Siirry sisältöön

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

TULOSLASKELMA1.1.- 31.12.20151.1.- 31.12.2014
Liikevaihto9 142 071,167 679 708,51
Valmistus omaan käyttöön861 194,97938 075,38
Liiket. muut tuotot10 613,93285,00
10 013 880,068 618 068,89
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat6 529 148,425 124 879,69
Ulkopuoliset palvelut551 041,03558 216,06
Henkilöstökulut1 058 510,791 070 761,43
Poistot ja arvonalennukset1 064 580,99996 940,13
Liiketoiminnan muut kulut352 423,05435 552,78
Liikevoitto (-tappio)458 175,78431 718,80
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot6 587,0813 246,88
Muut rahoitustuotot661,50661,50
Korkokulut60 113,1872 607,95
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-52 864,60-58 699,57
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja405 311,18373 019,23
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)0,000,00
Verot81 209,3274 906,16
Tilikauden tulos324 101,86298 113,07TASE31.12.201531.12.2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet475 000,00535 000,00
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat1 072 747,041 100 453,92
Koneet ja kalusto696 784,45759 155,98
Sähköverkko10 495 900,3410 484 203,77
Keskeneräiset hankinnat66 704,3652 850,67
12 332 136,1912 396 664,34
Osakkeet ja osuudet1 405 529,411 160 301,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
Saamiset
Myyntisaamiset1 533 989,611 453 437,67
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä443 655,33305 438,28
Siirtosaamiset458 313,23473 336,24
Liittymismaksusaamiset47 940,002 350,00
2 483 898,172 234 562,19
Rahat ja pankkisaamiset415 863,43588 136,53
Vastaavaa yhteensä17 136 043,0716 938 280,46


TASE31.12.201531.12.2014
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto (tappio)421 538,28373 425,21
Tilikauden voitto (tappio)324 101,86298 113,07
2 427 857,312 353 755,45
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero2 712 342,092 712 342,09
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta4 998 461,405 369 999,88
Liittymismaksut4 174 964,184 060 654,18
9 173 425,589 430 654,06
Lyhytaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta466 493,53371 538,48
Saadut ennakot100,00100,00
Ostovelat1 310 794,611 130 302,71
Ostovelat saman konsernin yrityksille55 118,793 734,27
Siirto- ja muut velat986 711,16932 653,40
 2 819 218,092 438 328,86
Vastattavaa yhteensä17 136 043,0716 938 280,46RAHOITUSLASKELMA
(Suora rahoituslaskelma)
20152014
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut8 976 870,957 717 052,89
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut3 065,54285,00
Maksut liiketoiminnan kuluista-7 445 824,46-6 073 010,07
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja1 534 112,031 644 327,82
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista-62 194,96-66 633,93
Saadut korot liiketoiminnasta7 248,5813 908,38
Maksetut verot-15 842,99-125 083,26
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä1 463 322,661 466 519,01
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta0,000,00
Liiketoiminnan rahavirta1 463 322,661 466 519,01
Investointien rahavirta:  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-940 052,84-1 077 309,12
Investoinnit muihin sijoituksiin-245 227,88-829 584,21
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot7 548,390,00
Investointien rahavirta-1 177 732,33-1 906 893,33
Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten lainojen nostot94 955,050,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut0,00-474 231,97
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - )68 720,00239 665,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot0,001 750 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut-371 538,48-371 538,48
Maksetut osingot ja muu voitonjako-250 000,00-550 000,00
Rahoituksen rahavirta-457 863,43593 894,55
Rahavarojen muutos-172 273,10153 520,23
Rahavarat tilikauden alussa588 136,53434 616,30
Rahavarat tilikauden lopussa415 863,43588 136,53
-172 273,10153 520,23
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
 

Pysyvät vastaavat

 • Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon.


Vaihto-omaisuus

 • Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alem man jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.


Saamiset, rahoitusvarat ja velat

 • Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja-siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon.
 
Tuloslaskelman
liitetiedot
Liikevaihto toimialoittain
2015 2014 
Sähkönmyyntitoiminta4 970 891,463 705 017,76
Sähköverkkotoiminta3 222 009,173 294 532,86
Tuotantoliiketoiminta343 818,45237 381,81
Asennustoiminta605 352,08442 776,08
9 142 071,167 679 708,51
Henkilöstökulut20152014
Kuluksi kirjatut palkat677 602,14699 140,17
Aktivoidut palkat180 912,11174 278,68
Kuluksi kirjattujen palkkojen 
henkilösivukulut166 102,69164 855,77
Aktivoitujen palkkojen   
henkilösivukulut33 893,8532 486,81
1 058 510,791 070 761,43Henkilökunta ja palkat 

Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä ( 2014 15 henkilöä)
Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 876 803 euroa ( 2014 877 200 euroa)
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 73 703 euroa ( 2014 104 449 euroa)

Poistot 

Suunnitelman mukaiset poistot
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellise käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

 • Aineettomat hyödykkeet 5-10 vuotta
 • Rakennukset 40 vuotta
 • Koneet ja kalusto 5-20 vuotta
 • Sähköverkko 10-40 vuotta


Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan. Sumu
poistot
20152014
Aineettomat hyödykkeet60 000,0060 000,00
Rakennukset ja rakennelmat53 767,0142 070,29
Koneet ja kalusto140 923,75111 103,79
Sähköverkko809 890,23783 766,05
1 064 580,99996 940,13
Tilintarkastajan palkkiot20152014
Tilintarkastus palkkiot3 452,961 818,58
Muut palkkiot0,000,00
3 452,961 818,58Aineettomat
hyödykkeet
2015 2014 
Hankintameno 1.1.600 000,002 046 924,43
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.12.0,00-1 446 924,43
Hankintameno 31.12.600 000,00600 000,00
Kertyneet sumupoistot-125 000,00-65 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.475 000,00535 000,00
Rakennukset ja rakennelmat  
Hankintameno 1.1.1 389 391,161 373 169,92
Lisäykset 1.1.-31.12.26 060,1316 221,24
Hankintameno 31.12.1 415 451,291 389 391,16
Kertyneet sumupoistot-342 704,25-288 937,24
Kirjanpitoarvo 31.12.1 072 747,041 100 453,92
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.2 364 141,342 222 500,84
Lisäykset 1.1.-31.12.78 552,22141 640,50
Vähennykset 1.1.-31.12-26 380,480,00
Hankintameno 31.12.2 416 313,082 364 141,34
Kertyneet sumupoistot-1 719 528,63-1 604 985,36
Kirjanpitoarvo 31.12.696 784,45759 155,98
Sähköverkko
Hankintameno 1.1.19 679 138,0718 765 159,61
Lisäykset 1.1.-31.12.821 586,80913 978,46
Hankintameno 31.12.20 500 724,8719 679 138,07
Kertyneet sumupoistot-10 004 824,53-9 194 934,30
Kirjanpitoarvo 31.12.10 495 900,3410 484 203,77Omapääoma20152014
 
Osakepääoma 1.1.200 000,00200 000,00
Rahastoanti 0,000,00
Osakepääoma 31.12.200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto 1.1.1 482 217,171 482 217,17
Rahastoanti 0,000,00
Ylikurssirahasto 31.12.1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto 1.1.671 538,28923 425,21
Osingonjako-250 000,00-550 000,00
Tilikauden voitto324 101,86298 113,07
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.745 640,14671 538,28
Oma pääoma yhteensä 31.12.2 427 857,312 353 755,45
Tilinpäätössiirtojen kertymä  
Kertynyt erotus 1.1.2 712 342,092 712 342,09
Poistoeron muutos 1.1-31.12.0,000,00
Kertynyt erotus 31.12.2 712 342,092 712 342,09
   

Pitkäaikainen vieraspääoma

 • Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
  Lainat rahoituslaitoksilta 3 432 307,48 euroa

Eläkevastuut

 • Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuu yhtiössä

Pakolliset varaukset

 • Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa
 
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Annetut
vakuudet
20152014
Velat, joiden vakuudeksi annettu
yrityskiinnitys
 
Rahalaitoslainat4 390 000,004 420 000,00
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset5 000 000,005 000 000,00
   
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus
Rahalaitoslainat1 979 999,882 321 538,36
Sekkitililimiittisopimukset
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä1 000 000,001 000 000,00
Käytössä 31.12.201594 955,050,00
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat8 080,928 080,92
Myöhemmin maksettavat7 407,5115 488,43
    Ajoneuvon leasingsopimus on neljän vuoden
sopimus, johon ei liity lunastusehtoja.
 Sähköjohdannaiset
 • Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille 2016-2020. Näide sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on 152 193 MWh. Sopimusten käypää arvoa ei ol kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2015. Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä.


Konserniin kuuluminen

 • Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniinOta yhteyttä