Siirry sisältöön

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

TULOSLASKELMA1.1.- 31.12.20161.1.- 31.12.2015
Liikevaihto9 662 552,889 142 071,16
Valmistus omaan käyttöön976 585,74861 194,97
Liiket. muut tuotot40,0010 613,93
10 639 178,6210 013 880,06
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat6 696 974,636 529 148,42
Ulkopuoliset palvelut629 739,81551 041,03
Henkilöstökulut1 074 625,991 058 510,79
Poistot ja arvonalennukset1 092 114,481 064 580,99
Liiketoiminnan muut kulut348 792,13352 423,05
Liikevoitto (-tappio)796 931,58458 175,78
Rahoitustuotot ja -kulut  
Korkotuotot7 112,876 587,08
Muut rahoitustuotot21 959,62661,50
Korkokulut46 329,7860 113,18
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-17 257,29-52 864,60
Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
779 674,29405 311,18
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)0,000,00
Verot151 652,7781 209,32
Tilikauden tulos628 021,52324 101,86TASE31.12.201631.12.2015
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat hyödykkeet415 000,00475 000,00
   
Aineelliset hyödykkeet  
Rakennukset ja rakennelmat1 033 294,591 072 747,04
Koneet ja kalusto671 474,01696 784,45
Sähköverkko10 536 918,1410 495 900,34
Keskeneräiset hankinnat102 616,9566 704,36
12 344 303,6912 332 136,19
Osakkeet ja osuudet1 405 529,411 405 529,41
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus  
Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
   
Saamiset  
Myyntisaamiset1 992 928,911 533 989,61
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä413 274,05443 655,33
Siirtosaamiset289 973,87458 313,23
Liittymismaksusaamiset21 151,4047 940,00
 2 717 328,232 483 898,17
Rahat ja pankkisaamiset524 119,73415 863,43
Vastaavaa yhteensä17 429 896,9317 136 043,07TASE31.12.201631.12.2015
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto (tappio)445 640,14421 538,28
Tilikauden voitto (tappio)628 021,52324 101,86
2 755 878,832 427 857,31
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero2 712 342,092 712 342,09
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta4 626 922,924 998 461,40
Liittymismaksut4 284 424,184 174 964,18
 8 911 347,109 173 425,58
Lyhytaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta371 538,48466 493,53
Saadut ennakot200,00100,00
Ostovelat1 502 509,911 310 794,61
Ostovelat saman konsernin yrityksille5 405,2255 118,79
Siirtovelat278 355,07170 797,19
Muut velat889 120,23815 913,97
 3 047 128,912 819 218,09
Vastattavaa yhteensä17 429 896,9317 136 043,07RAHOITUSLASKELMA (Suora rahoituslaskelma)20162015
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut9 547 980,298 976 870,95
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut40,003 065,54
Maksut liiketoiminnan kuluista-7 695 063,26-7 445 824,46
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja1 852 957,031 534 112,03
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista-48 884,31-62 194,96
Saadut korot liiketoiminnasta29 072,497 248,58
Maksetut verot-50 362,00-15 842,99
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä1 782 783,211 463 322,66
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta0,000,00
Liiketoiminnan rahavirta1 782 783,211 463 322,66
Investointien rahavirta:  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-1 044 281,98-940 052,84
Investoinnit muihin sijoituksiin0,00-245 227,88
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot0,007 548,39
Investointien rahavirta-1 044 281,98-1 177 732,33
Rahoituksen rahavirta:  
Lyhytaikaisten lainojen nostot0,0094 955,05
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-94 955,050,00
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - )136 248,6068 720,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot0,000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut-371 538,48-371 538,48
Maksetut osingot ja muu voitonjako-300 000,00-250 000,00
Rahoituksen rahavirta-630 244,93-457 863,43
Rahavarojen muutos108 256,30-172 273,10
Rahavarat tilikauden alussa415 863,43588 136,53
Rahavarat tilikauden lopussa524 119,73415 863,43
108 256,30-172 273,10TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

Pysyvät vastaavat

 • Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon.


Vaihto-omaisuus

 • Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.


Saamiset, rahoitusvarat ja velat

 • Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon.
 Tuloslaskelman liitetiedot
Liikevaihto toimialoittain20162015
   
Sähkönmyyntitoiminta5 111 657,714 970 891,46
Sähköverkkotoiminta3 610 277,673 222 009,17
Tuotantoliiketoiminta257 270,67343 818,45
Asennustoiminta683 346,83605 352,08
9 662 552,889 142 071,16
Henkilöstökulut20162015
   
Palkat ja palkkiot874 334,05858 514,25
Eläkekulut164 715,41166 746,10
Muut henkilösivukulut35 576,5233 250,44
 1 074 625,981 058 510,79Henkilökunta ja palkat
Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä ( 2015 15 henkilöä)
Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 887 489 euroa ( 2015 876 803 euroa)
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 76 169 euroa ( 2015 73 703 euroa)Poistot 
Suunnitelman mukaiset poistot
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen
käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
 • Aineettomat hyödykkeet 10 vuotta
 • Rakennukset 40 vuotta
 • Koneet ja kalusto 5-20 vuotta
 • Sähköverkko 10-50 vuotta


Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa,
koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan. Sumu poistot20162015
Aineettomat hyödykkeet60 000,0060 000,00
Rakennukset ja rakennelmat39 452,4553 767,01
Koneet ja kalusto141 035,75140 923,75
Sähköverkko851 626,28809 890,23
1 092 114,481 064 580,99
Tilintarkastajan palkkiot20162015
Tilintarkastus palkkiot4 086,673 452,96
Muut palkkiot2 722,500,00
6 809,173 452,96Aineettomat hyödykkeet  
Hankintameno 1.1.600 000,00600 000,00
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.12.0,000,00
Hankintameno 31.12.600 000,00600 000,00
Kertyneet sumupoistot-185 000,00-125 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.415 000,00475 000,00
Rakennukset ja rakennelmat  
Hankintameno 1.1.1 415 451,291 389 391,16
Lisäykset 1.1.-31.12.0,0026 060,13
Vähennykset 1.1.-31.12-42 281,370,00
Hankintameno 31.12.1 373 169,921 415 451,29
Kertyneet sumupoistot-339 875,33-342 704,25
Kirjanpitoarvo 31.12.1 033 294,591 072 747,04
Koneet ja kalusto  
Hankintameno 1.1.2 416 313,082 364 141,34
Lisäykset 1.1.-31.12.115 725,3178 552,22
Vähennykset 1.1.-31.12-1 184 100,83-26 380,48
Hankintameno 31.12.1 347 937,562 416 313,08
Kertyneet sumupoistot-676 463,55-1 719 528,63
Kirjanpitoarvo 31.12.671 474,01696 784,45
Sähköverkko  
Hankintameno 1.1.20 500 724,8719 679 138,07
Lisäykset 1.1.-31.12.892 644,08821 586,80
Vähennykset 1.1.-31.12-188 356,320,00
Hankintameno 31.12.21 205 012,6320 500 724,87
Kertyneet sumupoistot-10 668 094,49-10 004 824,53
Kirjanpitoarvo 31.12.10 536 918,1410 495 900,34Omapääoma20162015
Osakepääoma 1.1.200 000,00200 000,00
Rahastoanti 0,000,00
Osakepääoma 31.12.200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto 1.1.1 482 217,171 482 217,17
Rahastoanti 0,000,00
Ylikurssirahasto 31.12.1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto 1.1.745 640,14671 538,28
Osingonjako-300 000,00-250 000,00
Tilikauden voitto628 021,52324 101,86
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.1 073 661,66745 640,14
Oma pääoma yhteensä 31.12.2 755 878,832 427 857,31
Tilinpäätössiirtojen kertymä  
Kertynyt erotus 1.1.2 712 342,092 712 342,09
Poistoeron muutos 1.1-31.12.0,000,00
Kertynyt erotus 31.12.2 712 342,092 712 342,09

Pitkäaikainen vieraspääoma

 • Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Lainat rahoituslaitoksilta 2 530 769,00 2 902 307,48

Eläkevastuut

 • Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuu yhtiössä

Pakolliset varaukset

 • Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa
Siirtovelkojen
olennaiset erät
20162015
Henkilöstökulujaksotukset157 539,48143 080,46
Korot8 144,8210 699,35
Verot75 470,770,00
Muut37 200,0017 017,38
Yhteensä278 355,07170 797,19
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Annetut vakuudet20162015
Velat, joiden vakuudeksi annettu
yrityskiinnitys
Rahalaitoslainat4 360 000,004 390 000,00
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset5 000 000,005 000 000,00
   
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus
Rahalaitoslainat1 638 461,401 979 999,88
   
Sekkitililimiittisopimukset  
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä1 000 000,001 000 000,00
Käytössä 31.12.20160,0094 955,05
 
 Leasingvastuut  
Seuraavalla tilikaudella maksettavat22 523,798 080,92
Myöhemmin maksettavat30 232,567 407,51
Ajoneuvojen leasingsopimus on neljän
vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja.

Sähköjohdannaiset
Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille 2017-2020. Näide sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on 151 937 MWh. Suojausten nettoarvo tilinpäätö hetkellä on 89 t.euroa. Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2016. Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkö ostoja ja myyntejä. Kaikki suojaukset on tehty vain suojaus tarkoituksessa.

Fennovoima Oy
Naantalin Energian yhtiökokous antoi 28.10.2013 yhtiön hallitukselle valtuuden allekirjoittaa sitoumu Katternö Kärnkraft Oy Ab:lle osallistumisesta omistusosuutensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimala rahoittamiseen vuosina 2014-2023 3,3 milj.eurolla. Kokonaissijoitus tilikauden lopussa oli 0,64 milj.euroa.

Konserniin kuuluminen

 • Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin
 • Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksissä
  esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.
 


Ota yhteyttä