Siirry sisältöön

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella vuonna 2019 kaikkiaan 131,9 GWh.

Investoinnit 2016–2020

T. Eur

Investoinnit t. eur

Sähkön siirto 2016–2020

GWh

Sähkön siirto GWh

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen

Eriytettävät toiminnat

Sähkömarkkinalain mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yhtiön on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista ja sähköliiketoiminnat muista liiketoiminnoista.

Naantalin Energia Oy:n sähköverkkotoiminta sisältää jakeluverkkotoiminnan ja valmistuksen omaan käyttöön. Muut sähköliiketoiminnat sisältävät sähkönmyyntitoiminnan, ja tuotantoliiketoiminnan. Urakointiliiketoiminta sisältää urakoinnin. Näistä toiminnoista esitetään tuloslaskelma ja tase ja lain vaatimat liitetiedot. 

Eriyttämisperiaatteet

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu kustannuslaskennan avulla. Tapahtumat on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu eriytetyille toiminnoille kirjanpitoon kirjattaessa.

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jako eriytetyille toiminnoille on tehty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Yhteiset kulut, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja yritysjohdon kulut, on jaettu kustannuspaikkojen avulla eri liiketoiminnoille. Jakosäännöt on määritelty aiheuttamisperiaatteen ja liiketoimintojen laajuuden perusteella.

Poistot ja poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, rahoitustuotot ja -kulut on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja verot liiketoimintojen tulosten suhteessa. 

Tase

Taseen eriyttäminen on tehty pääosin siten, että jokainen tase-erä on käsitelty erikseen ja kohdistettu liiketoiminnoille.

Aineettomat oikeudet, verkosto, osakkeet ja vaihto-omaisuus kuuluvat verkkotoimintaan. Rakennukset ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti. Myyntisaamisten jako perustuu liiketapahtumiin. Rahoja ja pankkisaamisia on käytetty tasaavana eränä.

Sidottu oma pääoma ja rahalaitoslainat on jaettu omaisuuden perusteella. Tilikauden tulos on siirretty liiketoiminnoittain vapaaseen omaan pääomaan. Kertynyt poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Liittymismaksut kuuluvat verkkotoimintaan. Lyhytaikaisen vieraan pääoman jako perustuu pääosin liiketapahtumiin.


TULOSLASKELMA1.1. - 31.12.20201.1. - 31.12.2019
Liikevaihto3 972 619,344 066 221,53
Valmistus omaan käyttöön1 508 990,321257957,81
Liiket. muut tuotot            14 592,66 30,00
5 496 202,325 324 209,34
 Materiaalit ja palvelut  
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat986 469,25 780 036,21
- Häviösähkön hankinta164 298,30212 759,75
- Verkkopalvelumaksut542 743,13507 039,35
- Ulkopuoliset palvelut555 722,46497 720,21
Henkilöstökulut  
- Palkat ja palkkiot707 272,92649 835,87
- Eläkekulut122 524,74117612,96
- Muut henkilösivukulut19 439,5215 544,94
Poistot ja arvonalennukset  
- Poistot sähköverkon hyödykkeistä870 408,29862 936,90
- Poistot muista hyödykkeistä245 870,43244 901,58
 Liiketoiminnan muut kulut  
 - Vuokrakulut26 684,51 27 254,21
- Liiketoiminnan muut kulut219 384,17253 277,28
   
 Liikevoitto (-tappio)1 035 384,60 1 155 290,08
   
   
 Rahoitustuotot ja -kulut  
- Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,000,00
- Muut korko- ja rahoitustuotot5 326,385 989,01
- Korkokulut ja muut rahoituskulut33 852,9228 022,22
   
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja1 006 858,06 1 133 256,87
   
Tilinpäätössiirrot  
- Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä-271 315,89-253 488,15
- Poistoeron muutos muista hyödykkeistä21 343,2811 724,62
   
Tuloverot 132 917,44153 037,54 
   
Tilikauden tulos 623 968,01738 455,80 

 

TASE31.12.202031.12.2019
   
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT   
   
Aineettomat hyödykkeet  
Verkon aineettomat hyödykkeet175 000,00235 000,00
   
Aineelliset hyödykkeet   
Sähköverkko12 944 928,6012 321 083,79
Rakennukset sähköverkko145 418,85155411,47
Rakennukset ja rakennelmat750 541,07774 882,12
Koneet ja kalusto957 500,411059273,53
Keskeneräiset hankinnat163 650,83 14 121,26
 14 962 039,7614 324 772,17
   
Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet5 517,445 000,00
   
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
Vaihto-omaisuus   
 Muu vaihto-omaisuus23 615,87 23 615,87
   
Saamiset   
Lyhytaikaiset saamiset   
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 104 236,07107 323,82 
- Myyntisaamiset 868 066,47949 841,95 
- Siirtosaamiset 94 923,2788 599,27 
 - Sisäiset saamiset500 000,00100 000,00 
- Liittymismaksusaamiset 48 772,6078 751,40 
 1 615 998,411324516,44
   
Rahat ja pankkisaamiset 698 084,11994 523,22 
   
   
 Vastaavaa yhteensä17 480 255,5916 907 427 ,10 
   
VASTATTAVAA  
   
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma190 600,00190 600,00
Ylikurssirahasto1 412 552,951 412 552,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio)3 098 154,512 674 698,71
Tilikauden voitto (tappio)623 968,01738 455,80
 5 325 275,475 016 307,46
   
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
   
Poistoero3 757 783,723 507 811,11
   
   
PAKOLLISET VARAUKSET  
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
   
VIERAS PÄÄOMA   
   
 Pitkäaikainen  
Pitkäaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta 1 800 000,001 992 307,48 
 Pitkäaikainen koroton  
- Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 5 068 455,184 888 635,18 
   
Lyhytaikainen   
Lyhytaikainen korollinen  
- Lainat rahoituslaitoksilta 192 307,48311 538,48 
Lyhytaikainen koroton   
- Ostovelat saman konsernin yrityksille 49 653,525 530,51 
- Ostovelat 476 123,64257 947,27 
- Saadut ennakot 853,00713,00 
- Siirto- ja muut velat 806 603,58923 437,21 
 1 333 233,741 187 627,99 
   
Vastattavaa yhteensä 17 480 255,5916 907 427,70 

 

ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT  
  

 Sähköverkkoliiketoiminnan nettoinvestoinnit tase-erittäin 2020

 
  
 Aineettomat hyödykkeet 
Tasearvo 31.12.175 000,00 
Tasearvo 1.1.-235 000,00
Poistot60 000,00
Nettoinvestoinnit0,00
  
 Sähköverkko 
 Tasearvo 31.12.12 944 928,60
Tasearvo 1.1.-12 321 083,79
Poistot860 415,67
Nettoinvestoinnit1 484 260,48
  
Sähköverkon rakennukset 
Tasearvo 31.12.145 418,85
Tasearvo 1.1.-155 411,47
Poistot9 992,62
Nettoinvestoinnit0,00
  
 Koneet ja kalusto 
Tasearvo 31.12.957 500,41
Tasearvo 1.1.-1 059 273,53
Poistot161 529,38
Nettoinvestoinnit59 756,26
  
 Muut rakennukset ja rakennelmat 
Tasearvo 31.12.750 541,07
Tasearvo 1.1.-774 882,12
Poistot24 341,05
Netto investoinnit0,00
  
  
 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 9,27 % 

Tuotto% = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) /
(taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut)

 
 Omavaraisuusaste 80,98 %

% = 100*(pääoma+varaukset+poistoero+arvostuserät + liittymismaksut) /
( taseen loppusumma - saadut ennakot)

 
 Verkonliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät
 Maksetut osingot 2020: 315 000,00 euroa
 

Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä 2020: 8 henkilöä

Ota yhteyttä