Siirry sisältöön

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.2021 1.1.- 31.12.2020
   
Liikevaihto9 738 470,28 9 432 812,75
Valmistus omaan käyttöön1 930 217,72 1 508 990,32
Liiket. muut tuotot17 511,95 20 174,81
 11 686 199,95 10 961 977,88
   
Materiaalit ja palvelut  
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat7 208 306,62 6 435 645,38
- Ulkopuoliset palvelut754 491,38 666 262,31
Henkilöstökulut1 334 551,61 1 259 819,47
Poistot ja arvonalennukset1 080 851,67 1 133 693,19
Liiketoiminnan muut kulut454 737,57 391 084,28
   
   
 Liikevoitto (-tappio)853 261,10 1 075 473,25
   
   
Rahoitustuotot ja -kulut  
- Korkotuotot7 587,94 8 833,62
- Muut rahoitustuotot0,00 0,00
- Korkokulut77 291,56 69 475,19
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-69 703,62 -60 641,57
   
   
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja783 557,48 1 014 831,68
   
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)0,00 -246 303,36
 Verot156 818,41 153 867,45
   
Tilikauden tulos 626 739,07 614 660,87
   

 

TASE 31.12.2021 31.12.2020
   
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
   
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat hyödykkeet 115 000,00 175 000,00
   
 Aineelliset hyödykkeet  
Rakennukset ja rakennelmat861 626,26 895 959,92
Koneet ja kalusto1 313 319,29 1 161 406,42
Sähköverkko14 239 151,64 12 950 779,37
Keskeneräiset  hankinnat324 366,12 364 605,18
 16 738 463,31 15 372 750,89
   
   
Osakkeet ja osuudet2 299 969,64 2 010 172,46
   
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
Vaihto-omaisuus  
Muu vaihto-omaisuus23 615,87 23 615,87
   
 Saamiset  
Myyntisaamiset2 362 681,21 1 563 623,35
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä0,00 605 236,07
Siirtosaamiset430 962,64 303 330,64
Liittymismaksusaamiset 48 169,00 48 772,60
 2 841 812,85 2 520 962,66
   
Rahat ja pankkisaamiset 446 604,60 1 017 475,48
   
 Vastaavaa yhteensä22 465 466,27 21 119 977,36
   
   
 VASTATTAVAA  
   
OMA PÄÄOMA
  
   
Osakepääoma 200 000,00  200 000,00
Ylikurssirahasto 1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 809 969,98 1 545 309,11 
Tilikauden voitto (tappio)
 
626 739,07 614 660,87 
 4 118 926,22  3 842 187,15 
   
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ   
 Poistoero3 739 941,78 3 739 941,78 
   
 PAKOLLISET VARAUKSET
  
Muut pakolliset varaukset
3 200,00  3 200,00
   
 VIERAS PÄÄOMA
  
   
Pitkäaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta 5 700 855,26 5 155 769,00 
 Liittymismaksut5 068 455,18 5 068 455,18 
  10 769 310,44 10 224 224,18 
   
Lyhytaikainen
  
Lainat rahoituslaitoksilta 402 282,16 417 788,48 
Saadut ennakot 563,00 853,00 
Ostovelat 2 439 498,65 1 711 585,03 
Ostovelat saman konsernin yrityksille 0,00 49 643,52 
Siirtovelat226 924,43 289 699,45 
Muut velat 764 819,59 840 854,77 
 3 834 087,83  3 310 424,25 
   
Vastattavaa yhteensä 22 465 466,27  21 119 977,36 

 

RAHOITUSLASKELMA (suora rahoituslaskelma) 2021 2020
   
Liiketoiminnan rahavirta  
Myynnistä saadut maksut9 497 585,84 9 526 510,99
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut17 511,95 16 949,00
Maksut liiketoiminnan kuluista-7 313 228,11 -7 053 980,37
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2 201 869,68 2 489 479,62
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista-77 818,48 -70 417,31
Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta7 587,94 8 833,62
Maksetut verot-205 728,69 -148 307,79
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä1 925 910,45 2 279 588,14
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0,00 0,00
Liiketoiminnan rahavirta 1 925 910,45 2 279 588,14
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 386 564,09 -1 897 956,29
Investoinnit muihin sijoituksiin -289 797,18 -196 962,32
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 3 225,81
Investointien rahavirta -2 676 361,27 -2 091 692,80
   
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - ) 0,00 209 798,80
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 000 000,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut -470 420,06 -417 788,48
Maksetut osingot ja muu voitonjako -350 000,00 -350 000,00
Rahoituksen rahavirta 179 579,94 -557 989,68
   
 Rahavarojen muutos-570 870,88 -370 094,34
   
Rahavarat tilikauden alussa 1 017 475,48 1 387 569,82
Rahavarat tilikauden lopussa 446 604,60 1 017 475,48
 -570 870,88 -370 094,34

 

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. 
 
VAIHTO-OMAISUUS 
Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä
alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 
 
 SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT
Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin
ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken
jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon. 
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT    
   
Liikevaihto toimialoittain  2021 2020
Sähkönmyyntitoiminta 4 225 286,03 4 292 027,01 
Sähköverkkotoiminta 4 650 926,843 972 619,34 
Tuotantoliiketoiminta 251 134,25 230 296,39 
Asennustoiminta 611 123,16
937 870,01 
9 738 470,289 432 812,75 
   
Henkilöstökulut 2021
 2020
Palkat ja palkkiot
1 115 928,011 054 424,08 
 Eläkekulut187 367,12 177 442,76 
 Muut henkilösivukulut
31 256,4827 952,63 
 1 334 551,61  1 259 819,47 
 
 Henkilökunta ja palkat
Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 16 henkilöä ( 2020 16 henkilöä) 
Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 1 130 585 euroa ( 2020 1 063 146 euroa) 
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 80 020 euroa ( 2020 79 305 euroa) 
 
Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän
mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. 
 
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: 
- Aineettomat hyödykkeet 10 vuotta 
- Rakennukset 40 vuotta 
- Koneet ja kalusto 5–20 vuotta 
- Sähköverkko 10–50 vuotta 
 
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan
10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan.
 
Suunnitelman mukaiset poistot (sumupoistot)   2021 2020
Aineettomat hyödykkeet  60 000,00   60 000,00
Rakennukset ja rakennelmat  34 333,66   34 333,67
Koneet ja kalusto  186 697,64  178 943,85  
Sähköverkko  799 820,37  860 415,67  
  1 080 851,67  1 133 693,19  
 
Eläkevastuut
Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuu yhtiössä.
 
 
Pakolliset varaukset
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa.
   
Siirtovelkojen olennaiset erät 2021
 2020
Henkilöstökulujaksotukset215 088,39 205 462,04 
Korot11 836,0412 362,96
Verot0,0034 674,45
Muut0,00 37 200,00 
Yhteensä226 924,43289 699,45
   
Vakuudet ja vastuusitoumukset  
   
Annetut vakuudet 2021 2020
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys  
Rahalaitoslainat5 972 368,42  5 181 250,00
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset7 400 000,00 7 400 000,00
   
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus  
Rahalaitoslainat130 769,00  392 307,48
   
Sekkitililimiittisopimukset  
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä1 000 000,00 1 000 000,00
Käytössä 31.12. 0,00 0,00
   
Leasingvastuut  
Seuraavalla tilikaudella maksettavat20 154,24 30 745,15
Myöhemmin maksettavat0,00 20154,24
Ajoneuvojen leasingsopimus on kolmen–neljän vuoden
sopimus, johon ei liity lunastusehtoja.
  
   
 Vuokravastuu 2021 2020
Seuraavalla tilikaudella maksettava34 165,20 32 834,52
Myöhemmin maksettava M€28 471,00  60 196,62
Viiden vuoden määräaikainen vuokrasopimus
toimitiloista, päättyy 31.10.2023. 
  
   
 Muut taseen  ulkopuoliset  järjestelyt  
Koronvaihtosopimus alkaen 2.5.2019   
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin
suojaamiseksi. Sopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi.
Lainan pääoma, eräpäivä ja koron maksupäivä vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 2.5.2027. 
  
  
  2021 2020
Bullet lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 2 000 000,00  2 000 000,00
Käypäarvo (pankin ilmoituksen mukaan) -148 058,00 -227 809,00
   
Sähköjohdannaiset   
Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia
vuosille 2022–2025. Näiden sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä
on 165 207 MWh. Suojausten nettoarvo tilinpäätöhetkellä on 215 t.euroa.
Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2020.
Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa
markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä. Kaikki
suojaukset on tehty vain suojaus tarkoituksessa.
  
   
Fennovoima Oy   
Naantalin Energian yhtiökokous antoi 28.10.2013 yhtiön hallitukselle
valtuuden allekirjoittaa sitoumus Katternö Kärnkraft Oy Ab:lle
osallistumisesta omistusosuutensa suhteessa Fennovoiman
ydinvoimalan rahoittamiseen vuosina 2014–2024 3,3 milj.eurolla.
Kokonaissijoitus tilikauden lopussa oli 1,56 milj.euroa. 
  
   
 Konserniin kuuluminen  
Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin.
  
   
Tilintarkastajan palkkiot  2021 2020
 Tilintarkastuspalkkiot3 900,00  4 889,50
Muut palkkiot 600,00 0,00
 4 500,00 4 889,50

 

TASEEN LIITETIEDOT  
   
 Aineettomat hyödykkeet 2021 2020
Hankintameno 1.1.600 000,00 600 000,00
Lisäykset 1.1.-31.12.0,00 0,00
Vähennykset 1.1.-31.12.0,00
 0,00
Hankintameno 31.12.600 000,00 600 000,00
Kertyneet sumupoistot-485 000,00 -425 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.115 000,00 175 000,00
   
 Rakennukset ja rakennelmat  
Hankintameno 1.1.1 373 169,92 1 373 169,92
Lisäykset 1.1.-31.12.0,00 0,00
Vähennykset 1.1.-31.120,00 0,00
Hankintameno 31.12.1 373 169,92 1 373 169,92
Kertyneet sumupoistot-511 543,66 -477 210,00
Kirjanpitoarvo 31.12.861 626,26 895 959,92
   
Koneet ja kalusto  
Hankintameno 1.1.2 331 587,52 2 130 117,30
Lisäykset 1.1.-31.12.332 759,74 212 970,22
Vähennykset 1.1.-31.120,00 -11 500,00
Hankintameno 31.12.2 664 347,26 2 331 587,52
Kertyneet sumupoistot-1 351 027,97 -1 164 330,33
Kirjanpitoarvo 31.12.1 313 319,29 1 167 257,19
   
Sähköverkko   
Hankintameno 1.1.27 141 840,90 25 657 580,42
Lisäykset 1.1.-31.12.2 094 043,41 1 484 260,48
Vähennykset 1.1.-31.120,00 0,00
Hankintameno 31.12.29 235 884,31 27 141 840,90
Kertyneet sumupoistot -14 996 732,67 -14 196 912,30
Kirjanpitoarvo 31.12. 14 239 151,64 12 944 928,60
   
Oma pääoma 2021 2020
Osakepääoma 1.1. 200 000,00 200 000,00
 Rahastoanti 0,00 0,00
 Osakepääoma 31.12.200 000,00 200 000,00
   
Ylikurssirahasto 1.1. 1 482 217,17 1 482 217,17
Rahastoanti 0,00 0,00
Ylikurssirahasto 31.12. 1 482 217,17 1 482 217,17
   
Edellisten tilikausien voitto 1.1. 2 159 969,98 1 895 309,11
Osingonjako -350 000,00 -350 000,00
Tilikauden voitto 626 739,07 614 660,87
Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 2 436 709,05 2 159 969,98
   
Oma pääoma yhteensä 31.12. 4 118 926,22 3 842 187,15
   
Tilinpäätösten kertymä   
 Kertynyt erotus 1.1.3 739 941,78 3 493 638,42
 Poistoeron muutos 1.1-31.12.0,00 246 303,36
Kertynyt erotus 31.12. 3 739 941,78 3 739 941,78
   
Pitkäaikainen vieras pääoma   
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin
viiden vuoden kuluttua 
  
- Lainat rahoituslaitoksilta 2 370 000,00 2 600 000,00


 

Ota yhteyttä