Siirry sisältöön

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostossa ennätykselliset 139,4 GWh, mikä oli 11,4 % aiempaa vuotta enemmän.

Investoinnit 2017–2021

T. Eur

Investoinnit t. eur

Sähkön siirto 2017–2021

GWh

Sähkön siirto GWh

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen

Eriytettävät toiminnat

Sähkömarkkinalain mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yhtiön on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista ja sähköliiketoiminnat muista liiketoiminnoista.

Naantalin Energia Oy:n sähköverkkotoiminta sisältää jakeluverkkotoiminnan ja valmistuksen omaan käyttöön. Muut sähköliiketoiminnat sisältävät sähkönmyyntitoiminnan, ja tuotantoliiketoiminnan. Urakointi liiketoiminta sisältää urakoinnin. Näistä toiminnoista esitetään tuloslaskelma ja tase ja lain vaatimat liitetiedot.

Eriyttämisperiaatteet

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu kustannuslaskennan avulla. Tapahtumat on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu eriytetyille toiminnoille kirjanpitoon kirjattaessa.

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on selvitetty tilinpäätöksem liitetiedoissa. Jako eriytetyille toiminnoille on tehty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Yhteiset kulut, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja yritysjohdon kulut, on jaettu kustannuspaikkojen avulla eri liiketoiminnoille. Jakosäännöt on määritelty aiheuttamisperiaatteen ja liiketoimintojen laajuuden perusteella

Poistot ja poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, rahoitustuotot ja -kulut on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja verot liiketoimintojen tulosten suhteessa.

Tase

Taseen eriyttäminen on tehty pääosin siten, että jokainen tase-erä on käsitelty erikseen ja kohdistettu liiketoiminnoille.

Aineettomat oikeudet, verkosto, osakkeet ja vaihto-omaisuus kuuluvat verkkotoimintaan. Rakennukset ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti. Myyntisaamisten jako perustuu liiketapahtumiin. Rahoja ja pankkisaamisia on käytetty tasaavana eränä.

Sidottu oma pääoma ja rahalaitoslainat on jaettu omaisuuden perusteella. Tilikauden tulos on siirretty liiketoiminnoittain vapaaseen omaan pääomaan. Kertynyt poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Liittymismaksut kuuluvat verkkotoimintaan. Lyhytaikaisen vieraan pääoman jako perustuu pääosin liiketapahtumiin.


TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.20211.1. - 31.12.2020
Liikevaihto4 650 926,84
3 972 619,34
Valmistus omaan käyttöön1 930 217,721 508 990,32
Liiket. muut tuotot            0,0014 592,66
 6 581 144,565 496 202,32
 Materiaalit ja palvelut  
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat1 272 612,80986 469,25
- Häviösähkön hankinta382 878,39164 298,30
- Verkkopalvelumaksut611 449,46542 743,13
- Ulkopuoliset palvelut638 911,43555 722,46
Henkilöstökulut  
- Palkat ja palkkiot816 062,46707 272,92
- Eläkekulut138 161,24122 524,74
- Muut henkilösivukulut23 422,4119 439,52
Poistot ja arvonalennukset  
- Poistot sähköverkon hyödykkeistä809 812,99870 408,29
- Poistot muista hyödykkeistä247 937,41245 870,43
 Liiketoiminnan muut kulut  
 - Vuokrakulut26 245,5826 684,51
- Liiketoiminnan muut kulut265 902,56219 384,17
   
 Liikevoitto (-tappio)1 347 747,831 035 384,60
   
   
 Rahoitustuotot ja -kulut  
- Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,000,00
- Muut korko- ja rahoitustuotot5 055,115 326,38
- Korkokulut ja muut rahoituskulut35 671,1933 852,92
   
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja1 317 131,751 006 858,06
   
Tilinpäätössiirrot  
- Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä0,00-271 315,89
- Poistoeron muutos muista hyödykkeistä709,5621 343,28
   
Tuloverot 148 129,37132 917,44
   
Tilikauden tulos 1 169 711,94623 968,01

 

TASE31.12.202131.12.2020
   
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT   
   
Aineettomat hyödykkeet  
Verkon aineettomat hyödykkeet115 000,00175 000,00
   
Aineelliset hyödykkeet   
Sähköverkko14 239 151,6412 944 928,60
Rakennukset sähköverkko135 426,23145 418,85
Rakennukset ja rakennelmat726 200,03750 541,07
Koneet ja kalusto1 074 133,47957 500,41
Keskeneräiset hankinnat82 620,15163 650,83
 16 257 531,5214 962 039,76
   
Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet5 517,445 517,44
   
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
Vaihto-omaisuus   
 Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
   
Saamiset   
Lyhytaikaiset saamiset   
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00104 236,07
- Myyntisaamiset 1 186 371,04868 066,47
- Siirtosaamiset 148 245,1494 923,27
 - Sisäiset saamiset310 000,00500 000,00
- Liittymismaksusaamiset 48 169,0048 772,60
 1 692 785,181 615 998,41
   
Rahat ja pankkisaamiset 149 347,03698 084,11
   
   
 Vastaavaa yhteensä18 243 797,0417 480 255,59
   


VASTATTAVAA  
   
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma190 600,00 190 600,00
Ylikurssirahasto1 412 552,951 412 552,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio)3 422 122,523 098 154,51
Tilikauden voitto (tappio)1 169 711,94623 968,01
 6 194 987,415 325 275,47
   
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
   
Poistoero3 757 074,163 757 783,72
   
   
PAKOLLISET VARAUKSET  
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
   
VIERAS PÄÄOMA   
   
 Pitkäaikainen  
Pitkäaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta 1 690 000,001 800 000,00
 Pitkäaikainen koroton  
- Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 5 068 455,185 068 455,18
   
Lyhytaikainen   
Lyhytaikainen korollinen  
- Lainat rahoituslaitoksilta  110 000,00192 307,48
Lyhytaikainen koroton   
- Ostovelat saman konsernin yrityksille 0,0049 653,52
- Ostovelat 615 526,01476 123,64
- Saadut ennakot 563,00853,00
- Siirto- ja muut velat 803 991,28806 603,58
 1 420 080,291 333 233,74
   
Vastattavaa yhteensä18 243 797,04 17 480 255,59

 

ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT  
  

 Sähköverkkoliiketoiminnan nettoinvestoinnit tase-erittäin 2021

 
  
 Aineettomat hyödykkeet 
Tasearvo 31.12.115 000,00 
Tasearvo 1.1.-175 000,00
Poistot60 000,00
Nettoinvestoinnit0,00
  
 Sähköverkko 
 Tasearvo 31.12.14 239 151,64
Tasearvo 1.1.-12 944 928,60
Poistot809 812,99
Nettoinvestoinnit2 104 036,03
  
Sähköverkon rakennukset 
Tasearvo 31.12.135 426,23
Tasearvo 1.1.-145 418,85 
Poistot9 992,62
Nettoinvestoinnit0,00
  
 Koneet ja kalusto 
Tasearvo 31.12.1 074 133,47
Tasearvo 1.1.-957 500,41
Poistot163 596,37
Nettoinvestoinnit280 229,43
  
 Muut rakennukset ja rakennelmat 
Tasearvo 31.12.726 200,03
Tasearvo 1.1.-750 541,07
Poistot24 341,04
Netto investoinnit0,00
  
  
 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 11,37 % 

Tuotto% = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) /
(taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut)

 
 Omavaraisuusaste 82,35 %

% = 100*(pääoma+varaukset+poistoero+arvostuserät + liittymismaksut) /
( taseen loppusumma - saadut ennakot)

 
 Verkonliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät
 Maksetut osingot 2021: 300 000,00 euroa
 

Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä 2021: 8 henkilöä

Ota yhteyttä