Hallituksen toimintakertomus

Naantalin Energian verkkoalueen sähkönkulutukseen kasvuun vaikuttivat kylmät talvikuukaudet sekä suurteollisuuden ja kotitalouksien lisääntynyt sähkön käyttö.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen


Yhtiön liikevaihto kasvoi 3,0 % ollen 9,5 miljoonaa euroa. Kasvu johtui sähkön siirron kasvusta ja siirtohintojen noususta (+ 6,8 %). Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski aiemmasta vuodesta 31 % ollen 827 140 euroa. 

Edellisen vuoden tulokseen sisältyi yli 200 000 euron kertaluontoinen osinkotuotto. Toinen tulokseen vaikuttanut tekijä oli TSE:n sähköntuotannon laitevika, jonka vaikutus kerrannaisineen oli noin -200 000 euroa.

Yhtiön maksuvalmius oli tyydyttävä 0,9 ja vakavaraisuus hyvä. Omavaraisuusaste oli 54,1 %. Oman pääoman tuotto oli 10,2 %. Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 1 548 715,81 euroa.

Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 5,3 %:lla ollen 3,98 milj. euroa. Energiaa siirrettiin verkostossa kaikkiaan 131,6 GWh, mikä oli 7 GWh:ta aiempaa vuotta enemmän. Nousu johtui teollisuuden ja kotitalouksien nousseesta sähkön käytöstä. Naantalin kasvaneen rakentamisen myötä käyttöpaikat verkkoalueellamme lisääntyivät voimakkaasti kaikkiaan 238 uudella käyttöpaikalla. Tilikauden tulos ennen siirtoja oli lähes budjetissa: 929 978 euroa. Sähkönmyynnin energiamäärä nousi 2 % ollen 98,9 GWh. 

Muiden sähköliiketoimintojen liikevaihto nousi 1,1 %:lla ollen 5,54 milj. euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -102 837 euroa. 

Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 1 743 800 euroa, josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin 1 262 952 euroa. Koneisiin, kalustoon ja tuotanto-osuuksiin investoitiin 491 000 euroa.

Yhtiöllä oli tuotanto-osuuksia Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeesta sekä Katternö Kraft Oy:n kautta Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoista sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevasta bio-/turvevoimalaitoksesta.

Yhtiö irtaantui osakkuudestaan latausoperaattoriyhtiö Liikennevirta Oy:ssä. Yhtiö jatkoi sähkö- ja hybridiautojen latauspalvelua Naantalin Asematorin latausasemalla.

Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat
Yhtiön osakkeet omistaa Naantalin kaupunki. Yhtiöllä on 100 nimellisarvoltaan 2000 euron osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26.3.2018 Naantalin kaupungintalossa, jossa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat sekä uusi yhtiöjärjestys.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Hallitukseen kuuluivat pj. Juha Haapakoski, vpj. Samuli Santalahti, Riitta Alho, Kimmo Aho, Leena Haanpää, Jussi Mälkiä ja Risto Rinne. Hallituksen varajäseninä olivat Juha Eura ja Elina Salokangas. Henkilöstön edustajana oli Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 15, joista naisia 3, ja keski-ikä oli 48,8 vuotta.

Yhtiön tilintarkastajaksi vaihtui omistajan konserniohjauksen mukaisesti BDO Audiator Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Sari Isaksson, KHT, JHT.

Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Siirtohintaan ei olla tekemässä muutoksia vuonna 2019. Nykyinen valvontajakso päättyy vuonna 2019 ja seuraava jakso on 2020-2023, jona aikana valvontamalliin ei tule tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Toimitusvarmuuteen liittyvät investointivaateet tulevat nostamaan investointeja aina vuoteen 2028 asti. Naantalin näkymät alueen asukasmäärästä ja rakentamisesta ovat tällä hetkellä positiivisia: yhtenä kehitysalueena on Asuntomessut 2022.

Sähkön markkinahinta on noussut voimakkaasti vajaassa vuodessa ja hintojen voimakas vaihtelu tulee todennäköisesti jatkumaan ja tuo markkinaan epävarmuutta. Yhtiö on muuttanut tämän takia suojauspolitiikkaa ja -tasoa. Liiketaloudellisesti suuri merkitys on, hankinnan hintasuojausten lisäksi, niiden ajankohta ja oston profiili. Suurimmat riskit ovat talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja suuret volyyminmuutokset tehtyjen hankintojen ja myyntien kesken. Vuoden 2019 aikana myyntiliiketoiminnan tulosta pyritään parantamaan.


Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi


Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 548 715,81 euroa, josta tilikauden tulos on 467 987,76 euroa.

Hallitus ehdottaa omistajaohjauksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
- osinkona jaetaan 300 000,00 euroa
- jätetään omaan pääomaan 1 248 715,81 euroa

Jaettavaksi esitetty osinko on kaikkiaan 64 % tilikauden tuloksesta ja 30,2 % yhtiön vapaista pääomista.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on tyydyttävä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Ota yhteyttä