Siirry sisältöön

Hallituksen toimintakertomus

Yhtiön liikevaihto kasvoi 3,3 %, ollen 9,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja laski 22,3 % aiemmasta vuodesta, ollen 783 557 euroa.

Yleistä

Vuoden 2021 sähkönkulutus oli yhtiön historian suurin: 139,4 GWh. Syynä tähän olivat jo pidempään jatkunut alueen käyttöpaikkojen kasvu (kotitaloudet), lämmitysmuotojen muutos sekä lisääntynyt sähköautojen lataus. Myös kylmät talvikuukaudet lisäsivät kulutusta kotitalouksissa ja yrityksissä.

Marras–joulukuussa sähkömarkkinat kokivat melkoisen shokin, sillä markkinahinta nousi erittäin nopeaan ja jyrkästi pitkäksi aikaa: vuoden keskihinnaksi muodostui 72,34 euroa/MWh, ja joulukuun hinnaksi peräti 193,38 euroa/MWh.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Yhtiön liikevaihto kasvoi 3,3 %, ollen 9,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja laski 22,3 % aiemmasta vuodesta, ollen 783 557 euroa.

Yhtiön maksuvalmius oli hyvä 0,9 ja vakavaraisuus on hyvä. Omavaraisuusaste oli 54,2 %. Oman pääoman tuotto oli 8,0 %.
Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 16,6 %:lla, ollen 4,65 miljoonaa euroa. Energiaa siirrettiin verkostossa ennätykselliset 139,4 GWh, mikä oli 11,4 % aiempaa vuotta enemmän. Nousu johtui kylmästä talvesta ja alueen energiankulutuksen merkittävästä lisäyksestä. Rakentamisen myötä verkkoalueellemme tuli kaikkiaan 190 uutta käyttöpaikkaa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 317 131 euroa, missä oli nousua 30,8 % aiempaan vuoteen.

Muiden sähköliiketoimintojen (sähkönmyynti ja tuotanto) liikevaihto laski 0,7 %, ollen 4,49 milj.euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -569 645 euroa. Tuloksen romahdutti syksyllä tapahtunut sähkön markkinahinnan äkillinen ja raju hinnannousu, jota vastaan ei pystytty enää suojautumaan. Liiketaloudellisesti suurimmat riskit, talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja suuret volyyminmuutokset tehtyjen hankintojen ja myyntien kesken, realisoituivat voimakkaasti. Sähkönmyynnin energiamäärä nousi 9,8 %, ollen 96,7 GWh.

Urakointi-liiketoiminnan työmaita oli aiempaa vuotta vähemmän ja liikevaihto laski 34,7 %:lla, 0,6 milj.euroon. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 36 070 euroa (-63,8 %).

Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2 676 361 euroa, josta verkoston laajentamiseen ja kor-vausinvestointeihin käytettiin 1 850 217 euroa. Koneisiin, tuotanto-osuuksiin, asiakastieto-järjestelmiin ja Datahub-projektiin (Fingrid) ja kalustoon investoitiin 826 144 euroa.

Yhtiöllä oli omistuksessa Katternö Kraft Oy:n osakkeita (4,3% osuus), jonka kautta omistam-me n. 2%:n tuotanto-osuuksia Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoista ja Kante-leen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevasta bio-/turvevoimalaitoksesta. Omistamme Fenno-voiman rakenteilla olevasta Hanhikivi 1-ydinvoimahankkeesta 2,39 MW osuuden (sijoitus tilikauden lopussa 1,56 milj.euroa). 

Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat

Yhtiön osakkeet omistaa Naantalin kaupunki. Yhtiöllä on 100, nimellisarvoltaan 2000 euron osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat 12.4. Naantalin kaupungintalossa.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallitukseen kuuluivat 6.9. asti pj. Juha Haapakoski, vpj. Samuli Santalahti, Kimmo Aho, Leena Haanpää, Jussi Mälkiä, Risto Rinne ja Elina Salokangas. Hallituksen varajäseninä olivat Riitta Alho ja Juha Eura.
Kuntavaalien jälkeen yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksen 6.9., jossa valittiin uudeksi hallitukseksi: pj. Jan Lindström, vpj. Eija Arvonen, Risto Rinne (asiantuntijajäsen), Elina Salokangas, Markku Vuoti ja Ari Wanden. Varajäseniksi valittiin Jyrki Heino ja Åke Nyblom.

Henkilöstön edustajana hallituksessa oli Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä toimitusjohtaja Pasi Haarala.
Yhtiön henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 16, joista naisia 3 ja keski-ikä oli 49,0 vuotta.

Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 1 130 585 euroa (v. 2020: 1 063 146 euroa). Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat 80 020 euroa.

Toimitusjohtaja on yhtaikaisesti myös Naantalin Satama Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiön työnantajajärjestönä on Energiateollisuus ry.

Yhtiön tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy, päävastuullisena KHT Piia-Tuulia Rauhala.

Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Toimitusvarmuuteen liittyvät investointivaatimukset pitävät yhtiön korvausinvestointien tason korkeana aina vuoteen 2028 asti. Naantalin näkymät alueen asukasmäärästä ja rakentamisesta ovat positiiviset, joten sähkönkäyttö jäänee korkeammalle tasolle.
Tammikuussa 2021 hyväksytyn Sähkömarkkinalain ja sen myötä uudistetun Energiaviraston valvontamallin laskentaperusteiden muutokset kuitenkin vähentävät siirron tuottotasoa.

Sähkön markkinahinta pysyi edelleen korkeana alkuvuoden 2022. Tämä ylläpitää markkinan epävarmuutta ja tekee sähkönmyynnin tuottomahdollisuudet hyvin epävarmoiksi. Yhtiön hallitus on tämän johdosta päättänyt käynnistää sähkönmyynnin selvitystyön. Tavoitteena on löytää pysyvämpi ratkaisu riskien minimoimiseksi.

Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 2 436 709,05 euroa, josta tilikauden tulos on 626 739,07 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkona 300 000,00 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Myyntiliiketoiminnan tulosta tulee rasittamaan alkuvuoden edelleen korkeana pysynyt sähkön markkinahinta. Yhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Ota yhteyttä