Siirry sisältöön

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella vuonna 2019 kaikkiaan 131,9 GWh.

Investoinnit 2015–2019

T. Eur

Investoinnit t. eur

Sähkön siirto 2015–2019

GWh

Sähkön siirto GWh

 

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen

Eriytettävät toiminnat

Sähkömarkkinalain mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yhtiön on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista ja sähköliiketoiminnat muista liiketoiminnoista.

Naantalin Energia Oy:n sähköverkkotoiminta sisältää jakeluverkkotoiminnan ja valmistuksen omaan käyttöön. Muut sähköliiketoiminnat sisältävät sähkönmyyntitoiminnan, ja tuotantoliiketoiminnan. Urakointi liiketoiminta sisältää urakoinnin. Näistä toiminnoista esitetään tuloslaskelma ja tase ja lain vaatimat liitetiedot.

Eriyttämisperiaatteet

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu kustannuslaskennan avulla. Tapahtumat on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu eriytetyille toiminnoille kirjanpitoon kirjattaessa.

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jako eriytetyille toiminnoille on tehty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Yhteiset kulut, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja yritysjohdon kulut, on jaettu kustannuspaikkojen avulla eri liiketoiminnoille. Jakosäännöt on määritelty aiheuttamisperiaatteen ja liiketoimintojen laajuuden perusteella.

Poistot ja poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, rahoitustuotot ja -kulut on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja verot liiketoimintojen tulosten suhteessa.

Tase

Taseen eriyttäminen on tehty pääosin siten, että jokainen tase-erä on käsitelty erikseen ja kohdistettu liiketoiminnoille.

Aineettomat oikeudet, verkosto, osakkeet ja vaihto-omaisuus kuuluvat verkkotoimintaan. Rakennukset ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti. Myyntisaamisten jako perustuu liiketapahtumiin. Rahoja ja pankkisaamisia on käytetty tasaavana eränä.

Sidottu oma pääoma ja rahalaitoslainat on jaettu omaisuuden perusteella. Tilikauden tulos on siirretty liiketoiminnoittain vapaaseen omaan pääomaan. Kertynyt poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Liittymismaksut kuuluvat verkkotoimintaan. Lyhytaikaisen vieraan pääoman jako perustuu pääosin liiketapahtumiin.

TULOSLASKELMA1.1. - 31.12.20191.1. - 31.12.2018
Liikevaihto4 066 221,533 984 300,19
Valmistus omaan käyttöön1257957,811 262 952,56
Liiket. muut tuotot             30,00 6 567,16
 5 324 209,345 253 819,91
 Materiaalit ja palvelut  
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 780 036,21 604 585,39
- Häviösähkön hankinta212 759,75218 762,25
- Verkkopalvelumaksut507 039,35527 304,58
- Ulkopuoliset palvelut497 720,21742 912,34
Henkilöstökulut  
- Palkat ja palkkiot649 835,87634112,19
- Eläkekulut117612,96118771,82
- Muut henkilösivukulut15 544,9417 086,39
Poistot ja arvonalennukset  
- Poistot sähköverkon hyödykkeistä862 936,90936 980,88
- Poistot muista hyödykkeistä244 901,58229 501,96
 Liiketoiminnan muut kulut  
 - Vuokrakulut 27 254,21 19 985,56
- Liiketoiminnan muut kulut253 277,28263 619,20
   
 Liikevoitto (-tappio) 1 155 290,08 940 197,35
   
   
 Rahoitustuotot ja -kulut  
- Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,000,00
- Muut korko- ja rahoitustuotot5 989,016 201,85
- Korkokulut ja muut rahoituskulut28 022,2216 421,04
   
 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 133 256,87 929 978,16
   
Tilinpäätössiirrot  
- Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä-253 488,15-274 696,20
- Poistoeron muutos muista hyödykkeistä11 724,6229 972,17
   
Tuloverot 153 037,54 103 840,51 
   
Tilikauden tulos 738 455,80 581 413,62 

 

TASE31.12.201931.12.2018
   
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT   
   
Aineettomat hyödykkeet  
Verkon aineettomat hyödykkeet235 000,00295 000,00
   
Aineelliset hyödykkeet   
Sähköverkko12 321 083,7911 953 652,26
Rakennukset sähköverkko155411,47165 401,30
Rakennukset ja rakennelmat774 882,12799 225,95
Koneet ja kalusto1059273,531 127 195,79
Keskeneräiset hankinnat 14 121,26 14 121,26
 14 324 772,1714 059 596,56
   
Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet5 000,005 000,00
   
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
Vaihto-omaisuus   
 Muu vaihto-omaisuus 23 615,8723 615,87 
   
Saamiset   
Lyhytaikaiset saamiset   
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 107 323,82 81 431,39 
- Myyntisaamiset 949 841,95 984 659,60 
- Siirtosaamiset 88 599,27 125 693,46 
 - Sisäiset saamiset100 000,00 350 000,00 
- Liittymismaksusaamiset 78 751,40 47 021,40 
 1324516,441 588 805,85 
   
Rahat ja pankkisaamiset 994 523,22 441 579,18 
   
   
 Vastaavaa yhteensä16 907 427 ,10 16 413 597,46 
   
VASTATTAVAA  
   
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma190 600,00190 600,00
Ylikurssirahasto1 412 552,951 412 552,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio)2 674 698,712 393 285,09
Tilikauden voitto (tappio)738 455,80581 413,62
 5 016 307,464 577 851,66
   
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
   
Poistoero3 507 811,113 266 047,58
   
   
PAKOLLISET VARAUKSET  
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
   
VIERAS PÄÄOMA   
   
 Pitkäaikainen  
Pitkäaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta 1 992 307,48 2 303 845,96 
 Pitkäaikainen koroton  
- Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 4 888 635,18 4 702 745,18 
   
Lyhytaikainen   
Lyhytaikainen korollinen  
- Lainat rahoituslaitoksilta 311 538,48 361 538,48 
Lyhytaikainen koroton   
- Ostovelat saman konsernin yrityksille 5 530,51 40 852,15 
- Ostovelat 257 947,27 303 393,59 
- Saadut ennakot 713,00 470,00 
- Siirto- ja muut velat 923 437,21 853 652,86 
 1 187 627,99 1198 368,60 
   
Vastattavaa yhteensä 16 907 427,70 16 413 597,46 

 

ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT  
  
 Sähköverkkoliiketoiminnan nettoinvestoinnit tase-erittäin 2019 
  
 Aineettomat hyödykkeet 
Tasearvo 31.12.235 000,00 
Tasearvo 1.1.-295 000,00
Poistot60 000,00
Nettoinvestoinnit0,00
  
 Sähköverkko 
 Tasearvo 31.12. 12 321 083,79
Tasearvo 1.1.-11 953 652,26
Poistot852 947,07
Nettoinvestoinnit1 220 378,60
  
Sähköverkon rakennukset 
Tasearvo 31.12.155 411,47
Tasearvo 1.1.-165401,30
Poistot9 989,83
Nettoinvestoinnit0,00
  
 Koneet ja kalusto 
Tasearvo 31.12. 1 059 273,53
Tasearvo 1.1.-1 127 195,79
Poistot160 557,74
Nettoinvestoinnit92 635,48
  
 Muut rakennukset ja rakennelmat 
Tasearvo 31.12. 774 882,12
Tasearvo 1.1.-799 225,95
Poistot24 343,83
Netto investoinnit0,00
  
  
 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 10,53 % 

Tuotto% = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat+ leasing- ja vuokravastuut)

 
 Omavaraisuusaste 79,35 %

% = 100*(pääoma+varaukset+poistoero+arvostuserät+liittymismaksut) / ( taseen loppusumma - saadut ennakot)

 

Verkonliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät

 Maksetut osingot 2019  300 000,00 euroa
 

Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä 2019: 8 henkilöä. 

Ota yhteyttä