Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella vuonna 2017 kaikkiaan 124,6 GWh.

Investoinnit 2013–2017

T. Eur

Investoinnit t. eur

Sähkön siirto 2013–2017

GWh

Sähkön siirto GWh

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen 

Eriytettävät toiminnat 

Sähkömarkkinalain mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yhtiön on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista ja sähköliiketoiminnat muista liiketoiminnoista.

Naantalin Energia Oy:n sähköverkkotoiminta sisältää jakeluverkkotoiminnan ja valmistuksen omaan käyttöön. Muut sähköliiketoiminnat sisältävät sähkönmyyntitoiminnan, asennusliiketoiminnan ja tuotantoliiketoiminnan. Näistä toiminnoista esitetään tuloslaskelma ja tase ja lain vaatimat liitetiedot.


Eriyttämisperiaatteet

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu kustannuslaskennan avulla. Tapahtumat on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu eriytetyille toiminnoille kirjanpitoon kirjattaessa.

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jako eriytetyille toiminnoille on tehty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Yhteiset kulut, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja yritysjohdon kulut, on jaettu kustannuspaikkojen avulla eri liiketoiminnoille. Jakosäännöt on määritelty aiheuttamisperiaatteen ja liiketoimintojen laajuuden perusteella.

Poistot ja poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, rahoitustuotot ja -kulut on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja verot liiketoimintojen tulosten suhteessa.

Tase 

Taseen eriyttäminen on tehty pääosin siten, että jokainen tase-erä on käsitelty erikseen ja kohdistettu liiketoiminnoille.

Aineettomat oikeudet, verkosto ja osakkeet ja vaihto-omaisuus kuuluvat verkkotoimintaan. Rakennukset ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti. Myyntisaamisten jako perustuu liiketapahtumiin. Rahoja ja pankkisaamisia on käytetty tasaavana eränä.

Sidottu oma pääoma ja rahalaitoslainat on jaettu omaisuuden perusteella. Tilikauden tulos on siirretty liiketoiminnoittain vapaaseen omaan pääomaan. Kertynyt poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Liittymismaksut kuuluvat verkkotoimintaan. Lyhytaikaisen vieraan pääoman jako perustuu pääosin liiketapahtumiin.

TULOSLASKELMA1.1. - 31.12.20171.1. - 31.12.2016
Liikevaihto3 756 726,843 610 277,67
Valmistus omaan käyttöön2 471 158,10976 585,74
Liiket. muut tuotot24 616,7440,00
 6 252 501,684 586 903,41
   
Materiaalit ja palvelut 
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat742 465,23586 672,22
- Häviösähkön hankinta174 401,87170 302,43
- Verkkopalvelumaksut483 190,12436 775,28
- Ulkopuoliset palvelut1 740 238,97502 169,68
Henkilöstökulut
- Palkat ja palkkiot619 415,60589 615,28
- Eläkekulut117 002,65114 041,09
- Muut henkilösivukulut18 655,9624 625,46
Poistot ja arvonalennukset
- Poistot sähköverkon hyödykkeistä898 459,43861 618,90
- Poistot muista hyödykkeistä199 532,76211 808,39


Liiketoiminnan muut kulut

- Vuokrakulut15 481,4815 469,92
- Liiketoiminnan muut kulut266 510,70219 452,31
Liikevoitto (-tappio)977 146,91854 352,45
Rahoitustuotot ja -kulut 
- Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista4 725,00945,00
- Muut korko- ja rahoitustuotot1 100,25265,67
- Korkokulut ja muut rahoituskulut21 426,9624 177,47
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja961 545,20831 385,65
Tilinpäätössiirrot
- Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä-249 262,480,00
- Poistoeron muutos muista hyödykkeistä-59 718,980,00
Tuloverot124 167,76151 652,77
Tilikauden tulos528 395,98679 732,88


TASE31.12.201731.12.2016
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet  
Verkon aineettomat hyödykkeet355 000,00415 000,00
Aineelliset hyödykkeet
Sähköverkko11 640 693,1110 536 918,14
Rakennukset sähköverkko175 393,92185 386,54
Rakennukset ja rakennelmat823 567,00847 908,05
Koneet ja kalusto1 021 993,75581 746,96
Keskeneräiset hankinnat14 121,2614 121,26
 13 675 769,0412 166 080,95
 
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet5 000,008 843,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
Saamiset 
Lyhytaikaiset saamiset
- Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä103 301,89105 164,96
- Myyntisaamiset1 110 955,211 130 105,95
- Siirtosaamiset88 599,27104 234,40
- Sisäiset saamiset0,00970 000,00
- Liittymismaksusaamiset30 461,4021 151,40
 1 333 317,772 330 656,71
Rahat ja pankkisaamiset504 487,85504 212,71
Vastaavaa yhteensä15 897 190,5315 448 409,50
   
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma190 600,00190 600,00
Ylikurssirahasto1 412 552,951 412 552,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio)2 164 889,111 785 156,23
Tilikauden voitto (tappio)528 395,98679 732,88
 4 296 438,044 068 042,06
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero3 021 323,552 712 342,09
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen 
- Lainat rahoituslaitoksilta2 665 384,442 956 922,92
Pitkäaikainen koroton
- Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 4 450 224,184 284 424,18
Lyhytaikainen
 Lyhytaikainen korollinen
 - Lainat rahoituslaitoksilta291 538,48241 538,48
Lyhytaikainen koroton
- Ostovelat saman konsernin yrityksille2 784,332 162,08
- Ostovelat373 274,08346 928,11
- Saadut ennakot275,00200,00
- Siirto- ja muut velat792 748,43832 649,58
1 169 081,841 181 939,77
   

Vastattavaa yhteensä

15 897 190,5315 448 409,50ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT
Sähköverkkotoiminnan nettoinvestoinnit tase-erittäin 2017
Aineettomat hyödykkeet 
Tasearvo 31.12.355 000,00
Tasearvo 1.1.-415 000,00
Poistot60 000,00
Nettoinvestoinnit0,00
Sähköverkko
Tasearvo 31.12.11 640 693,11
Tasearvo 1.1.-10 536 918,14
Poistot888 466,81
Nettoinvestoinnit1 992 241,78
Sähköverkon rakennukset
Tasearvo 31.12.175 393,92
Tasearvo 1.1.-185 386,54
Poistot9 992,62
Netto investoinnit0,00
Koneet ja kalusto
Tasearvo 31.12.1 022 173,21
Tasearvo 1.1.-581 746,96
Poistot115 191,71
Nettoinvestoinnit555 617,96
Muut rakennukset ja
rakennelmat
Tasearvo 31.12.823 567,00
Tasearvo 1.1.-847 908,05
Poistot24 341,05
Nettoinvestoinnit0,00
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 9,56 %  

Tuotto% = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut)


Omavaraisuusaste  74,05 %

% = 100 x (pääoma+varaukset + poistoero + arvostuserät + liittymismaksut) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)


Verkonliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät
Maksetut osingot 2017300 000,00 euroa

Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä 2017: 9 henkilöä

Ota yhteyttä