Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

TULOSLASKELMA1.1.- 31.12.20181.1.- 31.12.2017
Liikevaihto9 526 123,749 242 090,43
Valmistus omaan käyttöön1 262 952,562 471 158,10
Liiket. muut tuotot6 567,1624 616,74
 10 795 643,4611 737 865,27
Materiaalit ja palvelut  
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat6 292 616,076 235 899,30
- Ulkopuoliset palvelut869 839,231 839 399,29
Henkilöstökulut1 145 560,751 103 406,06
Poistot ja arvonalennukset1 186 580,091 117 332,77
Liiketoiminnan muut kulut445 889,10411 777,87
Liikevoitto (-tappio)855 158,221 030 049,98
Rahoitustuotot ja -kulut
- Korkotuotot12 732,276 765,02
- Muut rahoitustuotot0,00211 126,47
- Korkokulut40 749,8449 853,55
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-28 017,57168 037,94
Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
827 140,651 198 087,92
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)-241 975,44-304 343,24
Verot117 177,45136 678,29
Tilikauden tulos467 987,76757 066,39TASE31.12.201831.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat hyödykkeet295 000,00355 000,00
Aineelliset hyödykkeet  
Rakennukset ja rakennelmat964 627,25998 960,92
Koneet ja kalusto1 203 518,571 099 844,47
Sähköverkko11 971 126,7811 640 693,11
Keskeneräiset hankinnat141 278,80120 763,04
 14 280 551,4013 860 261,54
   
Osakkeet ja osuudet1 813 210,141 615 319,96
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
Saamiset
Myyntisaamiset1 800 479,821 935 373,03
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä444 004,35473 150,42
Siirtosaamiset300 019,76267 456,29
Liittymismaksusaamiset47 021,4030 461,40
2 591 525,332 706 441,14
Rahat ja pankkisaamiset480 699,72516 648,43
Vastaavaa yhteensä19 484 602,4619 077 286,94
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto (tappio)1 080 728,05773 661,66
Tilikauden voitto (tappio)467 987,76757 066,39
3 230 932,983 212 945,22
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero3 258 660,773 016 685,33
   
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
   
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta4 991 345,965 449 134,44
Liittymismaksut4 702 745,184 450 224,18
9 694 091,149 899 358,62
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta566 391,17427 788,48
Saadut ennakot470,00275,00
Ostovelat1 472 175,211 396 859,30
Ostovelat saman konsernin yrityksille40 852,152 784,33
Siirtovelat291 060,50279 884,31
Muut velat926 768,54837 506,35
3 297 717,572 945 097,77
Vastattavaa yhteensä19 484 602,4619 077 286,94


RAHOITUSLASKELMA (Suora rahoituslaskelma)20182017
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut9 784 641,189 157 955,94
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut250,00110,00
Maksut liiketoiminnan kuluista-7 310 224,19-7 153 404,32
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2 474 666,992 004 661,62
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista-43 183,60-48 477,41
Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta12 732,27217 891,49
Maksetut verot-208 496,61-157 924,09
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä2 235 719,052 016 151,61
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta0,000,00
Liiketoiminnan rahavirta2 235 719,052 016 151,61
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-1 546 869,95-2 573 290,62
Investoinnit muihin sijoituksiin-228 367,18-213 633,81
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot36 794,1628 350,00
Investointien rahavirta-1 738 442,97-2 758 574,43
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot108 602,690,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut0,000,00
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - )235 961,00156 490,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot0,002 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut-427 788,48-1 121 538,48
Maksetut osingot ja muu voitonjako-450 000,00-300 000,00
Rahoituksen rahavirta-533 224,79734 951,52
Rahavarojen muutos-35 948,71-7 471,30
Rahavarat tilikauden alussa516 648,43524 119,73
Rahavarat tilikauden lopussa480 699,72516 648,43
-35 948,71-7 471,30TILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT
  
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. 
   
VAIHTO-OMAISUUS  
 Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.
   
SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT  
Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon.
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT  
   
Liikevaihto toimialoittain20182017
Sähkönmyyntitoiminta4 678 568,624 694 656,77
Sähköverkkotoiminta3 984 300,193 756 726,84
Tuotantoliiketoiminta227 137,58210 960,65
Asennustoiminta636 117,35579 746,17
 9 526 123,749 242 090,43
Henkilöstökulut20182017
Palkat ja palkkiot947 898,24909 349,72
Eläkekulut172 842,46167 424,34
Muut henkilösivukulut24 820,0526 632,00
1 145 560,751 103 406,06
Henkilökunta ja palkat  
Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15,5 henkilöä (2017: 15 henkilöä).
Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 958 085 euroa (2017: 923 993 euroa).
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 73 546 euroa (2017: 77 373 euroa).
Poistot  
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:  
- Aineettomat hyödykkeet     10 vuotta 
- Rakennukset     40 vuotta 
- Koneet ja kalusto   5-20 vuotta 
- Sähköverkko 10-50 vuotta 
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan.
Suunnitelman mukaiset poistot (Sumupoistot)20182017
Aineettomat hyödykkeet60 000,0060 000,00
Rakennukset ja rakennelmat34 333,6734 333,67
Koneet ja kalusto165 258,16134 532,29
Sähköverkko926 988,26888 466,81
1 186 580,091 117 332,77
Tilintarkastajan palkkiot20182017
Tilintarkastuspalkkiot4 719,393 589,85
Muut palkkiot0,000,00
4 719,393 589,85
TASEEN LIITETIEDOT   
Aineettomat hyödykkeet2018 2017 
Hankintameno 1.1.600 000,00600 000,00
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.12.0,000,00
Hankintameno 31.12.600 000,00600 000,00
Kertyneet sumupoistot-305 000,00-245 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.295 000,00355 000,00
Rakennukset ja rakennelmat 2018 2017
Hankintameno 1.1.1 373 169,921 373 169,92
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.120,000,00
Hankintameno 31.12.1 373 169,921 373 169,92
Kertyneet sumupoistot-408 542,67-374 209,00
Kirjanpitoarvo 31.12.964 627,25998 960,92
Koneet ja kalusto 2018 2017
Hankintameno 1.1.1 749 508,501 347 937,56
Lisäykset 1.1.-31.12.286 406,78562 902,75
Vähennykset 1.1.-31.120,00-161 331,81
Hankintameno 31.12.2 035 915,281 749 508,50
Kertyneet sumupoistot-814 922,19-649 664,03
Kirjanpitoarvo 31.12.1 220 993,091 099 844,47
Sähköverkko 2018 2017
Hankintameno 1.1.23 197 254,4121 205 012,63
Lisäykset 1.1.-31.12.1 239 947,411 992 241,78
Vähennykset 1.1.-31.120,000,00
Hankintameno 31.12.24 437 201,8223 197 254,41
Kertyneet sumupoistot-12 483 549,56-11 556 561,30
Kirjanpitoarvo 31.12.11 953 652,2611 640 693,11
Omapääoma20182017
   
Osakepääoma 1.1.200 000,00200 000,00
Rahastoanti 0,000,00
Osakepääoma 31.12.200 000,00200 000,00
   
Ylikurssirahasto 1.1.1 482 217,171 482 217,17
Rahastoanti 0,000,00
Ylikurssirahasto 31.12.1 482 217,171 482 217,17
   
Edellisten tilikausien voitto 1.1.1 530 728,051 073 661,66
Osingonjako-450 000,00-300 000,00
Tilikauden voitto467 987,76757 066,39
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.1 548 715,811 530 728,05
Oma pääoma yhteensä 31.12.3 230 932,983 212 945,22
Tilinpäätössiirtojen kertymä  
Kertynyt erotus 1.1.3 016 685,332 712 342,09
Poistoeron muutos 1.1-31.12.241 975,44304 343,24
Kertynyt erotus 31.12.3 258 660,773 016 685,33
Pitkäaikainen vieraspääoma  
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 
- Lainat rahoituslaitoksilta3 456 250,003 668 750,00
Eläkevastuut  
Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuuyhtiössä.
Pakolliset varaukset  
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa.  
Siirtovelkojen olennaiset erät20182017
Henkilöstökulujaksotukset186 013,30166 538,38
Korot7 087,209 520,96
Verot0,0054 224,97
Muut97 960,0049 600,00
Yhteensä291 060,50279 884,31
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Annetut vakuudet20182017
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys  
- Rahalaitoslainat4 493 750,004 580 000,00
- Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset7 400 000,007 400 000,00
Velat, joiden vakuutena kaupungin takaus  
- Rahalaitoslainat955 384,441 296 922,92
Sekkitililimiittisopimukset  
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä1 000 000,001 000 000,00
Käytössä 31.12.2018108 602,690,00
Leasingvastuut  
Seuraavalla tilikaudella maksettavat25 878,2430 907,80
Myöhemmin maksettavat11 149,9343 071,36
Ajoneuvojen leasingsopimus on kolmen–neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja.
Vuokravastuu20182017
Seuraavalla tilikaudella maksettava, M€32 153,640,00
Myöhemmin maksettava, M€123 255,620,00
Viiden vuoden määräaikainen vuokrasopimus toimitiloista päättyy 31.10.2023.
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt  
Koronvaihtosopimus alkaen 2.5.2019  
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Sopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan pääoma, eräpäivä ja koron maksupäivä vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 2.5.2027.
  
   20182017
Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo2 000 000,002 000 000,00
Käypäarvo (pankin ilmoituksen mukaan)-96 021,00-47 213,00
Sähköjohdannaiset  

Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille 2019-2021. Näiden sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on 190 911 MWh. Suojausten nettoarvo tilinpäätös hetkellä on 1 222 t.euroa. Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2018. Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä. Kaikki suojaukset on tehty vain suojaus tarkoituksessa.

    
Fennovoima Oy  
Naantalin Energian yhtiökokous antoi 28.10.2013 yhtiön hallitukselle valtuuden allekirjoittaa sitoumus Katternö Kärnkraft Oy Ab:lle osallistumisesta omistusosuutensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimalan rahoittamiseen vuosina 2014-2023 3,3 milj.eurolla. Kokonaissijoitus tilikauden lopussa oli 1,08 milj.euroa.
Konserniin kuuluminen  
Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin.  
Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksissä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.
Ota yhteyttä