Siirry sisältöön

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

TULOSLASKELMA  1.1.- 31.12.2022 1.1.- 31.12.2021
   
Liikevaihto 11 153 412,579 738 470,28
Valmistus omaan käyttöön1 333 158,261 930 217,72
Liiket. muut tuotot4 884,17
17 511,95
  12 491 455,0011 686 199,95
   
Materiaalit ja palvelut  
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 553 120,237 208 306,62
- Ulkopuoliset palvelut 705 101,11754 491,38
Henkilöstökulut 1 346 035,461 334 551,61
Poistot ja arvonalennukset 1 208 542,811 080 851,67
Liiketoiminnan muut kulut 472 681,16454 737,57
   
   
 Liikevoitto (-tappio) 205 974,23
853 261,10
   
   
Rahoitustuotot ja -kulut  
- Korkotuotot7 157,12 7 587,94
- Muut rahoitustuotot 0,000,00
- Korkokulut 120 389,3477 291,56
 Arvonalentumisetpysienvastaavienosakkeista -1 835 788,81 0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 949 021,03
-69 703,62
   
   
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 743 046,80783 557,48
   
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 0,000,00
 Verot 18 926,18
156 818,41
   
Tilikauden tulos  -1 761 972,98
626 739,07
   

 

TASE  31.12.2022 31.12.2021
   
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
   
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat hyödykkeet 55 000,00
 115 000,00
   
 Aineelliset hyödykkeet  
Rakennukset ja rakennelmat 827 292,59861 626,26
Koneet ja kalusto 1 517 791,551 313 319,29
Sähköverkko 14 699 890,0914 239 151,64
Keskeneräiset  hankinnat 356 972,57
324 366,12
  17 401 946,80
16 738 463,31
   
   
Osakkeet ja osuudet 776 089,94
2 299 969,64
   
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
Vaihto-omaisuus  
Muu vaihto-omaisuus 23 615,87
23 615,87
   
 Saamiset  
Myyntisaamiset 1 949 982,171 911 747,89
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 347 000,13450 933,32
Siirtosaamiset 654 819,83430 962,64
Liittymismaksusaamiset  18 351,74
48 169,00
  2 970 153,87
2 841 812,85
   
Rahat ja pankkisaamiset  270 055,85
446 604,60
   
 Vastaavaa yhteensä 21 496 862,33
22 465 466,27
   
   
 VASTATTAVAA  
   
OMA PÄÄOMA
  
   
Osakepääoma  200 000,00
200 000,00 
Ylikurssirahasto  1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  2 136 709,051 809 969,98 
Tilikauden voitto (tappio)
 
-1 761 972,98
626 739,07 
  2 056 953,24
4 118 926,22 
   
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ   
 Poistoero 3 739 941,783 739 941,78 
   
 PAKOLLISET VARAUKSET
  
Muut pakolliset varaukset
 3 200,00
3 200,00 
   
 VIERAS PÄÄOMA
  
   
Pitkäaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta  6 819 342,105 700 855,26 
 Liittymismaksut5 068 455,18
5 068 455,18 
  11 887 797,28
 10 769 310,44
   
Lyhytaikainen
  
Lainat rahoituslaitoksilta  581 786,23402 282,16 
Saadut ennakot  50,00563,00 
Ostovelat  2 150 131,512 401 984,51
Ostovelat saman konsernin yrityksille  18 220,5537 514,14
Siirtovelat 241 792,10
226 924,43 
Muut velat  816 989,64
764 819,59 
  3 808 970,03
3 834 087,83 
   
Vastattavaa yhteensä  21 496 862,33
22 465 466,27 

 

RAHOITUSLASKELMA (suora rahoituslaskelma) 2022 2021
   
Liiketoiminnan rahavirta  
Myynnistä saadut maksut 11 161 012,18
9 497 585,84
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 4884,1717 511,95
Maksut liiketoiminnan kuluista -9 984 782,99-7 313 228,11
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 181 113,362 201 869,68
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista -96 478,54-77 818,48
Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta 7157,127 587,94
Maksetut verot -142 396,19-205 728,69
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä 949 395,751 925 910,45
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta  0,000,00
Liiketoiminnan rahavirta  949 395,751 925 910,45
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -1 812 026,30-2 386 564,09
Investoinnit muihin sijoituksiin  -311 909,11-289 797,18
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  0,000,00
Investointien rahavirta  -2 123 935,41-2 676 361,27
   
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten lainojen nostot  147 641,49
0,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  0,000,00
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - )  0,000,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot  1 500 000,00
1 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut  -349 650,58-470 420,06
Maksetut osingot ja muu voitonjako  -300 000,00-350 000,00
Rahoituksen rahavirta  997 990,91179 579,94
   
 Rahavarojen muutos -176 548,75
-570 870,88
   
Rahavarat tilikauden alussa  446 604,60
1 017 475,48
Rahavarat tilikauden lopussa  270 055,85
446 604,60
  -176 548,75
-570 870,88

 

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. 

 
VAIHTO-OMAISUUS 
Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 
 
 SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT
Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon.
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT    
   
Liikevaihto toimialoittain  2022 2021
Sähkönmyyntitoiminta  5 490 540,864 225 286,03 
Sähköverkkotoiminta  4 484 051,204 650 926,84
Tuotantoliiketoiminta  723 023,12251 134,25 
Asennustoiminta  455 797,39611 123,16
 11 153 412,57
9 738 470,28
   
Henkilöstökulut  20222021
Palkat ja palkkiot
 1 123 003,32
1 115 928,01
 Eläkekulut 190 652,22
187 367,12 
 Muut henkilösivukulut
 32 379,92
31 256,48
  1 346 035,46
1 334 551,61 
  
 Henkilökunta ja palkat
 
Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 16 henkilöä (2021 16 henkilöä)  
Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 1 155 520 euroa (2021 1 130 585 euroa)  
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 83 839 euroa (2021 80 020 euroa)  
  
Poistot
 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän
mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. 
 
  
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:  
- Aineettomat hyödykkeet 10 vuotta  
- Rakennukset 40 vuotta  
- Koneet ja kalusto 5–20 vuotta  
- Sähköverkko 10–50 vuotta  
  
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan
10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan.
 
  
Suunnitelman mukaiset poistot (sumupoistot)   2022 2021
Aineettomat hyödykkeet   60 000,00
60 000,00  
Rakennukset ja rakennelmat   34 333,66
34 333,66  
Koneet ja kalusto   233 231,31186 697,64  
Sähköverkko   880 977,83
799 820,37  
  1 208 542,81
 1 080 851,67 
 
Eläkevastuut
 
Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuu yhtiössä.
 
 
  
Pakolliset varaukset
 
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa.
 


   
Siirtovelkojen olennaiset erät  20222021
Henkilöstökulujaksotukset 206 045,26215 088,39 
Korot 35 746,8411 836,04
Verot 0,000,00
Muut 0,000,00 
Yhteensä 241 792,10226 924,43
   
Vakuudet ja vastuusitoumukset  
   
Annetut vakuudet 2022 2021
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys  
Rahalaitoslainat 7 253 486,845 972 368,42 
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 7 400 000,007 400 000,00
   
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus  
Rahalaitoslainat 0,00130 769,00 
   
Sekkitililimiittisopimukset  
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä 2 000 000,001 000 000,00
Käytössä 31.12. 147 641,49 0,00
   
Leasingvastuut  
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 30 008,4020 154,24
Myöhemmin maksettavat 12 452,100,00
Ajoneuvojen leasingsopimus on kolmen–neljän vuoden
sopimus, johon ei liity lunastusehtoja.
  
   
 Vuokravastuu 2022 2021
Seuraavalla tilikaudella maksettava 28 471,0034 165,20
Myöhemmin maksettava M€ 0,0028 471,00 
Viiden vuoden määräaikainen vuokrasopimus
toimitiloista, päättyy 31.10.2023. 
  
   
 Muut taseen  ulkopuoliset  järjestelyt  
Koronvaihtosopimus alkaen 2.5.2019   
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin
suojaamiseksi. Sopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi.
Lainan pääoma, eräpäivä ja koron maksupäivä vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 2.5.2027. 
  
  
  2022 2021
Bullet lainan pääomaa vastaava nimellisarvo  2 000 000,00
2 000 000,00 
Käypäarvo (pankin ilmoituksen mukaan)  133 452,00-148 058,00
   
   
Fennovoima Oy   

Yhtiö omistaa Katternö Kärnkraft Oy kautta osakkeita Pyhäjoelle
ydinvoimalaitosta rakentavasta Fennovoima Oy:stä. Fennovoima Oy on 2.5.2022
päättänyt RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen johtuen
RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa
hanke. Fennovoima Oy on myös 24.5.2022 perunut Hanhikivi 1-ydinvoimalan 
rakentamislupahakemuksen. Näistä syistä Naantalin Energian hallitus toteaa,
että hankkeella ei ole vastaisia tulonodotuksia ja siksi vuoden 2022 tilinpäätökseen
on tehty 1 835 788,81 euron omistuksen alaskirjaus Katternö Ydinvoima Oy:n
osakkeista. Mahdollisia uusi kustannuksia tai pääomasijoituksia voi vielä
tulla riippuen hankkeen alasajon lopullisista kustannuksista.

  
   
 Konserniin kuuluminen  
Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin.
  
   
Tilintarkastajan palkkiot  2022 2021
 Tilintarkastuspalkkiot4 940,00 3 900,00 
Muut palkkiot  0,00600,00
  4 940,00
4 500,00

 

TASEEN LIITETIEDOT  
   
 Aineettomat hyödykkeet2022 2021
Hankintameno 1.1. 600 000,00
600 000,00
Lisäykset 1.1.-31.12. 0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.12. 0,000,00
Hankintameno 31.12. 600 000,00
600 000,00
Kertyneet sumupoistot -545 000,00
-485 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 55 000,00
115 000,00
   
 Rakennukset ja rakennelmat  
Hankintameno 1.1. 1 373 169,921 373 169,92
Lisäykset 1.1.-31.12. 0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.12 0,000,00
Hankintameno 31.12. 1 373 169,92
1 373 169,92
Kertyneet sumupoistot -545 877,33
-511 543,66
Kirjanpitoarvo 31.12. 827 292,59
861 626,26
   
Koneet ja kalusto  
Hankintameno 1.1. 2 664 347,26
2 331 587,52
Lisäykset 1.1.-31.12. 437 703,57
332 759,74
Vähennykset 1.1.-31.12 0,000,00
Hankintameno 31.12. 3 102 050,83
2 664 347,26
Kertyneet sumupoistot -1 584 259,28
-1 351 027,97
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 517 791,55
1 313 319,29
   
Sähköverkko   
Hankintameno 1.1. 29 235 884,3127 141 840,90
Lisäykset 1.1.-31.12. 1 341 716,282 094 043,41
Vähennykset 1.1.-31.12 0,000,00
Hankintameno 31.12. 30 577 600,59
29 235 884,31
Kertyneet sumupoistot  -15 877 710,50
-14 996 732,67
Kirjanpitoarvo 31.12.  14 699 890,09
14 239 151,64
   
Oma pääoma 2022 2021
Osakepääoma 1.1.  200 000,00
200 000,00
 Rahastoanti 0,00 0,00
 Osakepääoma 31.12. 200 000,00200 000,00
   
Ylikurssirahasto 1.1.  1 482 217,171 482 217,17
Rahastoanti  0,000,00
Ylikurssirahasto 31.12.  1 482 217,171 482 217,17
   
Edellisten tilikausien voitto 1.1.  2 436 709,052 159 969,98
Osingonjako  -300 000,00-350 000,00
Tilikauden voitto  -1 761 972,98
626 739,07
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.  374 736,07
2 436 709,05
   
Oma pääoma yhteensä 31.12.  2 056 953,24
4 118 926,22
   
Tilinpäätösten kertymä   
 Kertynyt erotus 1.1. 3 739 941,78
3 739 941,78
 Poistoeron muutos 1.1-31.12. 0,000,00
Kertynyt erotus 31.12.  3 739 941,78
3 739 941,78
   
Pitkäaikainen vieras pääoma   
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin
viiden vuoden kuluttua 
  
- Lainat rahoituslaitoksilta  2 080 526,30
2 370 000,00


 

Ota yhteyttä