Siirry sisältöön
Yläkuvan otsikko

Siirtomaksu asuinpaikan mukaan

Sähkön matka kuluttajalle alkaa, kun sähkö siirtyy ensin suurelta voimalaitokselta Fingridin kantaverkkoon. Kantaverkko on suurjänniteverkkoa, josta sähkö siirtyy alueverkkojen kautta jakeluverkkoihin, jotka jaetaan kahteen jännitetasoon: keski- ja pienjänniteverkkoihin. Kotitaloudet ovat liittyneet pienjänniteverkkoihin.

Sähkönsiirrosta vastaa aina paikallisen sähköverkon haltija, ja siirtopalvelun tarjoaja määräytyy asiakkaan asuinpaikan mukaan. Sähkönsiirron hintojen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto, joka tarkastelee jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua yhden ja neljän vuoden mittaisilla valvontajaksoilla.

Vuoden 2021 sähkömarkkinalaissa määrättiin rajoituksia jakeluverkkoyhtiöiden toiminnalle. Suurin sallittu tuotto sitoutuneelle pääomalle määriteltiin neljään prosenttiin ja siirtomaksujen vuotuista korotuskattoa laskettiin kahdeksaan prosenttiin. Laskentaperusteet ovat kaikille yhtiöille samoja. Olosuhteet ja toimintaympäristö sitä vastoin ovat hyvin erilaisia eri yhtiöillä ja siksi hintavaihtelut ovatkin suuria.

Siirtomaksuilla verkot kuntoon

Sähkönsiirron hinta muodostuu kahdesta osasta:

  • kuukausittainen kiinteä perusmaksu
  • sähkön käytöstä riippuva maksu.  

Siirron hinta koostuu sähkön toimittamisesta kantaverkosta toimituskohteeseen, sähkönkäytön mittauksesta, verkon ylläpidosta ja kehittämisestä.

Sähköverkoista huolehtiminen on siirtoyhtiöiden lakisääteinen velvollisuus. Siirtomaksuja käytetään muun muassa verkon investointeihin ja ylläpitoon sekä käyttökustannusten kattamiseen. Kustannuksia voi aiheutua muun muassa uuden verkon rakentamisesta.

Sähkönsiirtoyhtiöt huolehtivat myös sähköverkon käytönvalvonnasta, vikojen korjaamisesta kaikissa tilanteissa, muusta asiakaspalvelusta ja sähkönkulutuksen mittauksesta. Myös esimerkiksi voimajohtopylväiden ja niitä ympäröivien johtokatujen vuokraus ja ylläpito ovat verkkoyhtiöiden vastuulla.

Yksi siirtomaksujen tärkeä kohde on myös valtakunnallisen kantaverkon rakentaminen ja ylläpito. Sähkönsiirtomaksuilla tuotetaan hyvää koko yhteiskunnalle ja varmistetaan, että sähkönjakelu toimii varmasti tulevaisuudessakin.


Lähteet:

Naantalin Energian sivut
Hyvä tietää sähkömarkkinoista (Energiateollisuus ry, Fingrid Oyj) 
Energiaverotus (Valtiovarainministeriö) 

Ota yhteyttä