Siirry sisältöön

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.


TULOSLASKELMA1.1.- 31.12.20141.1.- 31.12.2013
Liikevaihto7 679 708,517 484 591,07

Valmistus omaan käyttöön

938 075,38815 007,85
Liiket. muut tuotot285,006 254,30
8 618 068,898 305 853,22
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat5 124 879,694 810 881,04
Ulkopuoliset palvelut558 216,06494 038,25
Henkilöstökulut1 070 761,431 077 373,53
Poistot ja arvonalennukset996 940,13947 635,13
Liiketoiminnan muut kulut435 552,78420 085,45
Liikevoitto (-tappio)431 718,80555 839,82
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot13 246,8811 365,59
Muut rahoitustuotot661,50661,50
Korkokulut72 607,9541 668,88
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-58 699,57-29 641,79
Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
373 019,23526 198,03
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)0,000,00
Verot74 906,16128 898,17
Tilikauden tulos298 113,07397 299,86
TASE31.12.201431.12.2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet535 000,00595 000,00
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat1 100 453,921 136 295,59
Koneet ja kalusto759 155,98728 619,27
Sähköverkko10 484 203,7710 343 998,74
Keskeneräiset hankinnat52 850,6747 381,75
12 396 664,3412 256 295,35
Osakkeet ja osuudet1 160 301,53330 717,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
Saamiset
Myyntisaamiset1 453 437,671 388 998,33
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä305 438,28336 391,24
Siirtosaamiset473 336,24388 682,18
Liittymismaksusaamiset2 350,00143 835,00
 2 234 562,192 257 906,75
 
Rahat ja pankkisaamiset588 136,53434 616,30
Vastaavaa yhteensä16 938 280,4615 898 151,59
TASE31.12.201431.12.2013
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto (tappio)373 425,21526 125,35
Tilikauden voitto (tappio)298 113,07397 299,86
 2 353 755,452 605 642,38
 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero2 712 342,092 712 342,09
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta5 369 999,883 991 538,36
Liittymismaksut4 060 654,183 962 474,18
 9 430 654,067 954 012,54
Lyhytaikainen 
Lainat rahoituslaitoksilta371 538,48845 770,45
Saadut ennakot100,00100,00
Ostovelat1 130 302,711 062 549,03
Ostovelat saman konsernin yrityksille3 734,2726 206,04
Siirto- ja muut velat932 653,40688 329,06
 2 438 328,862 622 954,58
 
Vastattavaa yhteensä16 938 280,4615 898 151,59RAHOITUSLASKELMA
(Suora rahoituslaskelma)
20142013
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut7 717 052,897 559 592,93
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut285,006 254,30
Maksut liiketoiminnan kuluista-6 073 010,07-6 293 562,21
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja1 644 327,821 272 285,02
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista-66 633,93-38 743,29
Saadut korot liiketoiminnasta13 908,3812 027,09
Maksetut verot-125 083,26-200 006,00
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä1 466 519,011 045 562,82
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta0,000,00
Liiketoiminnan rahavirta1 466 519,011 045 562,82
 
Investointien rahavirta:  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-1 077 309,12-1 911 175,14
Investoinnit muihin sijoituksiin-829 584,21-54 474,13
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot0,000,00
Investointien rahavirta-1 906 893,33-1 965 649,27
   
Rahoituksen rahavirta:  
Lyhytaikaisten lainojen nostot0,00474 231,97
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-474 231,970,00
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - )239 665,00136 560,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot1 750 000,001 100 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut-371 538,48-341 538,48
Maksetut osingot ja muu voitonjako-550 000,00-500 000,00
Rahoituksen rahavirta593 894,55869 253,49
Rahavarojen muutos153 520,23-50 832,96
Rahavarat tilikauden alussa434 616,30485 449,26
Rahavarat tilikauden lopussa588 136,53434 616,30
153 520,23-50 832,96
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
 

Pysyvät vastaavat:

  •  Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon.

Vaihto-omaisuus:

  • Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alem man jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Saamiset, rahoitusvarat ja velat:

  • Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja  -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon.
Liikevaihto toimialoittain20142013
Sähkönmyyntitoiminta3 705 017,763 804 238,28
Sähköverkkotoiminta3 294 532,863 308 559,15
Tuotantoliiketoiminta237 381,810,00
Asennustoiminta442 776,08371 793,64
7 679 708,517 484 591,07
Henkilöstökulut20142013
   
Kuluksi kirjatut palkat699 140,17697 893,37
Aktivoidut palkat174 278,68180 870,88
Kuluksi kirjattujen palkkojen   
henkilösivukulut164 855,77161 408,61
Aktivoitujen palkkojen   
henkilösivukulut32 486,8137 200,67
1 070 761,431 077 373,53Henkilökunta ja palkat 
Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä ( 2013 15 henkilöä). Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 877 200 euroa  ( 2013  899 868 euroa). Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 104 449 euroa  ( 2013  98 517 euroa). Poistot 
Suunnitelman mukaiset poistot: Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Aineettomat hyödykkeet    5-10 vuotta
Rakennukset     40 vuotta
Koneet ja kalusto   5-20 vuotta
Sähköverkko 10-40 vuotta
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan.
Sumu
poistot
20142013
Aineettomat hyödykkeet60 000,0077 369,76
Rakennukset ja rakennelmat42 070,2918 658,26
Koneet ja kalusto111 103,79109 561,59
Sähköverkko783 766,05742 045,52
996 940,13

947 635,13Poistoeron
muutos
Sähköverkko0,000,00
Aineettomat hyödykkeet0,000,00
Koneet ja kalusto0,000,00
0,000,00Tilintarkastajan
palkkiot
20142013
Tilintarkastus palkkiot1 818,584 878,41
Muut palkkiot0,0010 000,00
1 818,5814 878,41
Taseen liitetiedot
20142013
Aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2 046 924,431 446 924,43
Lisäykset 1.1.-31.12.0,00600 000,00
Vähennykset 1.1.-31.12.-1 446 924,430,00
Hankintameno 31.12.600 000,002 046 924,43
Kertyneet sumupoistot-65 000,00-1 451 924,43
Kirjanpitoarvo 31.12.535 000,00595 000,00
   
Rakennukset ja rakennelmat  
Hankintameno 1.1.1 373 169,92689 139,72
Hankintameno 1.1. keskeneräiset0,00422 946,55
Lisäykset 1.1.-31.12.16 221,24261 083,65
Hankintameno 31.12.1 389 391,161 373 169,92
Kertyneet sumupoistot-288 937,24-236 874,33
Kirjanpitoarvo 31.12.1 100 453,921 136 295,59
Koneet ja kalusto  
Hankintameno 1.1.2 222 500,841 948 955,11
Lisäykset 1.1.-31.12.141 640,50273 545,73
Vähennykset 1.1.-31.120,000,00
Hankintameno 31.12.2 364 141,342 222 500,84
Kertyneet sumupoistot-1 604 985,36-1 493 881,57
Kirjanpitoarvo 31.12.759 155,98728 619,27
   
Sähköverkko  
Hankintameno 1.1.18 765 159,6118 030 088,81
Lisäykset 1.1.-31.12.913 978,46735 070,80
Hankintameno 31.12.19 679 138,0718 765 159,61
Kertyneet sumupoistot-9 194 934,30-8 421 160,87
Kirjanpitoarvo 31.12.10 484 203,7710 343 998,74


Omapääoma20142013
Osakepääoma 1.1.200 000,00200 000,00
Rahastoanti 0,000,00
Osakepääoma 31.12.200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto 1.1.1 482 217,171 482 217,17
Rahastoanti 0,000,00
Ylikurssirahasto 31.12.1 482 217,171 482 217,17
   
Edellisten tilikausien voitto 1.1.923 425,211 026 125,35
Osingonjako-550 000,00-500 000,00
Tilikauden voitto298 415,38397 299,86
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.671 840,59923 425,21
Oma pääoma yhteensä 31.12.2 354 057,762 605 642,38
Tilinpäätössiirtojen kertymä  
Kertynyt erotus 1.1.2 712 342,092 712 342,09
Poistoeron muutos 1.1-31.12.0,000,00
Kertynyt erotus 31.12.2 712 342,092 712 342,09

Pitkäaikainen vieraspääoma

  • Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
  • Lainat rahoituslaitoksilta 3 723 845,96 euroa


Pakolliset varaukset

  • Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Annetut vakuudet20142013
Yrityskiinnitykset omasta velasta5 000 000,004 000 000,00
Sekkitililimiittisopimukset
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä1 000 000,001 000 000,00
Leasingvastuut  
Seuraavalla tilikaudella maksettavat8 080,928 080,92
Myöhemmin maksettavat15 488,4323 569,35
Ajoneuvon leasingsopimus on neljän vuoden
sopimus, johon ei liity lunastusehtoja.
Sähköjohdannaiset
Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille 2015-2018. Näiden sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on 172 006 MWh. Sopimusten käypää arvoa ei ol kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2014. Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä.


Konserniin kuuluminen

  • Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin

Ota yhteyttä