Siirry sisältöön

Hallituksen toimintakertomus

Yhtiön liikevaihto kasvoi 5,6 %, ollen 10,0 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja nousi 29,9% aiemmasta vuodesta, ollen 1 074 717,62 euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Yhtiön liikevaihto kasvoi 5,6 %, ollen 10,0 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja nousi 29,9% aiemmasta vuodesta, ollen 1 074 717,62 euroa.

Yhtiön maksuvalmius oli hyvä 1,3 ja vakavaraisuus hyvä. Omavaraisuusaste oli 54,5%. Oman pääoman tuotto oli 12,2 %. Yhtiönjakokelpoiset varat olivat 1 895 309,11 euroa.

Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 2,1 %:lla, ollen 4,0 milj.euroa. Energiaa siirrettiin verkostossa kaikkiaan 131,9 GWh, mikä oli 0,2 GWh:ta aiempaa vuotta enemmän. Nousu johtui kaikissa asiakasryhmissä hieman nousseesta sähkön käytöstä. Kasvaneen rakentamisen myötä verkkoalueellemme tuli kaikkiaan 188 uutta käyttöpaikkaa. Tilikauden tulos ennen siirtoja oli 1 133 290 euroa, missä oli lisäystä 22 % aiempaan vuoteen.

Muiden sähköliiketoimintojen (sähkönmyynti ja tuotanto) liikevaihto nousi 7,4 %, ollen 5,3 milj.euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtojaja veroja oli -139 832 euroa. Tulosta laski merkittävästi TSE:n voimalan sähköntuotannon osuudestamme muodostunut tappio. Sähkönmyynnin energiamäärä laski 7 %, ollen 91,6 GWh.

Urakointi-liiketoiminnan liikevaihto nousi 13,5 %:lla, ollen 0,7 milj.euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 81 293 euroa.

Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 1 337 181 euroa, josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin 1 227 642 euroa. Koneisiin ja kalustoon investoitiin 109 538 euroa.

Yhtiöllä oli omistuksessa tuotanto-osuuksia Katternö Kraft Oy:ssä (4,3% osuus),jonka kautta omistamme noin 2%:n osuuksia Puhuri Oy:nja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoistaja Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevasta bio-/turvevoimalaitoksesta. Omistamme myös osuuden Fennovoiman rakenteilla olevasta Hanhikivi 1-ydinvoimahankkeesta.

Yhtiö jatkoi sähkö- ja hybridiautojen latauspalvelua Naantalin Asematorin latausasemalla.

Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat

Yhtiön osakkeet omistaa Naantalin kaupunki. Yhtiöllä on 100, nimellisarvoltaan 2000 euron osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous oli maanantaina 15.4.2019 Naantalin kaupungintalossa, jossa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallitukseen kuuluivat pj. Juha Haapakoski, vpj. Samuli Santalahti, Riitta Alho, Kimmo Aho, Leena Haanpää, Jussi Mälkiä ja Risto Rinne. Hallituksen varajäseninä olivat Juha Euraja Elina Salokangas. Yhtiökokouksessa 15.4. Elina Salokangas nousi varsinaiseksi jäseneksi ja Riitta Alho siirtyi varajäseneksi. Henkilöstön edustajana oli Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 16, joista naisia 3 ja keski-ikä oli 47,9 vuotta.

Yhtiön tilintarkastajana toimi omistajan konsemiohjauksen mukaisesti BDO Audiator Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jukka Korin, KHT.

Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Siirtohintatasoon liittyvä viranomaisen valvontajakso päättyy vuonna 2023,jona aikana valvontamalliin ei tule tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Toimitusvarmuuteen liittyvät investointivaatimukset tulevat edelleen nostamaan yhtiön korvausinvestointien tasoa aina vuoteen 2028 asti. Naantalin näkymät alueen asukasmäärästä ja rakentamisesta ovat tällä hetkellä positiivisia, ja yhtenä kehitysalueena on Asuntomessut vuonna 2022.

Sähkön markkinahinta on vaihdellut voimakkaasti lähivuosina ja jatkuessaan se ylläpitää markkinan epävarmuutta. Yhtiö on muuttanut suojauspolitiikkaa ja -tasoa riskin minimoimiseksi. Liiketaloudellisesti suuri merkitys on, hankinnan hintasuojausten lisäksi, niiden ajankohta ja ostoprofiili. Suurimmat riskit ovat talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja suuret volyyminmuutokset tehtyjen hankintojen ja myyntien kesken. Vuoden 2020 aikana myyntiliiketoiminnan tulosta pyritään parantamaan.

Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 895 309,11 euroa, josta tilikauden tulos on 671 593,30 euroa.

Hallitus ehdottaa omistajaohjauksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos käytetään seuraavasti:
– osinkona jaetaan 350 000,00 euroa
– omaan pääomaan jätetään 321 593,30 euroa 

Jaettavaksi esitetty osinko on kaikkiaan 52 % tilikauden tuloksesta ja 18,4 % yhtiön vapaista pääomista.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Ota yhteyttä