Siirry sisältöön

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

TULOSLASKELMA1.1.- 31.12.20191.1.- 31.12.2018
   
Liikevaihto10 055 927,949 526123,74
Valmistus omaan käyttöön1257957,811 262 952,56
Liiket. muut tuotot 9 818,80 6 567,16
 11 323 704,5510 795 643,46
   
Materiaalit ja palvelut  
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat6 825 169,796 292 616,07
- Ulkopuoliset palvelut627153,16869 839,23
Henkilöstökulut1 176 124,111 145 560,75
Poistot ja arvonalennukset1 129 245,021 186 580,09
Liiketoiminnan muut kulut437 498,22445 889,10
   
   
 Liikevoitto (-tappio) 1 128 514,25 855158,22
   
   
Rahoitustuotot ja -kulut  
- Korkotuotot11 204,0012 732,27
- Muut rahoitustuotot0,000,00
- Korkokulut 65 000,63 40 749,84
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-53 796,63-28 017,57
   
   
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  1074717,62 827140,65
   
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)-234 977,65-241 975,44
 Verot168146,67 117 177,45 
   
Tilikauden tulos 671 593,30 467 987,76 
   

 

TASE31.12.201931.12.2018
   
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
   
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat hyödykkeet235 000,00295 000,00
   
 Aineelliset hyödykkeet  
Rakennukset ja rakennelmat930 293,59964 627,25
Koneet ja kalusto1 121 747,441 203 518,57
Sähköverkko12 332 567,1711 971 126,78
Keskeneräiset  hankinnat 163 879,59 141 278,80
 14 548 487,7914 280 551,40
   
   
Osakkeet ja osuudet1813210,141 813 210,14
   
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
Vaihto-omaisuus  
Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
   
 Saamiset  
Myyntisaamiset1688295,821800479,82
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä607 415,70444 004,35
Siirtosaamiset265 748,00300 019,76
Liittymismaksusaamiset 78 751,40 47 021,40 
 2 640 210,92 2 591 525,33 
   
Rahat ja pankkisaamiset 1 387 569,82 480 699,72 
   
 Vastaavaa yhteensä20 648 094,54 19 484 602,46 

 

VASTATTAVAA  
   
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto1482217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto (tappio)1 223 715,811 080 728,05
Tilikauden voitto (tappio) 671 593,30 467 987,76 
 3 577 526,283 230 932,98
   
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
Poistoero3 493 638,423 258 660,77
   
   
PAKOLLISET VARAUKSET  
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
   
   
VIERAS PÄÄOMA  
   
Pitkäaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta5 573 557,484 991 345,96
Liittymismaksut 4 888 635,18 4 702 745,18
  10 462 192,66 9 694 091,14
   
Lyhytaikainen   
Lainat rahoituslaitoksilta417 788,48566 391,17
Saadut ennakot713,00470,00
Ostovelat1416191,671472175,21
Ostovelat saman konsernin yrityksille5 530,5140 852,15
Siirtovelat353 893,27291 060,50
Muut velat 917 420,25926 768,54 
 3111 537,183 297 717,57
   
Vastattavaa yhteensä20 648 094,5419 481 602,46

 

RAHOITUSLASKELMA (suora rahoituslaskelma)20192018
   
Liiketoiminnan rahavirta  
Myynnistä saadut maksut9 928 170,809 784 641,18
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut9 818,80250,00
Maksut liiketoiminnan kuluista-7 807 190,48-7 310 224,19
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2 130 799,122 474 666,99
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista-58 782,75-43 183,60
Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta11 204,0012 732,27
Maksetut verot-101 937,69-208 496,61
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä1 981 282,682 235 719,05
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0,00  0,00
Liiketoiminnan rahavirta 1 981 282,68 2 235 719,05 
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 337181,41 -1 546 869,95 
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 -228 367,18 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 36 794,16 
Investointien rahavirta -1 337 181,41 -1 738 442,97 
   
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 108 602,69 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -108 602,69 0,00 
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - ) 154160,00 235 961,00 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 000 000,00 0,00 
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut -457 788,48 -427 788,48 
Maksetut osingot ja muu voitonjako -325 000,00 -450 000,00 
Rahoituksen rahavirta 262 768,83 -533 224,79 
   
 Rahavarojen muutos 906 870,10-35 948,71 
   
Rahavarat tilikauden alussa 480 699,72 516 648,43 
Rahavarat tilikauden lopussa 1 387 569,82 480 699,72 
 906 870,10 35 948,71 

 

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
 
 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. 
 
VAIHTO-OMAISUUS 
Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 
 
SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT
Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon. 
 
 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT  
   
Liikevaihto toimialoittain20192018
Sähkönmyyntitoiminta5 051 339,484 678 568,62
Sähköverkkotoiminta4 066 221,533 984 300,19
Tuotantoliiketoiminta216 075,05227 137,58
Asennustoiminta722 291,88636 117,35
 10 055 927,949 526123,74
   
Henkilöstökulut20192018
Palkat ja palkkiot981 604,46947 898,24
Eläkekulut171 789,45172 842,46
Muut henkilösivukulut 22 730,20 24 820,05 
 1 176 124,11 1 145 560,75 
  
 Henkilökunta ja palkat 
Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15,5 henkilöä (2018: 15 henkilöä) 
Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 999 169 euroa (2018: 958 085 euroa) 
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 77 187 euroa (2018: 73 546 euroa) 
 
Poistot 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. 
 
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: 
- Aineettomat hyödykkeet 10 vuotta 
- Rakennukset 40 vuotta  
- Koneet ja kalusto 5–20 vuotta  
- Sähköverkko 10–50  vuotta  
 
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan. 
 
 Suunnitelman mukaiset poistot (Sumupoistot) 2019 2018
Aineettomat hyödykkeet  60 000,0060 000,00 
Rakennukset ja rakennelmat 34 333,66 34 333,67 
Koneet ja kalusto 181 964,29 165 258,16 
Sähköverkko 852 947,07 926 988,26 
 1 129 245,02 1186580,09 
   
Eläkevastuut 
 Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuu yhtiössä.

 

Pakolliset varaukset

  
 Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa  
   
Siirtovelkojen olennaiset erät  20192018 
Henkilöstökulujaksotukset193 673,40186 013,30
Korot13 305,087 087,20
Verot29 114,790,00
Muut117 800,0097 960,00
Yhteensä353 893,27291 060,50
   
Vakuudet ja vastuusitoumukset  
   
Annetut vakuudet20192018
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys  
Rahalaitoslainat5 337 500,004 493 750,00
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset7 400 000,007 400 000,00
   
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus  
Rahalaitoslainat653 845,96955 384,44
   
Sekkitililimiittisopimukset  
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä1 000 000,001 000 000,00
Käytössä 31.12.20190,00108 602,69
   
Leasingvastuut  
Seuraavalla tilikaudella maksettavat31 184,1725 878,24
Myöhemmin maksettavat40 068,4811 149,93
Ajoneuvojen leasingsopimus on kolmen- neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja.
   
 Vuokravastuu 2019 2018
Seuraavalla tilikaudella maksettava32 834,5232 153,64
Myöhemmin maksettava    M€93 031,14123 255,62
 Viiden vuoden määräaikainen vuokrasopimus toimitiloista, päättyy 31.10.2023. 
   
 Muut taseen  ulkopuoliset  järjestelyt
Koronvaihtosopimus alkaen 2.5.2019 
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Sopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi Lainan pääoma, eräpäivä ja koron maksupäivä vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 2.5.2027. 
 
  2019 2018
Bullet lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 2 000 000,00 2 000 000,00 
Käypäarvo (pankin ilmoituksen mukaan) -191861,00 -96 021,00 
   
Sähköjohdannaiset 
Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille 2019–2021. Näiden sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on 141 039 MWh. Suojausten nettoarvo tilinpäätös hetkellä on 273 milj.euroa. Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2019. Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä. Kaikki suojaukset on tehty vain suojaus tarkoituksessa. 
 
Fennovoima Oy 
Naantalin Energian yhtiökokous antoi 28.10.2013 yhtiön hallitukselle valtuuden allekirjoittaa sitoumus Katternö Kärnkraft Oy Ab:lle osallistumisesta omistusosuutensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimalan rahoittamiseen vuosina 2014–2024 3,3 milj.eurolla. Kokonaissijoitus tilikauden lopussa oli 1,08 milj.euroa. 
 
 Konserniin kuuluminen
Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin 
 
Tilintarkastajan palkkiot  2019 2018
 Tilintarkastuspalkkiot3 480,80 4 719,39 
Muut palkkiot 0,00 0,00 
 3 480,80 4 719,39 

 

TASEEN LIITETIEDOT  
   
 Aineettomat hyödykkeet 20192018 
Hankintameno 1.1.600 000,00600 000,00
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.12.0,000,00
Hankintameno 31.12.600 000,00600 000,00
Kertyneet sumupoistot-365 000,00-305 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.235 000,00295 000,00
   
 Rakennukset ja rakennelmat  
Hankintameno 1.1.1 373 169,921 373169,92
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.120,00000
Hankintameno 31.12.1 373169,921 373169,92
Kertyneet sumupoistot-442 876,33-408 542,67
Kirjanpitoarvo 31.12.930 293,59964 627,25
   
Koneet ja kalusto  
Hankintameno 1.1.2 035 915,281749508,50
Lisäykset 1.1.-31.12.94 202,02286 406,78
Vähennykset 1.1.-31.120,000,00
Hankintameno 31.12.2130 117,302 035 915,28
Kertyneet sumupoistot-996 886,48-814 922 19
Kirjanpitoarvo 31.12.1133 230,821 220 993,09
   
Sähköverkko   
Hankintameno 1.1.24 437 201,8223 197 254,41
Lisäykset 1.1.-31.12.1220378,601 239 947,41
Vähennykset 1.1.-31.120,000,00
Hankintameno 31.12.25 657 580,4224 437 201,82
Kertyneet sumupoistot -13 336 496,63 12 483 549,56 
Kirjanpitoarvo 31.12. 12 321 083,79 11 953 652,26 
   
Oma pääoma 2019 2018
Osakepääoma 1.1. 200 000,00 200 000,00 
 Rahastoanti0,00 0,00 
 Osakepääoma 31.12.200 000,00 200 000,00 
   
Ylikurssirahasto 1.1. 1482217,17 1482217,17 
Rahastoanti 0,00 0,00 
Ylikurssirahasto 31.12. 1482217,17 1482217,17 
   
Edellisten tilikausien voitto 1.1. 1 548 715,81 1530728,05 
Osingonjako -325 000,00 -450 000,00 
Tilikauden voitto 671 593,30 467 987,76 
Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 1895309,11 1 548 715,81 
   
Oma pääoma yhteensä 31.12. 3 577 526,28 3 230 932,98 
   
Tilinpäätösten kertymä   
 Kertynyt erotus 1.1.3 258 660,77 3 016 685,33 
 Poistoeron muutos 1.1-31.12.234 977,65 241 975,44 
Kertynyt erotus 31.12. 3 493 638,42 3 258 660,77 
   
Pitkäaikainen vieras pääoma   
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 
- Lainat rahoituslaitoksilta 3 156 250,00 3 456 250,00 


 

Ota yhteyttä