Siirry sisältöön

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostossa 136,4 GWh, mikä oli 2,4 % aiempaa ennätysvuotta vähemmän.

Investoinnit 2018–2022

T. Eur

Investoinnit t. eur

Sähkön siirto 2018–2022

GWh

Sähkön siirto GWh

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen

Eriytettävät toiminnat

Sähkömarkkinalain mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yhtiön on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista ja sähköliiketoiminnat muista liiketoiminnoista.

Naantalin Energia Oy:n sähköverkkotoiminta sisältää jakeluverkkotoiminnan ja valmistuksen omaan käyttöön. Muut sähköliiketoiminnat sisältävät sähkönmyynti- toiminnan, ja tuotantoliiketoiminnan. Urakointi liiketoiminta sisältää urakoinnin. Näistä toiminnoista esitetään tuloslaskelma ja tase ja lain vaatimat liitetiedot.

Eriyttämisperiaatteet

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu kustannuslaskennan avulla. Tapahtumat on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu eriytetyille toiminnoille kirjanpitoon kirjattaessa.

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jako eriytetyille toiminnoille on tehty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Yhteiset kulut, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja yritysjohdon kulut, on jaettu kustannuspaikkojen avulla eri liiketoiminnoille. Jakosäännöt on määritelty aiheuttamisperiaatteen ja liiketoimintojen laajuuden perusteella.

Poistot ja poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, rahoitustuotot ja -kulut on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja verot liiketoimintojen tulosten suhteessa.

Tase

Taseen eriyttäminen on tehty pääosin siten, että jokainen tase-erä on käsitelty erikseen ja kohdistettu liiketoiminnoille.

Aineettomat oikeudet, verkosto, osakkeet ja vaihto-omaisuus kuuluvat verkkotoimintaan. Rakennukset ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti. Myyntisaamisten jako perustuu liiketapahtumiin. Rahoja ja pankkisaamisia on käytetty tasaavana eränä.

Sidottu oma pääoma ja rahalaitoslainat on jaettu omaisuuden perusteella. Tilikauden tulos on siirretty liiketoiminnoittain vapaaseen omaan pääomaan. Kertynyt poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Liittymismaksut kuuluvat verkkotoimintaan. Lyhytaikaisen vieraan pääoman jako perustuu pääosin liiketapahtumiin.


TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2022 1.1. - 31.12.2021
Liikevaihto 4 484 051,204 650 926,84
Valmistus omaan käyttöön 1 333 158,26
1 930 217,72
Liiket. muut tuotot             130,690,00
 5 817 340,15
 6 581 144,56
 Materiaalit ja palvelut  
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 830 084,66
1 272 612,80
- Häviösähkön hankinta 703 893,90
382 878,39
- Verkkopalvelumaksut 461 396,68
611 449,46
- Ulkopuoliset palvelut 569 089,33
638 911,43
Henkilöstökulut  
- Palkat ja palkkiot 822 387,70
816 062,46
- Henkilösivukulut 165 746,71
161 583,65
Poistot ja arvonalennukset  
- Poistot sähköverkon hyödykkeistä 890 970,45
809 812,99
- Poistot muista hyödykkeistä 283 088,34
247 937,41
 Liiketoiminnan muut kulut  
 - Vuokrakulut 27 059,96
26 245,58
- Liiketoiminnan muut kulut 280 068,94
265 902,56
   
 Liikevoitto (-tappio) 783 553,94
1 347 747,83
   
   
 Rahoitustuotot ja -kulut  
- Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0,000,00
- Muut korko- ja rahoitustuotot 4 835,22
5 055,11
- Korkokulut ja muut rahoituskulut 59 722,91
35 671,19
   
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 728 666,25
1 317 131,75
   
Tilinpäätössiirrot  
- Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä -98 828,78
0,00
- Poistoeron muutos muista hyödykkeistä 105 356,67
709,56
   
Tuloverot  12 466,90
148 129,37
   
Tilikauden tulos  722 727,15
1 169 711,94

 

TASE 31.12.202231.12.2021
   
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT   
   
Aineettomat hyödykkeet  
Verkon aineettomat hyödykkeet 55 000,00
115 000,00
   
Aineelliset hyödykkeet   
Sähköverkko 14 699 890,09
14 239 151,64
Rakennukset sähköverkko 125 433,61135 426,23
Rakennukset ja rakennelmat 701 858,98726 200,03
Koneet ja kalusto 1 095 306,321 074 133,47
Keskeneräiset hankinnat 105 303,13
82 620,15
  16 727 792,13
16 257 531,52
   
Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet 5 517,44
5 517,44
   
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
Vaihto-omaisuus   
 Muu vaihto-omaisuus 23 615,78
23 615,87
   
Saamiset   
Lyhytaikaiset saamiset   
- Myyntisaamiset  944 331,201 186 371,04
- Siirtosaamiset  321 894,23148 245,14
- Liittymismaksusaamiset  18 351,74
48 169,00
  1 284 577,17
1 382 785,18
   
Rahat ja pankkisaamiset  187 796,50
459 347,03
   
   
 Vastaavaa yhteensä 18 284 299,11
18 243 797,04
   


VASTATTAVAA  
   
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma190 600,00190 600,00 
Ylikurssirahasto1 412 552,951 412 552,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio)4 321 834,46
3 422 122,52
Tilikauden voitto (tappio)722 727,15
1 169 711,94
 6 647 714,56
6 194 987,41
   
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
   
Poistoero3 750 546,36
3 757 074,16
   
   
PAKOLLISET VARAUKSET  
Muut pakolliset varaukset3 200,00
3 200,00
   
VIERAS PÄÄOMA   
   
 Pitkäaikainen  
Pitkäaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta 1 580 000,001 690 000,00
 Pitkäaikainen koroton  
- Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 5 068 455,185 068 455,18
   
Lyhytaikainen   
Lyhytaikainen korollinen  
- Lainat rahoituslaitoksilta 110 000,00 110 000,00
Lyhytaikainen koroton   
- Ostovelat 352 959,71615 526,01
- Saadut ennakot 50,00563,00
- Siirto- ja muut velat 771 373,30803 991,28
1 124 383,01
1 420 080,29
   
Vastattavaa yhteensä18 284 299,11
18 243 797,04

 

ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT  
  

 Sähköverkkoliiketoiminnan nettoinvestoinnit tase-erittäin 2022

 
  
 Aineettomat hyödykkeet 
Tasearvo 31.12.55 000,00
Tasearvo 1.1.-115 000,00
Poistot60 000,00
Nettoinvestoinnit0,00
  
 Sähköverkko 
 Tasearvo 31.12.14 699 890,09
Tasearvo 1.1.-14 239 151,64
Poistot880 977,83
Nettoinvestoinnit1 341 716,28
  
Sähköverkon rakennukset 
Tasearvo 31.12.125 433,61
Tasearvo 1.1.-135 426,23
Poistot9 992,62
Nettoinvestoinnit0,00
  
 Koneet ja kalusto 
Tasearvo 31.12.1 095 306,32
Tasearvo 1.1.-1 074 133,47
Poistot198 747,29
Nettoinvestoinnit219 920,14
  
 Muut rakennukset ja rakennelmat 
Tasearvo 31.12.701 858,98
Tasearvo 1.1.-726 200,03
Poistot24 341,05
Netto investoinnit0,00
  
  
 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 6,52 % 

Tuotto% = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) /
(taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut)

 
 Omavaraisuusaste 84,61 %

% = 100*(pääoma+varaukset+poistoero+arvostuserät + liittymismaksut) /
( taseen loppusumma - saadut ennakot)

 
 Verkonliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät
 Maksetut osingot 2022: 270 000,00 euroa
 

Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä 2022: 9 henkilöä

Ota yhteyttä