Siirry sisältöön

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella kaikkiaan 125 GWh vuonna 2016.

2016 Investoinnit

T. Eur

Investoinnit t. eur

2016 Sähkön siirto

GWh

Sähkön siirto GWh


TULOSLASKELMA1.1. - 31.12.20161.1. - 31.12.2015
Liikevaihto3 610 277,673 222 009,17
Valmistus omaan käyttöön976 585,74861 194,97
Liiket. muut tuotot40,0010 613,93
4 586 903,414 093 818,07
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat586 672,22456 243,22
Häviösähkön hankinta170 302,43224 249,33
Verkkopalvelumaksut436 775,28391 048,44
Ulkopuoliset palvelut502 169,68448 102,24
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot589 615,28593 737,25
Eläkekulut114 041,09119 426,96
Muut henkilösivukulut24 625,4623 851,89
Poistot ja arvonalennukset  
Poistot sähköverkon hyödykkeistä861 618,90819 882,85
Poistot muista hyödykkeistä211 808,39226 128,37
Liiketoiminnan muut kulut  
Vuokrakulut15 469,9215 807,89
Liiketoiminnan muut kulut219 452,31231 125,66
Liikevoitto (-tappio)854 352,45544 213,97
Rahoitustuotot ja -kulut  
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista945,00661,50
Muut korko- ja rahoitustuotot265,67378,08
Korkokulut ja muut rahoituskulut24 177,4732 063,34
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja
831 385,65513 190,21
Tilinpäätössiirrot  
Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä0,000,00
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä0,000,00
Tuloverot151 652,7781 209,32
Tilikauden tulos679 732,88431 980,89TASE31.12.201631.12.2015
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet  
Verkon aineettomat hyödykkeet415 000,00475 000,00
   
Aineelliset hyödykkeet  
Sähköverkko10 536 918,1410 495 900,34
Rakennukset sähköverkko185 386,54195 379,16
Rakennukset ja rakennelmat847 908,05877 367,88
Koneet ja kalusto581 746,96594 699,76
Keskeneräiset hankinnat14 121,260,00
12 166 080,9512 163 347,14
Sijoitukset  
Osakkeet ja osuudet8 843,268 843,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus  
Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
   
Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä105 164,9681 228,11
Myyntisaamiset1 130 105,95823 048,82
Siirtosaamiset104 234,40171 748,16
Sisäiset saamiset970 000,00750 000,00
Liittymismaksusaamiset21 151,4047 940,00
2 330 656,711 873 965,09
Rahat ja pankkisaamiset504 212,71398 399,35
Vastaavaa yhteensä15 448 409,5014 943 170,71TASE31.12.201631.12.2015
VASTATTAVAA
Oma pääoma  
Osakepääoma190 600,00190 600,00
Ylikurssirahasto1 412 552,951 412 552,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio)1 785 156,231 653 175,34
Tilikauden voitto (tappio)679 732,88431 980,89
4 068 042,063 688 309,18
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero2 712 342,092 712 342,09
Pakolliset varaukset  
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen  
Pitkäaikainen korollinen   
Lainat rahoituslaitoksilta2 956 922,923 198 461,40
Pitkäaikainen koroton  
Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 4 284 424,184 174 964,18
   
Lyhytaikainen  
Lyhytaikainen korollinen  
Lainat rahoituslaitoksilta241 538,48191 538,48
Lyhytaikainen koroton  
Ostovelat saman konsernin yrityksille2 162,0836 518,79
Ostovelat346 928,11243 208,85
Saadut ennakot200,00100,00
Siirto- ja muut velat832 649,58694 527,74
1 181 939,77974 355,38
Vastattavaa yhteensä15 448 409,5014 943 170,71ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT
SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT TASE-ERITTÄIN 2016
Aineettomat Hyödykkeet
Tasearvo 31.12.415 000,00
Tasearvo 1.1.-475 000,00
Poistot60 000,00
Netto investoinnit0,00
Sähköverkko
Tasearvo 31.12.10 536 918,14
Tasearvo 1.1.-10 495 900,34
Poistot851 626,28
Netto investoinnit892 644,08
Sähköverkon rakennukset
Tasearvo 31.12.185 386,54
Tasearvo 1.1.-195 379,16
Poistot9 992,62
Netto investoinnit0,00
Koneet ja kalusto
Tasearvo 31.12.581 746,96
Tasearvo 1.1.-594 699,76
Poistot122 348,56
Netto investoinnit109 395,76
Muut
Rakennukset ja rakennelmat
Tasearvo 31.12.847 908,05
Tasearvo 1.1.-877 367,88
Poistot29 459,83
Netto investoinnit0,00

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 8,47 %

  • Tuotto % = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut)


Omavaraisuusaste 71,65 %

  • % = 100*(pääoma+varaukset+poistoero+arvostuserät+liittymismaksut) / ( taseen loppusumma - saadut ennakot)


Verkonliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät

  • Maksetut osingot 2016 300 000,00 euroa
  • Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä 2016: 9 henkilöä.
Ota yhteyttä