Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

 TULOSLASKELMA1.1.- 31.12.20171.1.- 31.12.2016
   
Liikevaihto
9 242 090,439 662 552,88
Valmistus omaan käyttöön 2 471 158,10976 585,74
Liiket. muut tuotot24 616,7440,00
11 737 865,27 10 639 178,62
   
Materiaalit ja palvelut  
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat6 235 899,306 696 974,63
 - Ulkopuoliset palvelut1 839 399,29629 739,81
Henkilöstökulut 1 103 406,06 1 074 625,99
Poistot ja arvonalennukset1 117 332,771 092 114,48
Liiketoiminnan muut kulut411 777,87348 792,13
   
Liikevoitto (-tappio)1 030 049,98796 931,58
   
Rahoitustuotot ja -kulut  
 - Korkotuotot6 765,027 112,87
 - Muut rahoitustuotot211 126,4721 959,62
 - Korkokulut49 853,5546 329,78
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä168 037,94- 17 257,29
   
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 198 087,92 779 674,29
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)-304 343,240,00
Verot136 678,29151 652,77
   
Tilikauden tulos757 066,39 628 021,52TASE 31.12.201731.12.2016
   
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat hyödykkeet355 000,00415 000,00
   
Aineelliset hyödykkeet  
Rakennukset ja rakennelmat998 960,921 033 294,59
Koneet ja kalusto1 099 844,47671 474,01
Sähköverkko11 640 693,1110 536 918,14
Keskeneräiset hankinnat120 763,04102 616,95
 13 860 261,5412 344 303,69
   
Osakkeet ja osuudet 1 615 319,961 405 529,41
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Vaihto-omaisuus  
Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
   
Saamiset  
Myyntisaamiset1 935 373,031 992 928,91
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä473 150,42413 274,05
Siirtosaamiset267 456,29289 973,87
Liittymismaksusaamiset30 461,4021 151,40
 2 706 441,14 2 717 328,23
   
Rahat ja pankkisaamiset516 648,43524 119,73
   
Vastaavaa yhteensä 19 077 286,94 17 429 896,93
   
VASTATTAVAA   
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto 1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto (tappio)773 661,66445 640,14
Tilikauden voitto (tappio)757 066,39628 021,52
 3 212 945,222 755 878,83

 


  
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ   
Poistoero3 016 685,332 712 342,09
   
PAKOLLISET VARAUKSET   
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
   
VIERAS PÄÄOMA  
   
Pitkäaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta5 449 134,444 626 922,92
Liittymismaksut4 450 224,184 284 424,18
 9 899 358,628 911 347,10
   
Lyhytaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta 427 788,48 371 538,48
Saadut ennakot275,00200,00
Ostovelat1 396 859,301 502 509,91
Ostovelat saman konsernin yrityksille2 784,335 405,22
Siirtovelat279 884,31278 355,07
Muut velat 837 506,35889 120,23
 2 945 097,773 047 128,91
   
Vastattavaa yhteensä  19 077 286,94 17 429 896,93


RAHOITUSLASKELMA (Suora rahoituslaskelma)20172016
 
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut9 157 955,949 547 980,29
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut110,0040,00
Maksut liiketoiminnan kuluista-7 153 404,32-7 695 063,26
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2 004 661,621 852 957,03
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista-48 477,41-48 884,31
Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta217 891,4929 072,49
Maksetut verot-157 924,09-50 362,00
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä2 016 151,611 782 783,21
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta0,000,00
Liiketoiminnan rahavirta2 016 151,611 782 783,21


 

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-2 573 290,62-1 044 281,98
Investoinnit muihin sijoituksiin-213 633,810,00
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot28 350,000,00
Investointien rahavirta-2 758 574,43-1 044 281,98
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot0,000,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut0,00-94 955,05
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - )156 490,00136 248,60
Pitkäaikaisten lainojen nostot2 000 000,000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut-1 121 538,48-371 538,48
Maksetut osingot ja muu voitonjako-300 000,00-300 000,00
Rahoituksen rahavirta734 951,52-630 244,93
Rahavarojen muutos-7 471,30108 256,30
   
Rahavarat tilikauden alussa524 119,73415 863,43
Rahavarat tilikauden lopussa516 648,43524 119,73
-7 471,30108 256,30
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon.


VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.


SAAMISET, RAHAVARAT JA VELAT

Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon. 


TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT  
Liikevaihto toimialoittain20172016
Sähkönmyyntitoiminta4 694 656,775 111 657,71
Sähköverkkotoiminta3 756 726,843 610 277,67
Tuotantoliiketoiminta210 960,65257 270,67
Asennustoiminta579 746,17683 346,83
 9 242 090,439 662 552,88
Henkilöstökulut20172016
Palkat ja palkkiot909 349,72874 334,05
Eläkekulut167 424,34164 715,41
Muut henkilösivukulut26 632,0035 576,52
 1 103 406,061 074 625,98
Henkilökunta ja palkat

Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä (2016: 15 henkilöä).
Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 923 993 euroa  (2016: 887 489 euroa).
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 77 373 euroa  (2016: 76 169 euroa).


Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

Aineettomat hyödykkeet10 vuotta
Rakennukset40 vuotta
Koneet ja kalusto5–20 vuotta
Sähköverkko10–50 vuotta
 

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan.


Suunnitelman mukaiset poistot (Sumupoistot)20172016
Aineettomat hyödykkeet60 000,0060 000,00
Rakennukset ja rakennelmat34 333,6739 452,45
Koneet ja kalusto134 532,29141 035,75
Sähköverkko888 466,81851 626,28
1 117 332,771 092 114,48
Tilintarkastajan palkkiot20172016
Tilintarkastuspalkkiot3 589,854 086,67
Muut palkkiot0,002 722,50
3 589,856 809,17
TASEEN LIITETIEDOT
Aineettomat hyödykkeet 2017 2016
Hankintameno 1.1.600 000,00600 000,00
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.12.0,000,00
Hankintameno 31.12.600 000,00600 000,00
Kertyneet sumupoistot-245 000,00-185 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.355 000,00415 000,00
   
Rakennukset ja rakennelmat2017 2016 
Hankintameno 1.1.1 373 169,921 415 451,29
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.120,00-42 281,37
Hankintameno 31.12.1 373 169,921 373 169,92
Kertyneet sumupoistot-374 209,00-339 875,33
Kirjanpitoarvo 31.12.998 960,921 033 294,59
   
Koneet ja kalusto2017 2016 
Hankintameno 1.1.1 347 937,562 416 313,08
Lisäykset 1.1.-31.12.562 902,75115 725,31
Vähennykset 1.1.-31.12-161 331,81-1 184 100,83
Hankintameno 31.12.1 749 508,501 347 937,56
Kertyneet sumupoistot-649 664,03-676 463,55
Kirjanpitoarvo 31.12.1 099 844,47671 474,01
   
Sähköverkko2017 2016 
Hankintameno 1.1.21 205 012,6320 500 724,87
Lisäykset 1.1.-31.12.1 992 241,78892 644,08
Vähennykset 1.1.-31.120,00-188 356,32
Hankintameno 31.12.23 197 254,4121 205 012,63
Kertyneet sumupoistot-11 556 561,30-10 668 094,49
Kirjanpitoarvo 31.12.11 640 693,1110 536 918,14
   
Omapääoma20172016
   
Osakepääoma 1.1.200 000,00200 000,00
Rahastoanti 0,000,00
Osakepääoma 31.12.200 000,00200 000,00
   
Ylikurssirahasto 1.1.1 482 217,171 482 217,17
Rahastoanti 0,000,00
Ylikurssirahasto 31.12.1 482 217,171 482 217,17
   
Edellisten tilikausien voitto 1.1.1 073 661,66745 640,14
Osingonjako-300 000,00-300 000,00
Tilikauden voitto757 066,39628 021,52
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.1 530 728,051 073 661,66
Oma pääoma yhteensä 31.12.3 212 945,222 755 878,83
   
Tilinpäätössiirtojen kertymä  
Kertynyt erotus 1.1.2 712 342,092 712 342,09
Poistoeron muutos 1.1-31.12.304 343,240,00
Kertynyt erotus 31.12.3 016 685,332 712 342,09
Pitkäaikainen vieraspääoma  
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 
- Lainat rahoituslaitoksilta3 668 750,002 530 769,00
Eläkevastuut  
Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuuyhtiössä.
Pakolliset varaukset  
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa  
Siirtovelkojen olennaiset erät20172016
Henkilöstökulujaksotukset166 538,38157 539,48
Korot9 520,968 144,82
Verot54 224,9775 470,77
Muut49 600,0037 200,00
Yhteensä279 884,31278 355,07
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  
Annetut vakuudet20172016
   
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys  
- Rahalaitoslainat5 580 000,004 360 000,00
- Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset7 400 000,005 000 000,00
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus  
- Rahalaitoslainat1 296 922,921 638 461,40
Sekkitililimiittisopimukset  
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä1 000 000,001 000 000,00
Käytössä 31.12.20170,000,00
Leasingvastuut  
Seuraavalla tilikaudella maksettavat30 907,8022 523,79
Myöhemmin maksettavat43 071,3630 232,56
   

Ajoneuvojen leasingsopimus on kolmen–neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja.


Sähköjohdannaiset

Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille 2018-2020. Näiden sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on 123 400 MWh. Suojausten nettoarvo tilinpäätöshetkellä on 271 t.euroa. Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2017. Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä. Kaikki suojaukset on tehty vain suojaustarkoituksessa. Fennovoima Oy

Naantalin Energian yhtiökokous antoi 28.10.2013 yhtiön hallitukselle valtuuden allekirjoittaa sitoumus Katternö Kärnkraft Oy Ab:lle osallistumisesta omistusosuutensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimalan rahoittamiseen vuosina 2014-2023 3,3 milj.eurolla. Kokonaissijoitus tilikauden lopussa oli 0,85 milj.euroa.


Konserniin kuuluminen

Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin.


Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksissä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.
Ota yhteyttä