Siirry sisältöön

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella kaikkiaan 125 GWh vuonna 2015.

2015 Sähkön siirto

GWh

Sähkön siirto GWh

2015 Investoinnit

T. Eur

Investoinnit t. eurTULOSLASKELMA1.1. - 31.12.20151.1. - 31.12.2014
Liikevaihto3 222 009,173 294 532,86
Valmistus omaan käyttöön861 194,97938 075,38
Liiket. muut tuotot10 613,93285,00
4 093 818,074 232 893,24
Materiaalit ja palvelut  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat456 243,22523 020,75
Häviösähkön hankinta224 249,33253 224,46
Verkkopalvelumaksut391 048,44419 312,04
Ulkopuoliset palvelut448 102,24476 111,90
Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot593 737,25623 788,62
Eläkekulut119 426,96119 493,28
Muut henkilösivukulut23 851,8924 599,74
Poistot ja arvonalennukset  
Poistot sähköverkon hyödykkeistä819 882,85783 766,05
Poistot muista hyödykkeistä226 128,37201 177,70
Liiketoiminnan muut kulut  
Vuokrakulut15 807,8915 982,77
Liiketoiminnan muut kulut231 125,66286 310,57
Liikevoitto (-tappio)544 213,97506 105,36
Rahoitustuotot ja -kulut  
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista661,50661,50
Muut korko- ja rahoitustuotot378,081 809,21
Korkokulut ja muut rahoituskulut32 063,3445 652,88
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja
513 190,21462 923,19
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä0,000,00
Poistoeron muutos muista hyödykkeistä0,000,00
Tuloverot81 209,3274 906,16
Tilikauden tulos431 980,89388 017,03TASE31.12.201531.12.2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet  
Verkon aineettomat hyödykkeet475 000,00535 000,00
   
Aineelliset hyödykkeet
Sähköverkko10 495 900,3410 484 203,77
Rakennukset sähköverkko195 379,16205 371,78
Rakennukset ja rakennelmat877 367,88895 082,14
Koneet ja kalusto594 699,76641 701,64
12 163 347,1412 226 359,33
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet8 843,268 843,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus  
Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä81 228,1193 145,32
Myyntisaamiset823 048,82764 182,45
Siirtosaamiset171 748,16263 173,09
Sisäiset saamiset750 000,00400 000,00
Liittymismaksusaamiset47 940,002 350,00
1 873 965,091 522 850,86
Rahat ja pankkisaamiset398 399,35547 238,47
Vastaavaa yhteensä14 943 170,7114 863 907,79TASE31.12.201531.12.2014
VASTATTAVAA
Oma pääoma  
Osakepääoma190 600,00190 600,00
Ylikurssirahasto1 412 552,951 412 552,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio)1 653 175,341 515 158,31
Tilikauden voitto (tappio)431 980,89388 017,03
 3 688 309,183 506 328,29
TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero2 712 342,092 712 342,09
Pakolliset varaukset  
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen  
Pitkäaikainen korollinen   
Lainat rahoituslaitoksilta3 198 461,403 389 999,88
Pitkäaikainen koroton
Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 4 174 964,184 060 654,18
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen  
Lainat rahoituslaitoksilta191 538,48291 538,48
Lyhytaikainen koroton  
Ostovelat saman konsernin yrityksille36 518,793 734,27
Ostovelat243 208,85233 407,56
Saadut ennakot100,00100,00
Siirto- ja muut velat694 527,74662 603,04
 974 355,38899 844,87
Vastattavaa yhteensä14 943 170,7114 863 907,79SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT TASE-ERITTÄIN 2015
Aineettomat
Hyödykkeet
Tasearvo 31.12.475 000,00
Tasearvo 1.1.-535 000,00
Poistot60 000,00
Netto investoinnit0,00
Sähköverkko
Tasearvo 31.12.10 495 900,34
Tasearvo 1.1.-10 484 203,77
Poistot809 890,23
Netto investoinnit821 586,80
Sähköverkon rakennukset
Tasearvo 31.12.195 379,16
Tasearvo 1.1.-205 371,78
Poistot9 992,62
Netto investoinnit0,00
Koneet ja kalusto
Tasearvo 31.12.594 699,76
Tasearvo 1.1.-641 701,64
Poistot122 353,98
Netto investoinnit75 352,10
Muut
Rakennukset ja rakennelmat
Tasearvo 31.12.877 367,88
Tasearvo 1.1.-895 082,14
Poistot43 774,39
Netto investoinnit26 060,13


SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI 5,57 %Tuotto% = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut

Ota yhteyttä