Siirry sisältöön

Hallituksen toimintakertomus

Verkkoalueemme sähkönkulutukseen vaikutti aiempaa kahta vuotta kylmemmät talvikuu-kaudet, joiden vaikutuksesta alueemme siirretty energiamäärä nousi pitkästä aikaa. Energian myyntimäärä lisääntyi myös hieman ja myyntihinnat pysyivät matalina. Kilpailijoiden toiminta oli erittäin aktiivista, erityisesti puhelinmarkkinointi näkyi alueellamme.

Yleistä

Vuoden 2016 aikana sähkön markkinahinta on pysynyt edelleen erittäin alhaisella tasolla. Taantuman myötä vähentynyt kysyntä ja pohjoismaissa runsaasti tuettu uusiutuva voimantuotanto ovat pitäneet markkinahintoja alhaalla myös talvikautena. Nämä ovat vaikuttaneet yhtiön sähkön myyntihintoihin sekä tuotanto-osuuksien tuottoon.


Vuosi 2016 oli toinen, jolloin myimme Naantalin Satama Oy:lle kirjanpito- ja taloushallinnan sekä palkanlaskennan palvelua. Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut samanaikaisesti myös satamayhtiön toimitusjohtajana. Vuoden aikana energia-ala pysyi julkisessa keskustelussa, aiheina olivat mm. siirtohintojen muutokset, toimitusvarmuus, lisääntynyt sähkön tuonti ja uusiutuvan energian vaikutus markkinoiden hintatasoon.


Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Yhtiön liikevaihto oli 9,6 milj.euroa. Tässä on kasvua 9,9 % viime vuoteen verrattuna ja tämä johtuu energian siirron kasvusta, siirtohinnan noususta ja lisääntyneestä urakoinnista. Yhtiön tulos nousi aiemmasta vuodesta 92 %ja budjetoituun verrattuna tulos nousi 54,6 %, ollen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 779 674 euroa (v. 2015: 405 311). Tulosnousun suurin syy siirtohinnan lisäksi on lämpötilan aiheuttama volyymien kasvu talvikuukausina sekä TSE-tuotannon vuokraosuuden vähentynyt tappio.

 • Yhtiön maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat edelleen hyvät ja omavaraisuusaste on 52,8 %. Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti on 11,4 % (v. 2015: 6,3 %) ja yhtiön jakokelpoiset varat ovat 1 073 661,66 euroa.Sähkönmyynti -liiketoiminta

Myynnin liikevaihto nousi 2,8 % ollen 5,1 milj.euroa (v. 2015: 4,97 milj.euroa). Myynnin energiamäärä kasvoi kaikkiaan 2,7 % ollen 97,4 GWh. Kasvu tuli pääosin TSE:n lisääntyneen volyymin takia. Liiketoiminnan tulos ennen siirtoja on -122 359 euroa (v. 2015: -269 131). Tappiota vähensi 1.7. voimaan astunut, uusimuotoinen sopimus kaupungin kanssa TSE:n osuussähköstä. Osuus pyrittiin hyödyntämään osana yhtiön sähkönhankintaa ja ”suojauksena” sähkön hintahäiriöissä.


Spot-sähkön vuosihinnan keskiarvo Suomen hinta-alueella oli 32,45 Eur/MWh, kun se v. 2015 oli 29,66 €/MWh. Spot-hintataso vaihteli vuoden aikana jonkin verran, kuukausihinnat olivat 26,09-41,02 €/MWh. Korkeita hintapiikkejä oli vain vähän. Markkinahintojen lasku näkyi mm. kahden vuoden määräaikaisen myyntituotteen 4-6 %:n hinnanlaskuna 1.3hintakilpailukykymme ylläpitämiseksi.


Yhtiöllä on myynnissä uudet pörssisähkötuotteet: Kvartaali ja SPOT, joilla haetaan markkinoita aktiivisesti energia-asioita seuraavista asiakkaista. Vastaavia tuotteita on monilla kilpailijoilla, ja markkina onkin muuttumassa yhä enemmän vaihtuvahintaisiin tuotteisiin, joissa hintavaihtelun riskiä on siirretty asiakkaalle. Toistaiseksi kysyntä on kuitenkin ollut vaatimatonta.


Sähkö on hankittu asiakkaillemme pohjoismaisesta sähköpörssistä omilla ostopäätöksillä ja hintasuojauksilla yhteistyökumppanimme järjestelmiä ja informaatiopalveluita hyödyntäen. Sähkökaupan kumppanina on edelleen Vattenfall Sähkönmyynti Oy.


Sähköverkko -liiketoiminta

Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 11,7 %:lla, ollen 3,6 milj.euroa (v. 2015: 3,23). Energiaa siirrettiin verkostossa kaikkiaan 126,7 GWh. Siirron kulutuksen lähivuosien lasku kääntyi kasvuun, nousu oli yli 5 GWh:ta aiempaan vuoteen verrattuna (4,2 %). Siirtomäärän nousu johtui kylmemmän talven tuomasta lisäkulutuksesta. Huomattavaa on se, että teollisuus ja kauppa ovat pysyneet lähes aiemmalla kulutustasolla, mutta kaikki muut kuluttajat ovat lisänneet kulutustaan.

 • Tilikauden tulos ennen siirtoja kasvoi budjettiin verrattuna228 000 euroa (62 %) ja tulos oli kaikkiaan 831 385 euroa (v. 2015: 513 190 €).
 • Yhtiö nosti siirtohintoja n. 9 %:lla 1.3.2016 alkaen. Kantaverkkoyhtiö Fingrid korotti omia maksujaan 14 %:lla.
 • Vuoden tärkein investointikohde oli Kukolanvainion kaava-alue.
 • Vuoden aikana alueellemme ei osunut verkostollemme tuhoja aiheuttaneita myrskyjä ja kaiken kaikkiaan vuosi oli poikkeuksellisen hyvä, sillä vuoden aikana ei ollut yhtään 20 kV:n pysyvää vikaa.


Tuotantoliiketoiminta

 • Yhtiöllä on ollut omaa tuotanto-osuutta vuodesta 2014, jolloin ostimme Katternö Kraft Oy:n osuuksia Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoista sekä Kanteleen Voima Oy:n turve- ja biovoimalasta.
 • Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto oli vähätuulisemman vuoden takia vain 257 270 euroa (v. 2015: 343 000) ja tulos ennen siirtoja ja veroja jäi negatiiviseksi -6 904 euroa (v. 2015: 66 000). Kanteleen Voiman laitos toimi tehoreservilaitoksena, eikä tuottanut markkinasähköä.
 • Tulevaa tuotanto-osuutta on hankittu Fennovoiman Hanhikivi 1-ydinvoimahankkeesta, jota on rahoitettu pääomasijoituksin vuodesta 2010 alkaen. Yhtiön omistusosuus on hankittu Katternö Ydinvoima Oy:n kautta.


Urakointi liiketoiminta

Urakoinnin liikevaihto nousi 12,9 %, ollen 683 346 euroa. Tulos ennen siirtoja ja veroja oli 77 553 euroa (v. 2015: 94 726). Liikevaihtoa kasvattivat kaupungin työmaina olleet Kukolanvainion kaava-alueen työt Luonnonmaalla sekä katuvalaistusten laajamittainen vaihto LED-valoiksi.


Investoinnit

 • Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 1 022 778 euroa (v. 2015: 1 171 427), josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin 976 873 euroa (v. 2015: 861 194). Muita investointeja olivat atk-, kone- ja kalustoinvestoinnit.


Osakkuudet ja järjestöt

 • Yhtiö on mukana Fennovoima –ydinvoimahankkeessa 2,39 MW:n osuudella. Vuoden 2016 aikana voimalaitosalueella Pyhäjoella jatkettiin tien- ja maanrakennustöitä.
 • Tuotanto-osuutemme Katternö Kraft Oy:ssä pieneni, koska yhtiö myi yhden tuulivoima-puistoistaan eurooppalaiselle toimijalle. Omistusosuuteen kuuluvat edelleen Puhuri Oy:n ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistot sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden bio-/turvevoimalaitos.
 • Liikennevirta Oy on valtakunnallinen latausoperaattoriyhtiö, mikä on laajentanut yhteis-käytössä olevaa Virtapiste-latauspalvelua. Operaattori huolehtii järjestelmän toimivuudesta ja tarjoaa teknisen alustan tukipalveluineen. Naantalin Asematorilla on julkinen sähkö- ja hybridiautojen pikalatauspiste. Latauksia sillä on tehty lähes päivittäin.
 • Yhtiö on osakkaana Suomen Voimatieto Oy:ssä, jonka kautta on hankittu asiakastieto- ja tasehallintajärjestelmät sekä niiden kehitys ja koulutus. Yhteistyö on tuonut hankinta-, resurssointi- ja osaamishyötyjä.
 • Keskeinen järjestöjäsenyytemme on Energiateollisuus ry :ssä, joka on koko alan työnantaja-, edunvalvonta- ja koulutusjärjestö.
 • Yhtiö on Paikallisvoima ry:n jäsen. Järjestö toimii pienten ja keskisuurten alan yhtiöiden edunvalvonnassa ja keskittyy yhtiöiden kannalta olennaisiin asiakokonaisuuksiin.


Ympäristöasiat

 • Yhtiöllä ei ole erillistä ympäristöohjelmaa, mutta olemme käyttäneet alan yleisiä standardeja ja hyviä käytäntöjä mm. verkosto- ja toimistotarvikkeiden kierrätyksessä sekä jätehuollossa.


Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Alkuvuodesta 2016 siirtohintojen korotukset näkyivät mediassa vahvasti. Perusteet korotuksiin löytyvät vuoteen 2028 asti ulottuvasta investointivelvoitteesta. Tämä koskettaa jokaista suomalaista sähköyhtiötä: sään aiheuttamat tuhot eivät saa aiheuttaa yli 6 tunnin katkoja asemakaava-alueilla. Viranomaisen salliman tuoton avulla investointipaineita pystytään purkamaan. Yhtiömme osalta muutos lisää investointejamme parisataa tuhatta euroa vuodessa, täten investointitasomme tulee olemaan jatkovuosina miljoona euroa vuodessa.


Sähkönmyynnin markkinahinta on edelleen alhaalla ja näkymä on, ettei suurta käännettä tule nopeasti. Vesivoimaa on markkinoilla paljon ja kysyntä on vähäistä. Liiketaloudellisesti suurin merkitys on sähkön oston hinnansuojauksella, sen ajankohdalla ja ostoprofiililla.


Vuoden 2017 osalta myyntiliiketoiminnassa pyritään positiiviseen tulokseen. Suurimmat liiketoiminnan riskit ovat edelleen talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja suuret volyyminmuutokset tehtyjen hankintojen ja myyntien kesken. TSE-tuotannon vuokrasopimus päättyy 31.12.2017 ja sen jatkosta ei ole vielä tehty päätöksiä.


Tuotantoliiketoimintaan sisältyy riskejä, sillä nykyinen markkinahintataso on tuottanut alan toimijoille haittaa: sähkön hinta on liian alhaalla, jotta uusia tuotantolaitoksia kannattaa rakentaa ilman yhteiskunnan tukia.


Yhtiön sähköverkot ja -asemat ovat nykyaikaisia ja niiden ylläpidolla luodaan toimitusvar-muutta edelleen. Laajennus- ja korvausrakentamisella ylläpidetään turvallista ja toiminta-varmaa verkkoa, siksi investointitasoa on tarkoitus lain velvoittamana pitää korkealla tasolla.


Yhtiön lähihistorian suurin yksittäinen investointi toteutuu vuonna 2017: uuden 110 kilovoltin alueverkon rakentaminen Luonnonmaalle alkaa ja samalla tehdään Armonlaaksontien varrella olevien 20 kilovoltin ilmalinjojen maakaapelointi. Investoinnin suuruus on 1,65 miljoonaa euroa. Muutoksella alueverkon toimitusvarmuus paranee ja samalla se mahdollistaa sähkön kulutuksen lisääntymisen Luonnonmaalla. Investointia aikaisti Finnfeeds Finland Oy:n sähkön kapasiteettitarpeen kasvu ja tehtaan liittymän suurentaminen 110 kilovoltin jännitteeseen. Kyseessä on ensimmäinen 110 kilovoltin asiakkuus alueellamme.


Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat

 • Yhtiön osakkeet omistaa Naantalin kaupunki.
 • Varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 25.4.2016 Naantalin kaupungintalossa, jossa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.


Hallituksessa toimivat 25.4. asti (osallistuminen/kokousten määrä) :

 • Matti Rantanen, puheenjohtaja 5/5
 • Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 5/5
 • Riitta Alho 5/5
 • Heikki Jyrkkä 3/5
 • Kristiina Sunell 5/5

Hallituksessa toimivat 25.4. alkaen (osallistuminen/kokousten määrä) :

 • Matti Rantanen, puheenjohtaja 12/12
 • Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 11/12
 • Riitta Alho 12/12
 • Heikki Jyrkkä 11/12
 • Kristiina Sunell 10/12


Hallituksen varajäseninä olivat Antti Ahti ja Jonny Henriksson, joista Antti Ahti osallistui yhteen kokoukseen. Henkilöstön edustajana jatkoi Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Johdon ja hallinnon kehittäminen

Hallitus on tehnyt vuosittain oman työnsä itsearvioinnin, joka on toimitettu omistajalle. Hallituksen jäsenistä ja johdosta kolme henkilöä on suorittanut HHJ-tutkinnon.


Tietoja henkilöstöstä

 • Kokonaishenkilömäärä vuoden lopussa oli 14, joista naisia 3. Keski-ikämme oli 46,8 vuotta.
 • Henkilöstökulut olivat lähes budjetoidut ja palkkoja maksettiin tilikauden aikana 887 489 euroa (v. 2015: 876 803). Varallaolon ja 24/7-vikapäivystyksen korvauksia maksettiin 106 744 euroa vuodessa (v. 2015: 109 083). Päivystyksen hoitaminen edellyttää kahden henkilön varautumista äkillisiin tilanteiseen.
 • Sataman taloushallintoa hoitaa osapäiväisesti kaksi henkilöä. Toimitusjohtajan työaika ja kustannukset jakaantuvat 60/40- suhteessa Naantalin Energian ja Naantalin Sataman välillä.


Henkilöstön koulutusta on jatkettu sähkötekniikan ja -turvallisuuden sekä uusien viranomais-määräysten osalta. Vuonna 2014 aloitettu koko henkilöstön valmennus jatkui huhtikuussa pidetyssä kertauspäivässä, jonka jälkeen mm. kehityskeskustelujen lomake uudistettiin. Samalla koko henkilökunta profiloitiin ja esiteltiin tulokset. Pienestä organisaatiosta johtuen toimialan lainsäädäntöön ja tietojärjestelmiin liittyvä kehitys vaatii usean henkilön jatkuvaa kouluttautumista.


Ulkoisessa tiedotuksessa siirryimme kaupungin Nasta-tiedotuslehden välissä julkaistavaan Asiakastiedotteeseen sekä sähköisesti jaettavaan Uutiskirjeeseen. Tällä saavutimme myös säästöjä yhtiön muihin kuluihin. Sisäisessä tiedotuksessa on käytetty jo usean vuoden ajan parin kuukauden välein pidettyä Henkilöstöpalaveria, jossa käsitellään koko henkilöstön kanssa ajankohtaiset yhtiön asiat.


Henkilöstön hyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevästä työkyvyn ylläpidosta on pidetty huolta mm. kahdella vapaa-ajan liikunta-/kulttuuriohjelmalla. Yhtiöllä on käytössä Kulttuuri- ja Liikuntasetelit. Työterveydenhuollon palvelut on ostettu Naantalin Yksityislääkärit Oy:ltä.


Tilintarkastajat

 • Yhtiön tilintarkastajana jatkoi omistajan konserniohjauksen mukaisesti KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana Anne Hakala, KHT, JHT. Vastuullinen tilintarkastaja vaihtui alkusyksyllä, uutena henkilönä aloitti KHT Riina Vähäpassi.

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 100 osaketta, joiden nimellisarvo on 2000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiöjärjestys sisältää osakkeiden luovutus kiellon, jolloin yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntainliitot sekä ne kunnalliset laitokset, yhdistykset ja osakeyhtiöt, jotka ovat kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjä.


Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 073 661,66 €, josta tilikauden tulos on 628 021,52 €.

Hallitus ehdottaa omistajaohjauksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

 • osinkona jaetaan 300 000,00 €
 • jätetään omaan pääomaan 773 661,66 €


Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Ota yhteyttä