 192,40
Poistot99 107,41
Netto investoinnit78 616,65
Muut
Rakennukset ja rakennelmat
Tasearvo 31.12.895 082,14
Tasearvo 1.1. keskeneräiset0,00
Tasearvo 1.1.-920 931,19
Poistot42 070,29
Netto investoinnit16 221,24


SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI  5,14 %
Tuotto% = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut

Ota yhteyttä