Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella vuonna 2018 kaikkiaan 131,6 GWh.

Investoinnit 2014–2018

T. Eur

Investoinnit t. eur

Sähkön siirto 2014–2018

GWh

Sähkön siirto GWh

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen

Eriytettävät toiminnat
Sähkömarkkinalain mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yhtiön on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista ja sähköliiketoiminnat muista liiketoiminnoista.

Naantalin Energia Oy:n sähköverkkotoiminta sisältää jakeluverkkotoiminnan ja valmistuksen omaan käyttöön. Muut sähköliiketoiminnat sisältävät sähkönmyyntitoiminnan, asennusliiketoiminnan ja tuotantoliiketoiminnan. Näistä toiminnoista esitetään tuloslaskelma ja tase ja lain vaatimat liitetiedot.


Eriyttämisperiaatteet

Tuloslaskelma
Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu kustannuslaskennan avulla. Tapahtumat on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu eriytetyille toiminnoille kirjanpitoon kirjattaessa.

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jako eriytetyille toiminnoille on tehty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Yhteiset kulut, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja yritysjohdon kulut, on jaettu kustannuspaikkojen avulla eri liiketoiminnoille. Jakosäännöt on määritelty aiheuttamisperiaatteen ja liiketoimintojen laajuuden perusteella.

Poistot ja poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, rahoitustuotot ja -kulut on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja verot liiketoimintojen tulosten suhteessa.


Tase
Taseen eriyttäminen on tehty pääosin siten, että jokainen tase-erä on käsitelty erikseen ja kohdistettu liiketoiminnoille.
Aineettomat oikeudet, verkosto, osakkeet ja vaihto-omaisuus kuuluvat verkkotoimintaan. Rakennukset ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti. Myyntisaamisten jako perustuu liiketapahtumiin. Rahoja ja pankkisaamisia on käytetty tasaavana eränä.

Sidottu oma pääoma ja rahalaitoslainat on jaettu omaisuuden perusteella. Tilikauden tulos on siirretty liiketoiminnoittain vapaaseen omaan pääomaan. Kertynyt poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Liittymismaksut kuuluvat verkkotoimintaan. Lyhytaikaisen vieraan pääoman jako perustuu pääosin liiketapahtumiin.

TULOSLASKELMA1.1. - 31.12.20181.1. - 31.12.2017
Liikevaihto3 984 300,193 756 726,84
Valmistus omaan käyttöön1 262 952,562 471 158,10
Liiket. muut tuotot6 567,1624 616,74
 5 253 819,916 252 501,68
Materiaalit ja palvelut  
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat604 585,39742 465,23
- Häviösähkön hankinta218 762,25174 401,87
- Verkkopalvelumaksut527 304,58483 190,12
- Ulkopuoliset palvelut742 912,341 740 238,97
Henkilöstökulut  
- Palkat ja palkkiot634 112,19619 415,60
- Eläkekulut118 771,82117 002,65
- Muut henkilösivukulut17 086,3918 655,96
Poistot ja arvonalennukset
- Poistot sähköverkon hyödykkeistä936 980,88898 459,43
- Poistot muista hyödykkeistä229 501,96199 532,76
Liiketoiminnan muut kulut
- Vuokrakulut19 985,5615 481,48
- Liiketoiminnan muut kulut263 619,20266 510,70
Liikevoitto (-tappio)940 197,35977 146,91
Rahoitustuotot ja -kulut  
- Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,004 725,00
- Muut korko- ja rahoitustuotot6 201,851 100,25
- Korkokulut ja muut rahoituskulut16 421,0421 426,96
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja929 978,16961 545,20
Tilinpäätössiirrot
- Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä-274 696,20-249 262,48
- Poistoeron muutos muista hyödykkeistä29 972,17-59 718,98
Tuloverot103 840,51124 167,76
Tilikauden tulos581 413,62528 395,98TASE31.12.201831.12.2017
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineettomat hyödykkeet  
Verkon aineettomat hyödykkeet295 000,00355 000,00
Aineelliset hyödykkeet  
Sähköverkko11 953 652,2611 640 693,11
Rakennukset sähköverkko165 401,30175 393,92
Rakennukset ja rakennelmat799 225,95823 567,00
Koneet ja kalusto1 127 195,791 021 993,75
Keskeneräiset hankinnat14 121,2614 121,26
14 059 596,5613 675 769,04
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet5 000,005 000,00
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä81 431,39103 301,89
- Myyntisaamiset984 659,601 110 955,21
- Siirtosaamiset125 693,4688 599,27
- Sisäiset saamiset350 000,000,00
- Liittymismaksusaamiset47 021,4030 461,40
1 588 805,851 333 317,77
Rahat ja pankkisaamiset441 579,18504 487,85
Vastaavaa yhteensä16 413 597,4615 897 190,53
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma190 600,00190 600,00
Ylikurssirahasto1 412 552,951 412 552,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio)2 393 285,092 164 889,11
Tilikauden voitto (tappio)581 413,62528 395,98
4 577 851,664 296 438,04
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero3 266 047,583 021 323,55
   
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
   
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen   
- Lainat rahoituslaitoksilta2 303 845,962 665 384,44
Pitkäaikainen koroton  
- Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 4 702 745,184 450 224,18
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen  
- Lainat rahoituslaitoksilta361 538,48291 538,48
Lyhytaikainen koroton  
- Ostovelat saman konsernin yrityksille40 852,152 784,33
- Ostovelat303 393,59373 274,08
- Saadut ennakot470,00275,00
- Siirto- ja muut velat853 652,86792 748,43
1 198 368,601 169 081,84
Vastattavaa yhteensä16 413 597,4615 897 190,53ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT 
  
Sähköverkkoliiketoiminnan nettoinvestoinnit tase-erittäin 2018   
Aineettomat hyödykkeet 
Tasearvo 31.12. 295 000,00
Tasearvo 1.1.-355 000,00
Poistot60 000,00
Nettoinvestoinnit0,00
Sähköverkko 
Tasearvo 31.12.11 953 652,26
Tasearvo 1.1.-11 640 693,11
Poistot926 988,26
Nettoinvestoinnit1 239 947,41
Sähköverkon rakennukset 
Tasearvo 31.12.165 401,30
Tasearvo 1.1.-175 393,92
Poistot9 992,62
Nettoinvestoinnit0,00
Koneet ja kalusto 
Tasearvo 31.12.1 127 195,79
Tasearvo 1.1.-1 022 173,21
Poistot145 160,91
Nettoinvestoinnit250 183,49
Muut rakennukset ja rakennelmat 
Tasearvo 31.12.799 225,95
Tasearvo 1.1.-823 567,00
Poistot24 341,05
Netto investoinnit0,00
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 8,85 % 
Tuotto% = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut)
Omavaraisuusaste 76,46 % 
% = 100 x (pääoma+varaukset + poistoero + arvostuserät + liittymismaksut / (taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
Verkkoliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät
Maksetut osingot 2018300 000,00
 
Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä 2018: 9 henkilöä 
Ota yhteyttä