Siirry sisältöön

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.20201.1.- 31.12.2019
   
Liikevaihto 9 432 812,7510 055 927,94
Valmistus omaan käyttöön 1 508 990,321257957,81
Liiket. muut tuotot 20 174,81 9 818,80
  10 961 977,8811 323 704,55
   
Materiaalit ja palvelut  
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 435 645,386 825 169,79
- Ulkopuoliset palvelut 666 262,31627153,16
Henkilöstökulut 1 259 819,471 176 124,11
Poistot ja arvonalennukset 1 133 693,191 129 245,02
Liiketoiminnan muut kulut 391 084,28437 498,22
   
   
 Liikevoitto (-tappio) 1 075 473,25 1 128 514,25
   
   
Rahoitustuotot ja -kulut  
- Korkotuotot 8 833,6211 204,00
- Muut rahoitustuotot 0,000,00
- Korkokulut 69 475,19 65 000,63
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -60 641,57-53 796,63
   
   
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 014 831,68 1074717,62
   
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) -246 303,36-234 977,65
 Verot 153 867,45168146,67 
   
Tilikauden tulos  614 660,87671 593,30 
   

 

TASE 31.12.202031.12.2019
   
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
   
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat hyödykkeet 175 000,00235 000,00
   
 Aineelliset hyödykkeet  
Rakennukset ja rakennelmat 895 959,92930 293,59
Koneet ja kalusto 1 161 406,421 121 747,44
Sähköverkko 12 950 779,3712 332 567,17
Keskeneräiset  hankinnat 364 605,18 163 879,59
  15 372 750,8914 548 487,79
   
   
Osakkeet ja osuudet 2 010 172,461813210,14
   
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
Vaihto-omaisuus  
Muu vaihto-omaisuus 23 615,8723 615,87
   
 Saamiset  
Myyntisaamiset 1 563 623,351688295,82
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 605 236,07607 415,70
Siirtosaamiset 303 330,64265 748,00
Liittymismaksusaamiset  48 772,6078 751,40 
  2 520 962,662 640 210,92 
   
Rahat ja pankkisaamiset  1 017 475,481 387 569,82 
   
 Vastaavaa yhteensä 21 119 977,3620 648 094,54 

 

VASTATTAVAA  
   
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma 200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto 1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 545 309,111 223 715,81
Tilikauden voitto (tappio)  614 660,87671 593,30 
  3 842 187,153 577 526,28
   
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
Poistoero 3 739 941,783 493 638,42
   
   
PAKOLLISET VARAUKSET  
Muut pakolliset varaukset 3 200,003 200,00
   
   
VIERAS PÄÄOMA  
   
Pitkäaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta 5 155 769,005 573 557,48
Liittymismaksut 5 068 455,18 4 888 635,18
  10 224 224,18 10 462 192,66
   
Lyhytaikainen   
Lainat rahoituslaitoksilta 417 788,48417 788,48
Saadut ennakot 853,00713,00
Ostovelat 1 711 585,031416191,67
Ostovelat saman konsernin yrityksille 49 643,525 530,51
Siirtovelat 289 699,45353 893,27
Muut velat 840 854,77 917 420,25
  3 310 424,253111 537,18
   
Vastattavaa yhteensä 21 119 977,3620 648 094,54

 

RAHOITUSLASKELMA (suora rahoituslaskelma) 20202019
   
Liiketoiminnan rahavirta  
Myynnistä saadut maksut 9 526 510,999 928 170,80
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 16 949,009 818,80
Maksut liiketoiminnan kuluista -7 053 980,37-7 807 190,48
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 489 479,622 130 799,12
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista -70 417,31-58 782,75
Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta 8 833,6211 204,00
Maksetut verot -148 307,79-101 937,69
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä 2 279 588,141 981 282,68
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta  0,000,00 
Liiketoiminnan rahavirta  2 279 588,141 981 282,68 
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -1 897 956,29-1 337181,41 
Investoinnit muihin sijoituksiin  -196 962,320,00 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  3 225,810,00 
Investointien rahavirta  -2 091 692,80-1 337 181,41 
   
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten lainojen nostot  0,000,00 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  0,00-108 602,69 
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - )  209 798,80154160,00 
Pitkäaikaisten lainojen nostot  0,001 000 000,00 
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut  -417 788,48-457 788,48 
Maksetut osingot ja muu voitonjako  -350 000,00-325 000,00 
Rahoituksen rahavirta  -557 989,68262 768,83 
   
 Rahavarojen muutos -370 094,34 906 870,10
   
Rahavarat tilikauden alussa  1 387 569,82480 699,72 
Rahavarat tilikauden lopussa  1 017 475,481 387 569,82 
  -370 094,34906 870,10 

 

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
 
 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. 
 
VAIHTO-OMAISUUS 
Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.
 
SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT
Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon.
 
 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT  
   
Liikevaihto toimialoittain 20202019
Sähkönmyyntitoiminta 4 292 027,015 051 339,48
Sähköverkkotoiminta 3 972 619,344 066 221,53
Tuotantoliiketoiminta 230 296,39216 075,05
Asennustoiminta 937 870,01722 291,88
  9 432 812,7510 055 927,94
   
Henkilöstökulut 20202019
Palkat ja palkkiot 1 054 424,08981 604,46
Eläkekulut 177 442,76171 789,45
Muut henkilösivukulut  27 952,6322 730,20 
  1 259 819,471 176 124,11 
  
 Henkilökunta ja palkat 
Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 16 henkilöä (2019: 15,5 henkilöä) 
Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 1 063 146 euroa (2019: 999 169 euroa)
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 79 305 euroa (2019: 77 187 euroa)
 
Poistot 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.
 
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: 
- Aineettomat hyödykkeet  10 vuotta
- Rakennukset  40 vuotta 
- Koneet ja kalusto  5–20 vuotta 
- Sähköverkko  10–50  vuotta 
 
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan.
 
 Suunnitelman mukaiset poistot (sumupoistot) 2020 2019
Aineettomat hyödykkeet  60 000,00 60 000,00
Rakennukset ja rakennelmat  34 333,6734 333,66 
Koneet ja kalusto  178 943,85181 964,29 
Sähköverkko  860 415,67852 947,07 
  1 133 693,191 129 245,02 
   
Eläkevastuut 
 Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuu yhtiössä.

 

Pakolliset varaukset

  
 Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa  
   
Siirtovelkojen olennaiset erät  2020 2019
Henkilöstökulujaksotukset205 462,04 193 673,40
Korot12 362,9613 305,08
Verot34 674,4529 114,79
Muut37 200,00 117 800,00
Yhteensä289 699,45353 893,27
   
Vakuudet ja vastuusitoumukset  
   
Annetut vakuudet 20202019
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys  
Rahalaitoslainat 5 181 250,005 337 500,00
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 7 400 000,007 400 000,00
   
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus  
Rahalaitoslainat 392 307,48653 845,96
   
Sekkitililimiittisopimukset  
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä 1 000 000,001 000 000,00
Käytössä 31.12. 0,00108 602,69
   
Leasingvastuut  
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 30 745,1531 184,17
Myöhemmin maksettavat 20 154,2440 068,48
Ajoneuvojen leasingsopimus on kolmen–neljän vuoden sopimus,
johon ei liity lunastusehtoja.
   
 Vuokravastuu 2020 2019
Seuraavalla tilikaudella maksettava 32 834,5232 834,52
Myöhemmin maksettava M€ 60 196,6293 031,14
Viiden vuoden määräaikainen vuokrasopimus toimitiloista,
päättyy 31.10.2023. 
 
 Muut taseen  ulkopuoliset  järjestelyt
Koronvaihtosopimus alkaen 2.5.2019 
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Sopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan pääoma, eräpäivä ja koron maksupäivä vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 2.5.2027. 
 
  2020 2019
Bullet lainan pääomaa vastaava nimellisarvo  2 000 000,002 000 000,00 
Käypäarvo (pankin ilmoituksen mukaan)  -227 809,00-191861,00 
   
Sähköjohdannaiset 
Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille 2021–2024. Näiden sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on 165 207 MWh. Suojausten nettoarvo tilinpäätöshetkellä on 215 t. euroa. Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2020. Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä. Kaikki suojaukset on tehty vain suojaustarkoituksessa.

 
Fennovoima Oy 
Naantalin Energian yhtiökokous antoi 28.10.2013 yhtiön hallitukselle valtuuden allekirjoittaa sitoumus Katternö Kärnkraft Oy Ab:lle osallistumisesta omistusosuutensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimalan rahoittamiseen vuosina 2014–2024 3,3 milj.eurolla. Kokonaissijoitus tilikauden lopussa oli 1,28 milj.euroa
 
 Konserniin kuuluminen
Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin.
 
Tilintarkastajan palkkiot  2020 2019
 Tilintarkastuspalkkiot 4 889,503 480,80 
Muut palkkiot  0,000,00 
  4 889,503 480,80 

 

TASEEN LIITETIEDOT  
   
 Aineettomat hyödykkeet 2020 2019
Hankintameno 1.1. 600 000,00600 000,00
Lisäykset 1.1.-31.12. 0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.12. 0,000,00
Hankintameno 31.12. 600 000,00600 000,00
Kertyneet sumupoistot -425 000,00-365 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 175 000,00235 000,00
   
 Rakennukset ja rakennelmat  
Hankintameno 1.1. 1 373 169,921 373 169,92
Lisäykset 1.1.-31.12. 0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.12 0,000,00
Hankintameno 31.12. 1 373 169,921 373169,92
Kertyneet sumupoistot -477 210,00-442 876,33
Kirjanpitoarvo 31.12. 895 959,92930 293,59
   
Koneet ja kalusto  
Hankintameno 1.1. 2 130 117,302 035 915,28
Lisäykset 1.1.-31.12. 212 970,2294 202,02
Vähennykset 1.1.-31.12 -11 500,000,00
Hankintameno 31.12. 2 331 587,522130 117,30
Kertyneet sumupoistot -1 164 330,33-996 886,48
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 167 257,191133 230,82
   
Sähköverkko   
Hankintameno 1.1. 25 657 580,4224 437 201,82
Lisäykset 1.1.-31.12. 1 484 260,481 220378,60
Vähennykset 1.1.-31.12 0,000,00
Hankintameno 31.12. 27 141 840,9025 657 580,42
Kertyneet sumupoistot  -14 196 912,30-13 336 496,63 
Kirjanpitoarvo 31.12.  12 944 928,6012 321 083,79 
   
Oma pääoma 2020 2019
Osakepääoma 1.1.  200 000,00200 000,00 
 Rahastoanti 0,000,00 
 Osakepääoma 31.12. 200 000,00200 000,00 
   
Ylikurssirahasto 1.1.  1 482 217,171482217,17 
Rahastoanti  0,00
0,00 
Ylikurssirahasto 31.12.  1 482 217,171482217,17 
   
Edellisten tilikausien voitto 1.1.  1 895 309,111 548 715,81 
Osingonjako  -350 000,00-325 000,00 
Tilikauden voitto  614 660,87671 593,30 
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.  2 159 969,981895309,11 
   
Oma pääoma yhteensä 31.12.  3 842 187,153 577 526,28 
   
Tilinpäätösten kertymä   
 Kertynyt erotus 1.1. 3 493 638,423 258 660,77 
 Poistoeron muutos 1.1-31.12. 246 303,36234 977,65 
Kertynyt erotus 31.12.  3 739 941,783 493 638,42 
   
Pitkäaikainen vieras pääoma   
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin
viiden vuoden kuluttua 
- Lainat rahoituslaitoksilta  2 600 000,003 156 250,00 


 

Ota yhteyttä