Siirry sisältöön

Hallituksen toimintakertomus

Yhtiön liikevaihto laski 6,1 %, ollen 9,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja laski 5,6 % aiemmasta vuodesta, ollen 1 014 831 euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Vuoteen 2020 vaikutti covid-19 pandemia, jonka seurauksena alueen yritysten sähkönkulutus laski. Samoin erittäin lämmin vuosi vaikutti kulutusta vähentävästi. Naantalin Energian verkkoalueen sähkönkulutus laski näistä johtuen merkittävästi, eritoten talvikuukausina.

Yhtiön liikevaihto laski 6,1 %, ollen 9,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski 5,6 % aiemmasta vuodesta, ollen 1 014 831 euroa.

Yhtiön maksuvalmius oli hyvä 1,1 ja vakavaraisuus hyvä. Omavaraisuusaste oli 56,4 %. Oman pääoman tuotto oli 10,7 %.

Siirtoliiketoiminnan liikevaihto laski 2,3 %:lla, ollen 4,0 milj.euroa. Energiaa siirrettiin verkostossa kaikkiaan 125,2 GWh, mikä oli 6,7 GWh:ta aiempaa vuotta vähemmän. Lasku johtui sekä mittaushistorian lämpimimmästä vuodesta että pandemian tuomasta laskusta suuryritysten ja kaupan kulutukseen. Kasvaneen rakentamisen myötä verkkoalueellemme tuli kaikkiaan 212 uutta käyttöpaikkaa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 006 858 euroa, missä oli laskua 11,2 % aiempaan vuoteen.

Muiden sähköliiketoimintojen (sähkönmyynti ja tuotanto) liikevaihto laski 14,2 %, ollen 4,5 milj.euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -91 567 euroa. Tulosta laski merkittävästi TSE:n voimalan sähköntuotannon osuudesta muodostunut tappio. Sähkönmyynnin energiamäärä laski 3,9 %, ollen 88,1 GWh.

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto nousi 29,8 %:lla, ollen 0,9 milj.euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 99 541 euroa (+ 22,4 %).

Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2 094 918 euroa, josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin 1 508 990 euroa. Koneisiin, tuotanto-osuuksiin, älymuuntamoon, järjestelmiin ja kalustoon investoitiin 585 928 euroa.

Yhtiöllä oli omistuksessa Katternö Kraft Oy:n osakkeita (4,3% osuus), jonka kautta omistamme noin 2 %:n tuotanto-osuuksia Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoista ja Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevasta bio-/turvevoimalaitoksesta. Omistamme Fennovoiman rakenteilla olevasta Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeesta 2,39 MW osuuden (sijoitus tilikauden lopussa 1,28 milj.euroa).

Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat

Yhtiön osakkeet omistaa Naantalin kaupunki. Yhtiöllä on 100, nimellisarvoltaan 2000 euron osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat 20.4. Naantalin kaupungintalossa.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Hallitukseen kuuluivat pj. Juha Haapakoski, vpj. Samuli Santalahti, Kimmo Aho, Leena Haanpää, Jussi Mälkiä, Risto Rinne ja Elina Salokangas. Hallituksen varajäseninä olivat Juha Eura ja Riitta Alho.

Henkilöstön edustajana oli Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 16, joista naisia 3 ja keski-ikä oli 48,0 vuotta. Hallitus on alustavasti hyväksynyt tulospalkkiojärjestelmän, ja tähän on haettu näkemys omistajalta.

Yhtiön tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy, päävastuullisena Piia-Tuulia Rauhala KHT. 

Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Toimitusvarmuuteen liittyvät investointivaatimukset tulevat edelleen nostamaan yhtiön korvausinvestointien tasoa vuoteen 2028 asti. Naantalin näkymät alueen asukasmäärästä ja rakentamisesta ovat tällä hetkellä positiivisia. Tammikuussa 2021 Suomen hallitus esitteli uuden Sähkömarkkinalain, johon tulee merkittäviä muutoksia. Näiden vaikutuksia arvioidaan, kun luvut tarkentuvat ja laki on hyväksytty.

Sähkön markkinahinta on vaihdellut voimakkaasti lähivuosina ja jatkuessaan se ylläpitää markkinan epävarmuutta. Yhtiö on muuttanut suojauspolitiikkaa ja -tasoa riskin minimoimiseksi. Liiketaloudellisesti suuri merkitys, hankinnan hintasuojausten lisäksi, on niiden ajankohta ja ostoprofiili. Suurimmat riskit ovat talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja suuret volyyminmuutokset tehtyjen hankintojen ja myyntien kesken. TSE-tuotannon aiheuttama tappio myyntiliiketoiminnan liikevaihtoon poistui vuodenvaihteessa: tämä antaa myyntiliiketoiminnalle paremmat mahdollisuudet saada tulos positiiviseksi. 

Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 2 159 969,98 euroa, josta tilikauden tulos on 614 660,87 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkona 350 000,00 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Ota yhteyttä