Hallituksen toimintakertomus

Sähkön markkinahinta on pysynyt edelleen alhaisella tasolla, sillä tuettu, uusiutuva voimantuotanto on osaltaan pitänyt markkinahintaa alhaalla. Vaikka taantuma on jo kääntynyt hienoiseen kasvuun, ei sähkön käyttö teollisuudessa ole alueellamme lisääntynyt. Kotitalouksien ja pienyritysten sähkön käytön lievä kasvu on seurausta uusista käyttöpaikoista ja lämpöpumpuista.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen 

Yhtiön liikevaihto oli 9,2 milj. euroa, jossa on laskua 4,8 % viime vuoteen verrattuna. Lasku johtuu energian myyntihinnan laskusta ja vähentyneestä urakoinnista. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 198 087 euroa. Tulos nousi selvästi ja tähän vaikutti v. 2016 korotettu siirtohinta, tuotantoliiketoiminnan parantunut tulos ja TSE-osuuden vähentynyt tappio. Yhtiön omavaraisuusaste on 52,8 % ja oman pääoman tuotto on 15,4%. 

Sähkönmyyntiliiketoiminta 
Myynnin liikevaihto oli 4,7 milj.euroa ja liiketoiminnan tulos ennen siirtoja oli -11 799 euroa. Tappion syynä oli kaupungin kanssa oleva sopimus TSE:n osuussähkön myynnistä. Sähkön- myynnin markkina on voimakkaasti kilpailtu ja muuttuu tarjonnaltaan vaihtuvahintaisiin, riskiä asiakkaalle siirtäviin, tuotteisiin. 

Sähköverkkoliiketoiminta 
Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 2,2 %:lla ollen 3,7 milj.euroa. Energiaa siirrettiin verkostossa 124,6 GWh. Kulutus kääntyi laskuun: alueellamme kului 2 GWh vähemmän sähköä kuin aiempana vuonna. Lasku johtui alueen teollisuuden muutoksista. Tilikauden tulos ennen siirtoja oli kaikkiaan 961 545 euroa. Yhtiön siirtohintaa ei nostettu vuoden aikana. 

Tuotantoliiketoiminta 
Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto oli 210 960 euroa. Tulos ennen siirtoja ja veroja nousi yhden tuulipuiston myynnistä saatujen osinkotulojen myötä 185 497 euroon. 

Urakointiliiketoiminta 
Urakoinnin liikevaihto oli 579 746 euroa ja tulos ennen siirtoja ja veroja oli 62 845 euroa. Suurimpana työnä jatkuivat katuvalaistusten vaihto LED-valoiksi koko kaupungin alueella. 

Investoinnit 
Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2 786 924 euroa, josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin 2 471 158 euroa. Vuoden suurin investointi oli 110 kV:n alueverkko Karvetista Kukolan sähköasemalle sekä samassa yhteydessä toteutettu Finnfeeds Finlandin tehdasalueen 110 kV:n maakaapelointi. 

Osakkuudet ja järjestöt 

Yhtiö on mukana Fennovoima–ydinvoimahankkeessa 2,39 MW:n osuudella ja hankkeen pääomitusta jatkettiin aiemmin sovitusti.

Tuotanto-osuutemme Katternö Kraft Oy:ssä muuttui hieman, kun yksi tuulipuisto myytiin Puhuri Oy:stä. Muut osuudet ovat Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuisto sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitseva bio-/turvevoimalaitos.

Yhtiö on osakkaana Liikennevirta Oy:ssä, joka tuottaa valtakunnallista latausoperaattori- palvelua. Naantalin Asematorilla on yksi sähkö- ja hybridiautojen pikalatauspiste. 

Yhtiö on osakkaana Suomen Voimatieto Oy:ssä, jonka kautta on hankittu asiakastieto- ja tasehallintajärjestelmät. Yhteistyö on tuonut hankinta-, resursointi- ja osaamishyötyjä.

Keskeinen järjestöjäsenyytemme on Energiateollisuus ry:ssä, joka on koko alan työnantaja-, edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Yhtiö on jäsen myös Paikallisvoima ry:ssä, joka toimii pienten ja keskisuurten yhtiöiden edunvalvonnassa. 

Ympäristöasiat 
Yhtiössä on käytetty alan yleisiä standardeja ja hyviä käytäntöjä mm. verkosto- ja toimistotarvikkeiden kierrätyksessä sekä jätehuollossa. 


Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

Sähkönmyynnin markkinahinta on alhaalla ja lähiajan näkymä on, ettei suurta käännettä tule. Liiketaloudellisesti suurin merkitys on sähkön oston hinnansuojauksella, sen ajankohdalla ja ostoprofiililla. Suurimmat riskit ovat talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja suuret volyymin muutokset tehtyjen hankintojen ja myyntien kesken. TSE-tuotannon välityssopimus uusittiin siten, että se päättyy 31.12.2019. 

Laajennus- ja korvausrakentamisella ylläpidetään turvallista ja toimintavarmaa sähköverkkoa ja siksi investointitasoa on tarkoitus pitää korkealla tasolla.

Yhtiön hyvän kassatilanteen takia hallitus päätti suorittaa ylimääräisen lainanlyhennyksen joulukuussa. 


Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat


Yhtiön osakkeet (100) omistaa Naantalin kaupunki ja näiden nimellisarvo on 2000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous oli 18.4.2017, jossa hyväksyttiin uusi yhtiöjärjestys. Ylimääräinen yhtiökokous oli 19.6.2017, jossa valittiin uusi hallitus yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 

Hallituksessa toimivat 19.6. asti (osallistuminen/kokousmäärä): Matti Rantanen, pj (9/9); Martti Sipponen, vpj (9/9); Riitta Alho (9/9); Heikki Jyrkkä (9/9) ja Kristiina Sunell (9/9). Hallituksessa toimivat 19.6. alkaen (osallistuminen/kokousmäärä): Juha Haapakoski, pj (6/6); Samuli Santalahti, vpj (5/6); Riitta Alho (5/6); Kimmo Aho (4/6); Leena Haanpää (6/6); Jussi Mälkiä, asiantuntija (5/6) ja Risto Rinne, asiantuntija (6/6). Henkilöstön edustajana jatkoi Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Pasi Haarala. 

Hallitus on tehnyt vuosittain oman työnsä itsearvioinnin, joka on toimitettu omistajalle. Yhtiö myi Naantalin Satama Oy:lle kirjanpito- ja taloushallinnan sekä palkanlaskennan palveluja. Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut myös satamayhtiön toimitusjohtajana. Henkilöstön määrä oli 14, joista naisia 3 ja keski-ikä oli 47,7 vuotta. Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 923 993 euroa. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Riina Vähäpassi. Loppusyksyllä vaihtui KPMG:n vastuuhenkilöksi KHT, JHT Pertti Keskinen. 


Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 530 728,05 euroa, josta tilikauden tulos on 757 066,39 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

  • osinkona jaetaan 450 000,00 euroa (= 29,4 % vapaista pääomista)
  • jätetään omaan pääomaan 1 080 728,05 euro

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 

Ota yhteyttä